Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

"Ocena opinii osób niepełnosprawnych zatrudnionych na różnych stanowiskach, na temat zatrudnienia w Polsce w zależności od branży"

Szanowny Respondencie,

Jestem magistrantem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i piszę pracę nt. ”zarządzanie rynkiem pracy w środowisku osób niepełnosprawnych”. Celem niniejszej ankiety jest ocena opinii osób niepełnosprawnych zatrudnionych na różnych stanowiskach, na temat zatrudnienia w Polsce w zależności od branży. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w celach statystycznych. W każdym pytaniu możliwa jest do wyboru tylko jedna odpowiedź, chyba że w pytaniu wskazano inaczej.
Z wyrazami szacunku
* 1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 2. wiek:
18-25
26-35
36-45
46 i więcej
* 3. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 4. Stopień niepełnosprawności:
lekki
umiarkowany
znaczny
* 5. Staż pracy:
mniej niż 1 rok
od 1 roku do 2 lat
powyżej 2 lat
* 6. Charakter pracy:
fizyczna
umysłowa
mieszana
* 7. Branża zatrudnienia:
* 8. Miesięczny dochód:
mniej niż 1000zł
1000-1500zł
1500-2000zł
więcej niż 2000zł
* 9. Jak znalazł Pan/Pani pracę? ( przy odpowiedzi inne proszę podać jakie)
przez Urząd Pracy
przez PFRON
samodzielnie
* 10. Jaka jest podstawa prawna Pana/Pani zatrudnienia ? ( przy odpowiedzi inne proszę podać jakie)
umowa zlecenie/ umowa o dzieło
umowa o pracę na czas określony
umowa o pracę na czas nieokreślony
* 11. Czy korzysta Pan/Pani z dodatkowych świadczeń w miejscu zatrudnienia z tytułu niepełnosprawności (jeśli tak to z jakich) ?
tak
nie
* 12. Od kiedy posiada Pan/Pani stopień niepełnosprawności?
mniej niż 1 rok
1-7 lat
8-15 lat
od urodzenia
* 13. Jak długo starał się Pan/Pani o zatrudnienie w aktualnym miejscu pracy?
mniej niż 1 rok
1-3 lat
dłużej niż 3 lata
* 14. Jakie jest według Pana/Pani podejście pracodawców do osób niepełnosprawnych?
* 15. Jak traktują Pana/Panią współpracownicy z tytułu Pana/Pani niepełnosprawności?
nie zwracają uwagi na moją nepełnosprawność
nie wiedzą, że posiadam stopień niepełnosprawności
są bardzo życzliwi
są nastawieni negatywnie do mojej osoby
* 16. Czy pracodawca udziela Panu/Pani dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym?
nie dotyczy
tak
nie
wypłaca mi ekwiwalent pieniężny
* 17. Czy pracodawca stosuje się do normowanego czasu pracy ?
tak
nie
* 18. Ile osób zatrudnionych jest w Pana/Pani aktualnym miejscu pracy?
mniej niż 25
więcej niż 25
* 19. Ile osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych w Pana/Pani aktualnym miejscu pracy ( proszę wpisać liczbę, lub procent zatrudnionych osób) ?
* 20. Czy pracował Pan/Pani w zakładach pracy chronionej?
tak
nie ( przy tej odpowiedzi proszę nie odpowiadać na dwa kolejne pytania)
21. Jak długo pracował Pan/Pani w zakładzie pracy chronionej?
mniej niż 1 rok
1-4 lat
5-9 lat
10 lat i więcej
22. Dlaczego zrezygnował Pan/Pani z pracy w zakładzie pracy chronionej?
znalazłem lepiej płatną pracę
mój stan zdrowia się poprawił i mam lekki stopień niepełnosprawności
zakład pracy został zlikwidowany
* 23. Czy w miejscu pracy znajdują się udogodnienia dla osób niepełnosprawnych? ( zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi) ( przy odpowiedzi inne proszę podać jakie)
windy/ wyciągi
obniżone progi
podjazdy/rampy
miejsca parkingowe
specjalne oświetlenie
* 24. Czy spotkał się Pan/Pani z dyskryminacją osób niepełnosprawnych w miejscu zatrudnienia?
tak
nie
* 25. Czy uważa Pan/Pani , że osobie niepełnosprawnej łatwo jest znaleźć pracę w Polsce?
tak
nie ( przy tej odpowiedzi napisz dlaczego)
* 26. Czy pracodawca umożliwia Pana/Pani rozwój osobisty w miejscu zatrudnienia? ( zaznacz wszystkie właściwe)
kursy/ szkolenia
szkoła/ studia
staże/ praktyki
awanse/ premie
nie posiadam takich udogodnień


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .