Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

UM Katowice

* 1. Rodzaj organizacji pozarządowej
* 2. Wybierz i uszereguj (wg. częstotliwości zajmowania się) zadania ze sfery zadań publicznych jakie Twoja organizacja realizowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   działalności charytatywnej;
 •   turystyki i krajoznawstwa;
 •   wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 •   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 •   działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 •   porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 •   promocji i organizacji wolontariatu;
 •   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 •   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 •   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 •   ochrony i promocji zdrowia;
 •   działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 •   działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 •   działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 •   pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 •   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 •   upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 •   promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 •   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 •   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 •   upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 •   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 •   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 •   pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 •   działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
 •   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 •   obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 •   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 •   ratownictwa i ochrony ludności;
 •   działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 •   wypoczynku dzieci i młodzieży;
 •   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 •   nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 •   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
* 3. Ile lat temu organizacja nawiązała pierwszy kontakt z urzędem miasta
* 4. W jakiej formie nawiązano pierwszy kontakt z urzędem miasta
* 5. Średnia wieku osób kontaktujących się z urzędem w organizacji
* 6. Jak często organizacja kontaktowała się z Urzędem Miasta w przeciągu ostatnich:
3 miesięcy
6 miesięcy
12 miesięcy
* 7. Wybierz i uszereguj (wg częstotliwości kontaktowania się) wydziały, komórki, biura urzędu miasta, z którymi się kontaktowałeś
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 •   Biuro Geologii i Górnictwa
 •   Biuro Konserwatora Zabytków
 •   Biuro Prasowe
 •   Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
 •   Biuro Rady Miasta
 •   Biuro Zamówień Publicznych
 •   Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta.
 •   Doradca Prezydenta ds. Polityki Inwestycyjnej
 •   Koordynator Projektów EBI i CEB
 •   Miejski Rzecznik Konsumentów
 •   Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 •   Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych
 •   Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic 
 •   Urząd Stanu Cywilnego
 •   Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 •   Wydział Budownictwa
 •   Wydział Administracyjny
 •   Wydział Audytu i Kontroli
 •   Wydział Budynków i Dróg
 •   Wydział Budżetu Miasta
 •   Wydział Edukacji
 •   Wydział Funduszy Europejskich
 •   Wydział Geodezji
 •   Wydział Gospodarki Mieniem
 •   Wydział Informatyki
 •   Wydział Inwestycji
 •   Wydział Księgowo-Rachunkowy
 •   Wydział Kształtowania Środowiska
 •   Wydział Kultury
 •   Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych
 •   Wydział Organizacji i Zarządzania 
 •   Wydział Planowania Przestrzennego
 •   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 •   Wydział Polityki Społecznej
 •   Wydział Prawny
 •   Wydział Promocji
 •   Wydział Rozwoju Miasta
 •   Wydział Sportu i Turystyki
 •   Wydział Spraw Obywatelskich
 •   Wydział Zarządzania Kryzysowego
 •   Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych
 •   Zespół Asystentów Prezydenta Miasta
 •   Prezydenta Miasta Katowice / Wiceprezydenci


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .