Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kodeks Postępowania i Etyki Biznesu

1.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Dział
* 2. Celem Kodeksu Etyki Dollar Financial Corp. jest zapobieganie występowaniu wykroczeń, promowanie uczciwości i etycznego postępowania.
Prawda
Fałsz
* 3. Żadna polityka nie jest w stanie przewidzieć każdej możliwej sytuacji i za każdym razem, gdy nasuwa się pytanie dotyczące słuszności określonego postępowania, pracownik powinien polegać przede wszystkim na swojej właściwej ocenie sytuacji.
Fałsz
Prawda
* 4. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktu interesów, nie tylko zaangażowany w nią pracownik, ale każda osoba świadoma takiej sytuacji musi niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim osobom.
Prawda
Fałsz
* 5. Podczas realizacji obowiązków służbowych, pracownikom wolno traktować każdego w sposób uprzywilejowany o ile ma to na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
Fałsz
Prawda
* 6. Zgodnie z Kodeksem Etyki, pracownik zobowiązany jest do utrzymania wysokiego poziomu uczciwości w swoich stosunkach handlowych w imieniu Spółki.
Fałsz
Prawda
* 7. Pracownik, który celowo nie zgłosi naruszenia którego jest świadomy/a, lub świadomie dostarczył/a fałszywych informacji, może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.
Fałsz
Prawda
* 8. Naruszenie Kodeksu Etyki przez pracownika jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, w tym bez ograniczenia, zawieszenia, zdjęcia z wykonywanego stanowiska lub zwolnienia
Prawda
Fałsz
* 9. Pracownik może zgłosić zastrzeżenia dotyczące rachunkowości lub audytu wyłącznie kontaktując się z przewodniczącym Rady Nadzorczej, podpisując się i podając wszystkie istotne fakty i okoliczności.
Fałsz
Prawda
10. Podaj zwrot, którym należy uzupełnić poniższe zdanie.
Pracownicy mają , w możliwie najszerszym zakresie, _________________ aktywa Spółki i zapewnić ich efektywne wykorzystanie.
11. Podaj zwrot, którym należy uzupełnić poniższe zdanie
Spółka oczekuje od swoich pracowników _____________ wszystkich postanowień niniejszego Kodeksu Etyki.
12. Podaj brakujące zwroty, którymi należy uzupełnić poniższe zdanie (2 słowa).
Do ________________ ___________________ dochodzi, gdy prywatny interes danej osoby koliduje w jakikolwiek sposób z interesami Spółki jako całości.
13. Podaj brakujące zwroty, którymi należy uzupełnić poniższe zdanie.
Żaden pracownik nie może ____________ ani _____________ innego pracownika do złamania jakiegokolwiek prawa, zasady czy przepisu.
14. Podaj brakujące zwroty, którymi należy uzupełnić poniższe zdanie (3 słowa).
Zarząd Spółki jest zobowiązany do stworzenia i utrzymania odpowiedniej atmosfery, która sprzyja przedsiębiorczości i pozwala pracownikom kwestionować lub raportować w dobrej wierze wszelkie podejrzane nieprawidłowości bez ___________ _____ ______________________.
15. Podaj brakujące słowa, którymi należy uzupełnić poniższe zdania (3 słowa)
Wszystkie księgi, konta, rejestry oraz sprawozdania finansowe Spółki muszą być prowadzone starannie, z kompletną dokumentacją i zgodnie z odpowiednimi przepisami _______________________________, __________________________________ i _________________________________________ Zabronione jest dokonywanie wpisów oraz raportów celowo ukrywających lub zatajających prawdziwy charakter transakcji.
16. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące Kodeksu Postępowania i Etyki Biznesu lub jego przestrzegania w Spółce, możesz wpisać je poniżej lub zgłosić Departamentowi Compliance, wysyłając wiadomość na adres compliance@optima.pl.

Dziekujemy za wypełnienie testu!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .