Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wołomin

Dążąc do właściwego zdiagnozowania problemów społecznych w gminie Wołomin zwracamy się do Państwa, mieszkańców miasta oraz terenów wiejskich gminy Wołomin, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Wyniki badania posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wołomin do 2025 r. Dziękujemy za poświęcony czas i cenne informacje.

* 1. Jak oceniają Państwo warunki życia mieszkańców gminy?
Bardzo dobre
Dobre
Raczej dobre
Przeciętne
Raczej złe
Złe
Bardzo złe
Nie mam zdania na ten temat
* 2. Jakie są według Państwa główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców wpływające na pogarszanie się warunków życia? (można wybrać 3 odpowiedzi)
Bezrobocie Ubóstwo
Niezaradność życiowa Bezdomność
Długotrwała lub ciężka choroba Niepełnosprawność
Wielodzietność Samotne wychowywanie dzieci
Przemoc w rodzinie Alkoholizm
Narkomania Nagłe zdarzenia losowe
* 3. Czy wg Państwa w Państwa otoczeniu mieszkają rodziny potrzebujące wsparcia? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Znam wiele takich rodzin
Znam jedną lub kilka takich rodzin
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach
Nie słyszałem/am o takich rodzinach
* 4. Z jakimi problemami społecznymi spotykają się wg Państwa osoby niepełnosprawne w gminie Wołomin? (można wybrać 3 odpowiedzi)
Bezrobocie
Bariery architektoniczne
Utrudnienia w korzystaniu ze środków transportu
Brak akceptacji przez otoczenie
Izolacja społeczna
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych i rehabilitacji
* 5. Jak Państwo oceniają dostęp do placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy Wołomin? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Bardzo dobrze
Raczej źle
Dobrze
Źle
Raczej dobrze
Bardzo źle
* 6. Z jakimi wg Państwa problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby starsze? (można wybrać 3 odpowiedzi)
Ubóstwo Samotność
Izolacja społeczna Niepełnosprawność
Brak pomocy ze strony rodziny Choroby
Brak miejsc spotkań dla seniorów Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
* 7. Czy w Państwa otoczeniu znajdują się osoby uzależnione od alkoholu? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Znam wiele takich osób
Znam jedną lub kilka takich osób
Tylko słyszałem/am o takich osobach
W moim otoczeniu nie ma takich osób
* 8. Czy w Państwa otoczeniu znajdują się osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Znam wiele takich osób
Znam jedną lub kilka takich osób
Tylko słyszałem/am o takich osobach
W moim otoczeniu nie ma takich osób
* 9. Czy uważają Państwo, że wsparcie osób uzależnionych na terenie gminy Wołomin realizowane jest w sposób wystarczający? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Tak
Nie
* 10. Czy wg Państwa w Państwa otoczeniu występuje zjawisko przemocy domowej? (proszę wybrać 1 odpowiedź)
Znam takie przypadki
Słyszałem/am o jednym/kilku przypadkach
Słyszałem/am o wielu takich przypadkach
Nie słyszałem/am o takich przypadkach
* 11. Jakie są wg Państwa przyczyny występowania przemocy domowej? (można wybrać 3 odpowiedzi)
Stres Ubóstwo
Uzależnienia Nieumiejętność radzenia sobie z problemami
Bezrobocie Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
* 12. Jakie negatywne zjawiska dostrzegają Państwo w zachowaniu dzieci i młodzieży? (można wybrać 2 odpowiedzi)
Demoralizacja
Sięganie po narkotyki i inne środki odurzające
Sięganie po alkohol i papierosy
Nieumiejętność organizacji czasu wolnego
Przestępczość i chuligaństwo
Agresja lub cyberagresja
* 13. W jakim stopniu oceniają Państwo swoje zadowolenie z warunków życia w gminie Wołomin, proszę ocenić poniższe obszary w skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza oceną najgorszą, a 10 najlepszą)
12345678910
Dostęp do oferty kulturalnej w gminie
Dostęp do oferty sportu i rekreacji w gminie
Oferta imprez cyklicznych w gminie
Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie
Organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Organizacja czasu wolnego dla seniorów
Organizacja czasu wolnego dla rodzin z dziećmi
Dostęp do Internetu
Poziom opieki społecznej
Dostęp do opieki zdrowotnej
Bezpieczeństwo publiczne
Warunki mieszkaniowe
Oferta edukacyjna szkół
Dostępność przedszkoli
Udział mieszkańców w życiu publicznym
Metryczka
* 14. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 15. Miejsce zamieszkania
Miasto
Tereny wiejskie
* 16. Wiek
Poniżej 18 lat
18-29 lat
30-49 lat
50-65 lat
Powyżej 65 lat
* 17. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Policealne
Wyższe
* 18. Status zawodowy
Uczeń/Student
Pracownik
Przedsiębiorca
Rolnik
Niepracujący


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .