Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Jaki jest obecny stan wiedzy mieszkańców Łodzi o procesie globalizacji i przedsięwzięciach glokalizacyjnych w regionie Łódzkim?

Szanowni Państwo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego testu wiedzy, dotyczącego procesu globalizacji i przedsięwzięć glokalizacyjnych w regionie Łódzkim.
Proszę o szczere i przemyślane odpowiedzi, gdyż zostaną one wykorzystane
w badaniach naukowych, stanowiących część pracy dyplomowej, powstającej w Politechnice Łódzkiej, na kierunku: Gospodarka przestrzenna.
Proszę o wypełnienie testu tylko przez osoby mieszkające w Łodzi. Test wiedzy jest anonimowy!
Jak wypełnić test?
Pytania mają formę zamkniętą. Test wielokrotnego wyboru.
Z góry dziękuję
* 1. Do jakiego przedziału wiekowego należysz?
Wybierz jedną kategorię wiekową
18-25 lat
25-45 lat
45 i więcej
* 2. Jakie posiadasz wykształcenie ?
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
w trakcie studiów
3. Globalizacja to:
tworzenie się ujednoliconego światowego społeczeństwa, zanikanie kategorii państwa narodowego
proces integrowania się coraz mniejszej liczby gospodarek ponad ich granicami
proces tworzony przez działania lub zjawiska o wymiarze ogólnoświatowym
to brak współdziałania państw oraz społeczeństw na arenie międzynarodowej
4. Jakie podmioty uczestniczą w procesie globalizacji?
państwa
organizacje międzynarodowe
przedsiębiorstwa
gospodarka
5. Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odpowiada za:
osiągnięcie jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli państw członkowskich
pomoc dla najbiedniejszych państw
utrzymanie światowego pokoju i bezpieczeństwa
prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej
6. Które z procesów w sposób znaczący wpływają na intensywność procesów globalizacyjnych?
procesy techniczne i technologiczne w dziedzinie komunikacji między ludźmi, procesy wiążące społeczności siecią zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, kulturalnych, procesy tworzenia nowych form organizacji, nowych kategorii społecznych
wzmacnianie barier przepływu towarów i kapitału
inwestowanie przedsiębiorstw z krajów rozwiniętych w krajach mniej zamożnych
ograniczony napływ kapitału zagranicznego
7. Zjawisko globalizacji wpływa na:
zmniejszenie przepływu kapitału pomiędzy państwami
zmniejszenie przepływu ludzi
spadek przyrostu naturalnego, głównie w krajach wysokorozwiniętych
zwiększenie przepływu informacji, poprzez media, TV, radio, internet
8. Efektem obiektywnym zmian z tytułu globalizacji jest:
uniformizacja świata (kapitalistyczny rynek ekonomiczny) i homogenizacja kultury
rola mediów, wprowadzanie do opinii publicznej błędnych informacji, manipulacja społeczeństwa
wielokulturowość, napływ do Europy wielu imigrantów
zagrożenia ekologiczne m.in. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, zmniejszająca się powierzchnia lasów, liczba roślin i zwierząt
9. Do wad zjawiska globalizacji zalicza się:
efekt cieplarniany
zwiększanie się przepływu kapitałów, ludzi oraz towarów eksportowanych i importowanych
dążenie do wspólnego dla wszystkich stylu życia, kultury
narastanie nierówności społecznych
10. Które z wymienionych cech posiada miasto globalne?
liczba ludności miasta poniżej 3 milionów mieszkańców
infrastruktura transportowa rozwinięta na najwyższym poziomie (szybka kolei, transport miejski, lotnisko międzynarodowe)
mała liczba zagranicznych przedsiębiorstw
siedziby wielkich koncernów, firm prawniczych, giełd
11. Glokalizacja to:
brak przystosowania się wszelkich globalnych działań marketingowych do warunków na rynku lokalnym
przystosowanie się przedsięwzięć globalnych do warunków jakie występują lokalnie
proces, który skupia się głównie na innowacyjnych projektach lokalnych grup działania
proces, w którym społeczeństwo nie uczestniczy w przedsięwzięciach na rynku lokalnym
12. Cechy procesu glokalizacji to:
pobudzanie obywateli do wzmożonej aktywności społecznej
brak podtrzymywania tradycji kulturowych danego regionu
spadek wzrostu gospodarczego na rynkach lokalnych
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, promocja zdrowej żywności
13. Które z wymienionych procesów przynoszą negatywne skutki w przedsięwzięciach kierujących się zasadą „myśl globalnie-działaj lokalnie"?
brak zaplanowanych działań
przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju
zaangażowanie i wykorzystanie wiedzy społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym
brak podejścia systemowego do realizacji zadań
14. Działania o charakterze glokalizacyjnym wzmacniają:
zjawisko „mentalności plemiennej”, tożsamości lokalnej
dążenie do wspólnego dla wszystkich stylu życia, kultury
narastanie nierówności społecznych
spadek inwestycji, przedsięwzięć na rynku lokalnym
15. Miasto „unikatowe” to:
miasto „ważne”, „historyczne”, „mające swoją tożsamość”
miasto poniżej 100 tysięcy mieszkańców
miasto posiadające międzynarodowe wpływy
miasto, w którym znajdują się siedziby najważniejszych organizacji międzynarodowych
16. Gehenną miast unikatowych jest:
sprostanie w ramach historycznej tkanki miejskiej wymogom współczesnego handlu, transportu, zamieszkiwania i zinstytucjonalizowania starej zabudowy
rozwój turystyki
zachowanie charakteru miasta poprzez stosowanie lokalnych materiałów, zachowanie bruków, tradycyjnych pokryć dachowych
konieczność stosowania starych technologii przy renowacji zabytkowych obiektów i przestrzeni miejskiej
17. Które z podanych przedsięwzięć regionu łódzkiego można zaliczyć do tych o charakterze glokalizacyjnym?
Księży Młyn, Mia100 kamienic, Manufaktura
Nowe Centrum Łodzi
Budowa trasy W-Z
Dworzec Łódź Fabryczna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .