Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka uzdrowiskowa kopia

* 1. Czy jako przedsiębiorca zauważa Pan/Pani zmiany (pozytywne bądź negatywne) związane z uzyskaniem statusu uzdrowiska przez gminę Supraśl w porównaniu do czasu przed?
(jeżeli NIE, proszę przejść do pytania nr 3)
Nie, nic się nie zmieniło
Tak
2. Jakie pozytywne zmiany zauważa Pan/Pani w swoim sektorze w związku z uzyskaniem statusu uzdrowiska przez miasto Supraśl? Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej istotne/widoczne, a 5 najmniej istotne/widoczne. Max. 5 odpowiedzi.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Wizualna poprawa miasta
 •   Zdecydowanie większa liczba turystów przyjezdnych
 •   Lepszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
 •   wzrost współpracy z otoczeniem
 •   zdecydowanie lepsza promocja miasta
* 3. Jakie negatywne zmiany zauważa Pan/Pani w swoim sektorze w związku z uzyskaniem statusu uzdrowiska przez gminę Supraśl? Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej istotne/widoczne, a 5 najmniej istotne/widoczne. Max. 5 odpowiedzi.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Wizualne pogorszenie się miasta
 •   Rozwój konkurencji
 •   Ograniczenia prawne i polityczne
 •   Mniejsza liczba klientów
 •   Zmiany w polityce regionalnej
* 4. Jakie Pan/Pani podjął działania w swoim przedsiębiorstwie od momentu uzyskania statusu uzdrowiska przez gminę Supraśl dla poprawy swojej działalności? Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej istotne/widoczne, a 5 najmniej istotne/widoczne. Przy wyborze odpowiedzi „żadne” proszę zaznaczyć tylko tą jedną odpowiedź. Max. 5 odpowiedzi.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Żadne
 •   szkolenia pracowników
 •   wprowadzenie dodatkowe usługi
 •   poszerzenie współpracy z innymi podmiotami
 •   stworzenie silnej marki
 •   działalność w sieci (strona www, funpage, itp.)
* 5. Jak Pan/Pani uważa, czy uzyskanie statusu uzdrowiska pozytywnie czy negatywnie wpłynęło na rozwój i aktywizację gminę z punktu widzenia przedsiębiorcy? Odpowiedź proszę uzasadnić swój wybór 2-3 zdaniami.
* 6. Proszę wskazać 3 cele działalności prowadzonej przez Pana/Pani przedsiębiorstwo, gdzie 1 oznacza cel dominujący, a 2 i 3 cele uzupełniające. (max. 3 odpowiedzi).
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   maksymalizacja zysku
 •   maksymalizacja tempa wzrostu firmy
 •   zwiększenie potencjału finansowego
 •   utrzymanie przedsiębiorstwa w rodzinie
 •   maksymalizacja udziałów w rynku
 •   możliwość działania w ulubionej branży
 •   wzrost znaczenia firmy w branży
* 7. Proszę określić główne strategie działania Pana/Pani organizacji realizujące przyjęte cele (proszę je uhierarchizować od 1 do 3, gdzie 1 oznacza strategię główną, a 2 i 3 uzupełniające). (max. 3 odpowiedzi).
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   kreowanie marki
 •   minimalizacja kosztów
 •   zdobywanie nowych rynków
 •   kreowanie innowacyjności
 •   maksymalizacja ceny
 •   kreowanie zdolności dostosowawczych
 •   różnicowanie oferty usługowej
 •   maksymalizacja rentowności
 •   poszukiwanie nisz rynkowych
* 8. Proszę określić miejsce na rynku usług turystycznych Państwa organizacji:
jesteśmy liderem na rynku lokalnym
konkurujemy na rynku krajowym
konkurujemy na rynku międzynarodowym
jesteśmy liderem na rynku regionalnym
jesteśmy liderem na rynku krajowy
wchodzimy na rynek
* 9. Proszę określić czynniki, które decydują o pozycji Pana/Pani organizacji na rynku. Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej istotne/widoczne, a 5 najmniej istotne/widoczne. Max. 5 odpowiedzi.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   działamy w obszarze o wysokiej atrakcyjności
 •   dbamy o pozytywne relacje z otoczeniem
 •   nasze oferty nie posiadają substytutów i imitacji
 •   posiadamy różnorodną i elastyczną ofertę
 •   dbamy o wizerunek i image firmy
* 10. Proszę określić, jakie czynniki, Pana/Pani zdaniem, decydują o konkurencyjności organizacji na rynku. Proszę zaznaczyć odpowiedzi w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej istotne/widoczne, a 5 najmniej istotne/widoczne. Max. 5 odpowiedzi.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   kompetentny personel
 •   uznana marka
 •   polityka regionalna
 •   szeroka współpraca lokalna
 •   innowacyjne rozwiązania
* 11. Proszę określić, jakie efekty/ wyniki "miękkie" uzyskało Pana/Pani przedsiębiorstwo:
uzyskaliśmy wyższą pozycję na rynku
przechwyciliśmy inne segmenty turystów
wzrósł udział sprzedaży w rynku turystycznym
wzrósł wizerunek firmy/ przestrzeni
wzrosła kreatywność pracowników/ firm
nawiązaliśmy współpracę naukowo – badawczą
zwiększyliśmy zdolność inwestycyjną firmy/ gminy
wdrożyliśmy innowacje
Zwiększenie jakości usług
* 12. Proszę określić, jakie efekty/ wyniki "twarde” uzyskało Pana/Pani przedsiębiorstwo:
(wskaźniki należy traktować jako uzyskana średnia wartość obliczona w stosunku rocznym w porównaniu do wyników osiąganych przed podjętą inwestycją)
wzrost zatrudnienia
wzrost produkcji
wzrost efektywności
wzrost zysków
wzrost wydajności pracy
wzrosła rentowność firmy
spadek przychodów
spadek zysków
spadek wydajności pracy
Wzrost wartości finansowej firmy
* 13. Czego Pan/Pani zdaniem brakuje w gminie a znacząco podniosłoby jej atrakcyjność?
* 14. Proszę wskazać rodzaj świadczonych usług turystycznych:
transportowe
gastronomiczne
noclegowe
informacyjne
rekreacyjne i sportowe
pośrednictwa turystycznego
przewodnickie
kreowanie przestrzeni turystycznej
polityka turystyczna
promocja
* 15. Jak długo prowadzi Pan/i działalność?
1-3 lata
4-7 lat
8 -10 lat
powyżej 10 lat
* 16. Jaka jest forma prawna prowadzonej przez Pana/Panią działalności?
indywidualna działalność gospodarcza
spółka cywilna
spółka jawna
spółka z. o. o
spółka akcyjna
podmiot administracji publicznej
* 17. Jaką tendencję wykazywał zysk firmy na przestrzeni ostatnich 6 lat?
wzrostową
stabilną
spadkową
* 18. Proszę zaznaczyć, do którego sektora należy Pana/Pani przedsiębiorstwo:
Mikro przedsiębiorstwo (do 10 osób)
Małe przedsiębiorstwo (do 50 osób)
Średnie przedsiębiorstwo (Do 200 osób)
Wielkie przedsiębiorstwo (ponad 200 osób)
* 19. Jakich turystów (o jakim profilu) Pan/Pani oczekuje?
Zorientowanych na konsumpcję
Zorientowanych na aktywne spędzanie czasu wolnego
skupionych na doznaniach poznawczych i estetycznych
Zorientowanych na turystykę uzdrowiskową
Lokalnych (z obszaru województwa)
Ponadlokalnych (z obszaru Polski i spoza granic)
profilu biznesowym
Zorientowanych na bierny wypoczynek


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .