Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

media w edukacji

* 1. Płeć
A. kobieta
B. mężczyzna
* 2. Wiek
A. 20-30 lat
B. 31-40 lat
C. 41-50 lat
D. Powyżej 50 lat
* 3. Wykształcenie
* 4. Stopień awansu zawodowego:
A. Nauczyciel stażysta
B. Nauczyciel kontraktowy
C. Nauczyciel mianowany
D. Nauczyciel dyplomowany
* 5. Liczba uczniów w prowadzonej klasie
A. mniej niż 10 uczniów
B. 10-15 uczniów
C. 16-20 uczniów
D. 21 i więcej
* 6. Pan/Pani jest wychowawcą:
A. klasy 1
B. klasy 2
C. klasy 3
D. przedszkola
E. żłobka
* 7. Czy Pani/Pana zdaniem komputer wspomaga proces nauczania?
A. tak
B. nie
* 8. Czy w placówce w której Pan/Pani pracuje znajduje się pracownia komputerowa?
A. tak
B. nie
* 9. Czy podczas prowadzenia zajęć wykorzystuje Pan/Pani zasoby sieci Internet?
A. tak
B. nie
10. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmiała tak , to jak często?
A. na każdej lekcji
B. często
C. rzadko
D. bardzo rzadko
* 11. Czy informuje Pan/ Pani o zagrożeniach zdrowotnych powstających na skutek pracy z komputerem?
a. tak
b. nie
* 12. Które z wymienionych niżej mediów mają Pani/Pana zdaniem największą wartość kształcącą
(Odpowiedzi proszę ponumerować w skali od 1 do 4 , przyjmując że 1 to media o największej wartości)
1234
1234
A.media wzrokowe np. okazy naturalne
1234
B. media słuchowe np. nagrania CD
1234
C. media wzrokowo-słuchowe np. filmy dydaktyczne
1234
D. media automatyzujące proces nauczania np. komputery
13. Czy rozmawiał Pan/Pani z uczniami na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu?
A. tak
B. nie
* 14. Czy informuje Pan/Pani o zagrożeniach jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu?
A. tak
B. nie
* 15. Czy Pan/Pani zauważył/a niepokojące zachowania wśród swoich uczniów, spowodowanych nadużywaniem urządzeń cyfrowych?
A. tak
B. nie
* 16. W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani media, w pracy z uczniami?
* 17. Czy zdarza się, że uczeń n a lekcji/ w szkole lub podczas przerw używa telefonu komórkowego?
A. tak
B nie
* 18. Czy korzysta Pan/Pani z dziennika elektronicznego?
A. tak
B. nie
* 19. Czy podczas Pani/Pana pracy zdarzyło się, że uczeń był uzależniony od komputera?
a. tak
B. nie
* 20. Czy szkoła prowadzi pogadanki z rodzicami na temat udostępniania treści mediów w domu?
A. tak
B. nie
* 21. Czy w Pani /Pana miejscu pracy obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu?
A. tak
B. nie
* 22. Czy informuje Pan/Pani rodziców o zagrożeniach wynikających z korzystania z mediów?
A. tak
B. nie
* 23. Jakie zna Pani/Pan zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internetowej? Proszę podać 3 przykłady
1.
2.
3.
* 24. Pana/Pani zdaniem, media powinny być stosowane w nauczaniu wczesnoszkolnym?
A. tak
B. nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .