Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Radni/kandydaci na radnych gminy Morąg

ANKIETA ANONIMOWA
Ankieta realizowana jest w ramach tematu badawczego: "Kwalifikacje radnych a zadłużenie samorządów gminnych".

Szanowni Państwo!
W ramach zajęć na kierunku ZARZĄDZANIE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, prowadzimy badania nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego poprzez zarządzanie transparentne opierające się o racjonalne wykorzystanie dobra wspólnego i publicznych zasobów finansowych. Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc w przeprowadzeniu tych badań, które będą miały wpływ na doskonalenie umiejętności studentów.
Chcielibyśmy z tego względu, uzyskać Państwa opinię na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Państwa gminie. Prosimy o przekazanie w miarę możliwości wyczerpujących informacji, zakreślając poniżej właściwe odpowiedzi lub wpisując własne. Wyniki badań posłużą tylko do zbiorczych opracowań naukowych.
* 1. W jakim wieku powinni być radni?
Do 39 lat
40 - 59 lat
Powyżej 60 lat
* 2. Jakie minimalne wykształcenie powinien mieć radny?
Podstawowe/gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 3. Jakie kwalifikacje, w tym doświadczenie zawodowe, powinien mieć radny (proszę poniżej wpisać swoją opinię)?
* 4. Jakie grupy zawodowe są w Pana/Pani opinii najbardziej pożądane w radzie gminy (proszę poniżej wpisać swoją opinię)?
* 5. Udział przedstawicieli, których grup zawodowych w radzie należałoby Pana/Pani zdaniem ograniczyć (proszę wymienić i uzasadnić swój wybór)?
* 6. Czy Pana/Pani zdaniem zakaz pełnienia funkcji radnego przez urzędnika samorządowego jest słuszny (proszę poniżej wpisać swoją opinię)?
* 7. Czy Pana/Pani zdaniem zakaz pełnienia funkcji radnego przez pracownika samorządowego (np. nauczyciela, pracownika przedsiębiorstwa podległego wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta) jest słuszny (proszę poniżej wpisać swoją opinię)?
* 8. Czy zdaniem Pana/Pani kwalifikacje radnych w Pana/Pani gminie są wystarczające do właściwego wykonywania obowiązków w radzie?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć - nie wiem
* 9. Czynnikiem motywującym Pana/Panią do ubiegania się o mandat radnego jest?
Prestiż, jaki się z tym wiąże
Możliwość działania dla dobra mieszkańców gminy
Aktywny udział w decydowaniu o losach gminy
Możliwość realizacji własnych celów życiowych
Dieta radnego
* 10. Jakie Pana/Pani zdaniem cechy powinien mieć radny (proszę wymienić trzy cechy)?
* 11. Czy zna Pan/Pani potrzeby mieszkańców gminy?
Znam bardzo dobrze potrzeby mieszkańców gminy
Nie muszę pytać się mieszkańców, jakie są ich potrzeby - znam je bardzo dobrze
Inicjuję spotkania z mieszkańcami, aby na bieżąco poznawać ich potrzeby
Uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez mieszkańców i tam poznaję ich potrzeby
Nie widzę takiej potrzeby, podejmuję decyzję i działania według własnego zadania
* 12. Czy był/a Pan/Pani inicjatorem jakiegoś przedsięwzięcia w gminie (proszę opisać tę inicjatywę i odpowiedzieć, czy była zrealizowana)?
* 13. Jak ocenia Pan/Pani programy wyborcze swoich konkurentów?
Ujmują w swoim programie obietnice, których nie spełnią
W swoim programie ujmują realne zadania, które możliwe są do wykonania
W swoim programie ujmują tylko to, czego oczekują wyborcy - aby osiągnąć sukces w wyborach
* 14. Jak ocenia Pan/Pani swój program wyborczy (proszę opisać)?
* 15. Co zmieniłby Pan/zmieniłaby Pani w funkcjonowaniu swojej gminy (proszę wpisać swoją opinię)?
* 16. Jak ocenia Pan/Pani jawność decyzji finansowych podejmowanych przez wójta (burmistrza) i radę gminy/miasta (proszę wybrać dowolną liczbę odpowiedzi)?
Wszystkie informacje dostępne na stronach internetowych.
Dokumenty przedstawiające gospodarkę finansową gminy nie są czytelne - są niezrozumiałe.
Zainteresowane osoby nie mają problemu z uzyskaniem danych i informacji.
Dokumenty przedstawiające gospodarkę finansową gminy są czytelne - są zrozumiałe.
Mieszkańców informuje się wyłącznie o tych sprawach, które są wygodne dla kierownictwa urzędu, których ujawnianie mieszkańcom nie pociągnie za sobą ich negatywnych komentarzy, opinii.
Mieszkańców w ogóle nie informuje się o gospodarce finansowej gminy.
Wiele informacji ukrywa się przed mieszkańcami.
Mam pełną wiedzę o gospodarce finansowej gminy.
* 17. Kto i/lub co jest Pana/Pani zdaniem winien/winne nadmiernemu zadłużeniu gminy?
Radni
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Mieszkańcy (wyborcy, oni wybierali takich przedstawicieli do organów gminy)
Przepisy prawne
* 18. Jak ocenia Pan/Pani politykę gminy w zakresie zaciągania zobowiązań?
Bardzo dobrze - podejmowane działania w tym zakresie są racjonalne i przemyślane
Dobrze - choć nie każdorazowo odpowiada mi sposób zaciągania zobowiązań i cel, na który wydatkowane są środki, widzę pozytywne efekty prowadzonej polityki w tym zakresie
Źle - zaciąganie zobowiązań jest nieprzemyślane i nieracjonalne, budzi moje poważne zastrzeżenia
* 19. Jakie Pana/Pani zdaniem jest zadłużenie gminy?
Zdecydowanie za wysokie
Wysokie, ale do zaakceptowania
Dopuszczalne, ale trzeba mocno rozważyć dalsze powiększanie długu
Niskie, nie ma przeciwwskazań w ewentualnym zaciąganiu zobowiązań
Gmina nie jest zadłużona
* 20. Na co Pana/Pani zdaniem usprawiedliwione jest zaciąganie przez gminę zobowiązań pieniężnych?
Spłatę dotychczasowych zobowiązań
Realizację inwestycję, np. infrastrukturalnych
Wkład własny na realizację inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym
W zależności od potrzeb, wszystko, jeśli nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnych limitów
* 21. Kto zdaniem Pana/Pani poniesie odpowiedzialność za nadmierne zadłużenie gminy?
Radni
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Urzędnicy
Mieszkańcy gminy
* 22. Na jaką kwotę zadłużona jest Pana/Pani gmina (proszę poniżej wpisać kwotę)?
* 23. Czy mieszkańców gminy informuje się o zaciąganych zobowiązaniach i ich wielkości?
Tak, mieszkańcom przekazuje się dokładne informacje o zadłużeniu
Taką informację uzyskują tylko osoby zainteresowane tym problemem
Raczej nie praktykuje się informowania mieszkańców o zaciąganych zobowiązaniach
Mieszkańcy nie są w ogóle informowani o sprawach związanych z zaciąganiem przez gminę zobowiązań
* 24. Czy Pana/Pani zdaniem zaciąganie zobowiązań o znacznej wartości, bądź długim okresie spłaty powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi?
Tak, mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak istotnych sprawach, a ich zdanie powinno być wiążące dla organu
Konsultacje powinny być przeprowadzone, ale zdanie mieszkańców nie powinno być wiążące dla organu
Nie, decyzje podejmują odpowiednie organy, które zostały wybrane przez mieszkańców gminy
* 25. Na jakie przedsięwzięcia Pana/Pani gmina najczęściej zaciąga zobowiązania finansowe (proszę wymienić)?
* 26. Jaki jest Pana/Pani zdaniem najkorzystniejszy sposób zaciągania przez gminę zobowiązań?
Kredyt
Wyemitowanie papierów dłużnych
* 27. Czy słuszne byłoby w ocenie Pana/Pani ograniczenie prawa organów gminnych do zaciągania zobowiązań finansowych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
* 28. Pana/Pani płeć?
* 29. Pana/Pani wiek?
* 30. Pana/Pani wykształcenie?
* 31. Pana/Pani zawód wyuczony?
* 32. Pana/Pani zawód wykonywany?
33. Posiadane dodatkowe kwalifikacje (proszę wypisać)
* 34. Staż pracy w latach w ogóle
* 35. Staż pracy w latach na obecnym stanowisku (proszę wpisać)
* 36. Liczba startów w wyborach do rady gminy/rady miejskiej
* 37. Liczba kadencji wykonywania obowiązków radnego
* 38. Proszę wybrać właściwe
Jestem radnym/ radną minionej kadencji
Wcześniej byłem/byłam radnym/radną
Pierwszy raz startuję w wyborach
39. Proszę wypowiedzieć się w dowolnej sprawie dotyczącej funkcjonowania Pana/Pani samorządu gminnego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance