Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Resocjalizacja

Słowniczek pojęć:
RESOCJALIZATOR to osoba, która pełni rolę wychowawcy, nadzoruje i kontroluje zachowania osób wchodzących w konflikt z prawem oraz osobami łamiącymi normy prawne. Wspiera te osoby i pomaga powrócić na „dobrą drogę”, tzn. życie zgodne z ogólnie panującymi normami obyczajowymi, społecznymi i prawnymi.
RESOCJALIZACJA to proces w wyniku, którego osoby mające konflikt z prawem i normami społecznymi powracają na tę „dobrą drogę”, zaczynają żyć i postępować zgodnie z panującymi standardami społecznymi i prawnymi.
1. Proszę wybrać płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Proszę wybrać wiek
do 25 lat
25 - 30 lat
35 - 40 lat
45 - 50 lat
55 - 60 lat
powyżej 60 lat
3. Jaki jest Twój status zawodowy?
student
pracuję w branży zgodnej z moim wykształceniem
pracuję w branży niezwiązanej z kierunkiem ukończonej szkoły/studiów
nie studiuję/nie pracuję
4. Obecne miejsce zamieszkania
miasto lub wieś do 5 000 mieszkańców
miasto od 5 000 do 20 000 mieszkańców
miasto od 20 000 do 100 000 mieszkańców
miasto powyżej 100 000 mieszkańców
5. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
6. Jakie cechy powinien posiadać resocjalizator?
sprawiedliwy sumienny otwarty tolerancyjny zaangażowany odpowiedzialny stanowczy cierpliwy
7. Czy twoim zdaniem proces resocjalizacji skazanych jest skuteczny?
zdecydowanie tak tak trudno powiedzieć nie zdecydowanie nie
8. Czy według Ciebie resocjalizacja skazanych ma sens ?
zdecydowanie tak tak trudno powiedzieć nie zdecydowanie nie
9. Czy według Ciebie niżej wymienione formy zajęć są skuteczne w prowadzeniu resocjalizacji?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
UMYSŁOWE ( np. nauka przedmiotów, ćwiczenie pamięci
FIZYCZNE ( np. sport i praca, które mają na celu zmęczenie osadzonego, wychowanka)
ARTYSTYCZNE (np. tańce, malowanie, rzeźbiarstwo i inne prace dotyczące sztuki)
SPOŁECZNE (np. działania na rzecz społeczeństwa, sprzątanie ulic, zaangażowanie w prace budowlane dróg i mostów)
INDYWIDUALNE (np. praca z wykwalifikowanymi specjalistami oraz różne terapie)
10. Czy niżej wymienione metody resocjalizacyjne według Ciebie są skuteczne?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
STOSOWANIE NAGRÓG I KAR (np. za poprawne zachowanie dawane są przepustki)
APROBATA I DEZAPROBATA ( uznanie czegoś za właściwe lub nie np. aprobata - praca ze specjalistami mi pomaga, dezaprobacja – nie jestem wariatem żeby pracować z psychologiem
PRZEKONYWANIE( np. rozmowa na temat jak powinno się postępować)
PRZYDZIELANIE RÓL SPOŁECZNYCH ( np. codziennie inny wychowanek podaje obiad, sprząta sale itp.)
POUCZANIE (np. dawanie wskazówek przez specjalistów
11. Czy uważasz, że efektywniejsze są kary długoterminowe niż krótkoterminowe ?
zdecydowanie tak tak trudno powiedzieć nie zdecydowanie nie
12. Jakie czynniki, którymi dysponuje resocjalizator decydują o powodzeniu w jego pracy?
wiedza
kompetencje
wykształcenie
doświadczenie
umiejętności komunikacyjne
formy i metody pracy
13. Sukces pracy resocjalizatora z przestępcami zależy od:
WYZNACZANIA CELÓW WYCHOWANKOM
KONTYNUOWANIA DZIAŁAŃ POZA ZAKŁADEM KARNYM
ZAANGAŻOWANIA RÓŻNYCH INSTYTUCJI WE WSPÓLPRACĘ W RESOCJALIZACJI PRZESTĘPCÓW
POSZUKIWANIA NOWYCH FORM I METOD PRACY Z PRZESTĘPCAMI
KONTROLOWANIA KADRY (kontrolowanie resocjalizatorów przez przełożonych)
14. Czy więźniowie ( wychowankowie) Twoim zdaniem po opuszczeniu zakładu powracają na „dobrą drogę” przestrzegając panujących norm i praw w danym społeczeństwie?
zdecydowanie tak
tak
trudno powiedzieć
nie
zdecydowanie nie
15. Czy powinno się udzielać pomocy prawnej przestępcom po wyjściu z zakładu karnego?
zdecydowanie tak tak trudno powiedzieć nie zdecydowanie nie
16. Czy powinno się udzielać pomocy psychologicznej przestępcom po wyjściu z zakładu karnego?
zdecydowanie tak tak trudno powiedzieć nie zdecydowanie nie
17. Czy powinno się udzielać pomocy materialnej przestępcom po wyjściu z zakładu karnego?
zdecydowanie tak tak trudno powiedzieć nie zdecydowanie nie
18. Czy niżej wymienione rozwiązania mogą przyczynić się do sprowadzenia wychowanków na dobrą drogę?
zdecydowanie taktaktrudno powiedziećniezdecydowanie nie
ZAKŁAD KARNY
ZAKŁAD POPRAWCZY
WOLNOŚĆ DOZOROWANA (nadzór kuratora lub stawiennictwo na policji przynajmniej raz w tygodniu)
OŚRODKI SZKOLNO–WYCHOWAWCZE (młodzież, która sprawia kłopoty wychowawcze)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .