Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ gminy Kleszczów na gminę Kamieńsk i Sulmierzyce

1. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Urzędu Gminy?
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani źle ani dobrze
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
2. Co wg Pana.Pani ma największy wpływ na standard życia mieszkańców w gminie?
można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Wykształcenie i kwalifikacje
Działania podejmowane przez władze lokalne
Działania prowadzone przez władze centralne
Warunki społeczno-ekonomiczne w kraju
Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Sąsiedztwo z gminą Kleszczów
Inne (jakie?)
3. Jak ocenia Pan/Pani dostęp do towarów i usług na terenie gminy (sklepy, banki, usługi fryzjerskie, obiekty sportowe, usługi rzemieślnicze itp.)?
Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
4. Czy pracuje Pan/Pani na terenie:
Gminy zamieszkania
Gminy Kleszczów
Innej gminy?
Proszę podać miejscowość
5. Znalezienie pracy na terenie gminy zamieszkania jest wg Pana/Pani:
Bardzo łatwe
Łatwe
Trudne
Bardzo trudne
Nie mam zdania
Proszę uzasadnić:
6. Jak często korzysta Pan/Pani z towarów i usług dostępnych na terenie gminy Kleszczów?
Codziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w roku
7. Z jakich obiektów i usług na terenie gminy Kleszczów najczęściej Pan/Pani korzysta?
można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź
Obiekty sportowo – rekreacyjne
Placówki handlowe
Prywatna i publiczna służba zdrowia
Usługi fryzjerskie
Puby, restauracje itp.
Inne (jakie?)
8. Jak ocenia Pan/Pani możliwość dojazdu do gminy Kleszczów środkami komunikacji publicznej?
Bardzo dobrze
Dobrze
Nie mam zdania
Dostatecznie
Niedostatecznie
Proszę o uzasadnienie oceny:
9. Jak ocenia Pan/Pani wpływ gminy Kleszczów na Pańską gminę?
Bardzo wysoki
Wysoki
Nie mam zdania
Niski
Bardzo niski
10. Jak ocenia Pan/Pani ogólną współpracę gminy z gminą Kleszczów?

Pozytywnie
Ani pozytywnie ani negatywnie
Negatywnie
Nie mam zdania
11. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
12. Wiek
18 – 25 lat
26 – 30 lat
31 – 40 lat
Powyżej 41 lat
13. Wykształcenie
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
Średnie
Wyższe
14. Miejsce zamieszkania (proszę podać miejscowość)
Gmina Kamieńsk
Gmina Kluki
Gmina Sulmierzyce
15. Jaki jest Pani/Pana aktualny status na rynku pracy?
Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny
Nie jestem zatrudniony ani zarejestrowany w urzędzie pracy
Jestem zatrudniony
Prowadzę własną firmę
Uczę się, studiuję
Pobieram rentę inwalidzką
16. Ile osób wchodzi w skład Pana/Pani gospodarstwa domowego?
Jedna
Dwie
Trzy
Cztery
Pięć
Więcej niż pięć
17. Jaki jest miesięczny dochód (brutto) w Pana/Pani rodzinie?
Poniżej 1000 zł
1000 – 1500 zł
1501 – 2000 zł
2001 – 2500 zł
Powyżej 2500 zł


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .