Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

dawid

* 1. Do czego służy ocena pracownicza?
Do wykrywania błędów popełnianych na stanowisku pracy
Do wyłonienia najlepszego pracownika
Do określenia kierunków rozwoju pracownika
Do motywowania pracowników
Do określenia mocnych i słabych stron pracownika
* 2. Które ze stwierdzeń najlepiej opisuje Pana/Pani opinię o przydatności stosowanego w Urzędzie Miejskim X systemu ocen?
Uważam, że są zdecydowanie potrzebne
Są raczej potrzebne
Nie mam zdania
Uważam, że są raczej niepotrzebne
Uważam, że są zdecydowanie niepotrzebne
* 3. Jak często dokonywana jest ocena w Urzędzie Miejskim X, w którym jest Pan/Pani zatrudniona?
Co 6 miesięcy
Co rok
Co 2 lata
* 4. Jak Pan/Pani ocenia umiejętności oceniania i weryfikacji wyników przez przełożonego?
Bardzo dobrze
Dobrze
Nie najlepiej
Źle
* 5. Jakie metody i techniki oceny stosuje Urząd Miejski X?
Obserwacja pracownika
Wywiad z pracownikiem
Ankieta wypełniona przez przełożonego
Arkusz ocen
Samoocena
Nie wiem
* 6. Czy w Pana/Pani zakładzie pracy oceny okresowe niosą za sobą jakieś pozytywne lub negatywne skutki (awans, podwyżka, degradacja, zwolnienie z pracy itp.)?
Tak
Nie
Nie wiem
7. Jeśli odpowiedzią na powyższe pytania było „tak”, proszę o informację jakie skutki niosą za sobą oceny okresowe.
Możliwość uzyskania awansu pionowego
Możliwość rozwoju zawodowego
Degradacja/ przeniesienie na niższe stanowisko
Awans poziomy/ przesunięcie na stanowisko podobnego szczebla
Możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat świadczonej pracy
Przekazanie celów/ zadań na najbliższy okres
Możliwość uzyskania informacji na temat moich możliwości
* 8. Czy istniejący system oceny pracownika pełni dla Pana/Pani funkcje motywacyjną?
Tak
Nie
* 9. Czy system ocen okresowych obowiązujący w Pana/Pani miejscu pracy Pana/Pani zdaniem wymaga poprawy?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 10. Proszę scharakteryzować system okresowej oceny pracownika w Pana/Pani miejscu pracy. Na skali od 1-5, gdzie 1 oznacza - zupełnie się nie zgadzam, a 5 - całkowicie się zgadzam. Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
12345
Sprawiedliwy
Niesprawiedliwy
Zrozumiały
Niezrozumiały
Subiektywny
Obiektywny
Skuteczny
Nieskuteczny
* 11. Czy wprowadziłby Pan/ Pani zmiany w ocenie pracowników lub w sposobie jej przeprowadzania / analizowania jej wyników?
Tak, zmiany są konieczne.
Nie, nie widzę potrzeby reformowania systemu Okresowej Oceny Pracowników.
* 12. Według jakich kryteriów jest Pan/Pani oceniany
Wykształcenie
Zajmowane stanowisko
Umiejętność kierowania zespołem
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność obsługi urządzeń
Lojalność
Jakość wykonywanych zadań
Odporność na stres
Rzetelność
Kreatywność
Efektywność
Znajomość języków obcych
Znajomość przepisów prawnych
* 13. Czy otrzymane oceny są dla Pani/Pana satysfakcjonujące?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 14. Czy w systemie ocen pracownika stosowanym w Pana/Pani miejscu pracy zauważył Pan/Pani jakieś z poniżej wymienionych błędów? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. Można znaczyć kilka odpowiedzi.
Ocena zbyt łagodna
Ocena zbyt surowa
Ocena nieprawdziwa
Uprzedzenia (ze względu na płeć, wiek, wyznanie, itd.)
Uprzedzenia do jakiejś osoby
Brak dopracowania w systemie ocen
Brak kompetencji w przeprowadzaniu ocen pracownika
Nie zauważył(a)em
* 15. Biorąc pod uwagę sposób przeprowadzania ocen pracowników proszę określić na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? Na skali od 1-5, gdzie 1 oznacza - zupełnie się nie zgadzam, a 5 - całkowicie się zgadzam. Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
12345
Wiem, że zostanę oceniony obiektywnie
Mam możliwość wcześniejszego przygotowania się do planowanej oceny
Znam kryteria oceny (wiem, za co będę oceniany)
Znam skalę oceny (wiem jakie oceny mogę uzyskać)
Wiem, że osoby oceniające są kompetentne w tym zakresie
* 16. Proszę określić na ile Pan/Pani zgadza się z następującymi stwierdzeniami. Na skali od 1-5, gdzie 1 oznacza - zupełnie się nie zgadzam, a 5 - całkowicie się zgadzam. Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.Ocena pracownika........
12345
Zwiększa moją motywację do pracy
Pomaga mi dostrzec moje zalety i silne strony
Pomaga mi dostrzec moje wady i słabe strony
Poprawia moje relacje z przełożonymi
Pogarsza moje relacje z przełożonymi
Poprawia moje relacje ze współpracownikami
Pogarsza moje relacje ze współpracownikami
Zwiększa moje zadowolenie z pracy
Pomaga w rozpoznaniu moich potrzeb szkoleniowych
* 17. Czy otrzymuje Pan /Pani od przełożonego informację zwrotną o wyniku przeprowadzonej oceny?
Tak
Nie
* 18. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 19. Wiek respondenta
20-40 lat
41-50 lat
51 lat i więcej...
* 20. Zajmowane stanowisko
Kierownik
Specjalista
Referent
Inspektor
* 21. Staż pracy Pana /Pani w obecnym miejscu pracy
Poniżej 5 lat
od 5-10 lat
od 11-20 lat
Powyżej 20 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .