Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zagospodarowanie przestrzenne gminy

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza niniejszej ankiety. Analiza udzielonych przez Państwo odpowiedzi posłuży nam do zdiagnozowania potrzeb w zakresie prowadzonych przez jednostki samorządowe konsultacji społecznych, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Informacje udzielone prze Państwa mają charakter poufny – zostaną wykorzystane jedynie do opracowań statystycznych w ramach przygotowania wniosku w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Słupsk), Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Warszawa), Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg), Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” (Białystok), Towarzystwo Urbanistów Polskich.
1. Nazwa samorządu, dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę
2. Województwo:
3. Typ gminy
wiejska
miejska
wiejsko-miejska
4. Czy gmina posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
program rewitalizacji
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
inny dokument w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego
5. Jaki procent obszaru gminy jest objęty miejscowym planem/planami zagospodarowania przestrzennego?
6. Ile czasu średnio w Państwa samorządzie trwa proces uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
7. Czy samorząd w najbliższym czasie planuje przygotowanie/aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
w ciągu najbliższych 6 miesięcy
w ciągu najbliższych 12 miesięcy
w ciągu najbliższych 18 miesięcy
powyżej 18 miesięcy
nie planujemy
8. W jakiej formie samorząd zwykle konsultuje dokumenty planowania przestrzennego (dokumenty planistyczne)?
wyłożenie dokumentu
konsultacje pisemne
spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
samorząd nie konsultował dokumentów planistycznych
inna
9. Czy w związku z wprowadzeniem rozwiązań w przestrzeni publicznej na terenie gminy dochodziło do konfliktów/protestów/nieporozumień z mieszkańcami? Jeśli tak, to co było przyczyną owego konfliktu?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .