Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Świadomość audytu konserwatorskiego w instytucjach, sprawujących opiekę nad zabytkowymi księgozbiorami

Audyt konserwatorski to ocena sposobu zarządzania zbiorami zabytkowymi. Pozwala na stworzenie zaleceń oraz wieloletniego planu, uwzględniającego priorytety konserwatorskie, które realizowane w kolejnych latach, przyczynią się do poprawy warunków przechowywania oraz użytkowania zbioru. Audyt konserwatorski należy do podstawowych działań z zakresu opieki profilaktycznej, zwiększających bezpieczeństwo obiektów zabytkowych. Systematycznie wykonywany za granicą, w Polsce realizowany jest sporadycznie z powodu braku ogólnie dostępnej metodyki w środowisku konserwatorskim. Ankieta wykonana została w ramach pracy magisterskiej, której zamiarem jest zaadoptowanie najbardziej optymalnej metody, po to by umożliwić regularne wykonywanie audytów w polskich placówkach, zajmujących się udostępnianiem, przechowywaniem i gromadzeniem zabytkowych księgozbiorów.
Niniejsza ankieta została przygotowana celem sprawdzenia świadomości istnienia audytów i możliwości ich zlecenia przez szeroko pojęte grono opiekunów, od najniższego personelu, po osoby piastujące najwyższe stanowiska.
Czas wypełnienia ankiety wynosi od 5 do 10 min. Udział w badaniu jest anonimowy. Serdecznie proszę o przekazanie ankiety jak największej ilości osób.

Dziękuję serdecznie za poświęcony czas!
Rafał Białkowski
Zakład Konserwacji Papieru i Skóry w Toruniu
1. Wielkość miasta
poniżej 20 tys. mieszkańców
od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
pow. 500 tys. mieszkańców
2. Rodzaj instytucji
typ instytucji
biblioteka
archiwum
muzeum
3. Funkcja osoby wypełniającej ankietę
dyrektor
wicedyrektor
konserwator-restaurator
kustosz
bibliotekarz
magazynier
4. Rodzaje oraz szacunkowa ilość przechowywanych obiektów
procentowa ilość przechowywanych obiektów
książki
dokumenty
kartografia
5. Szacunkowa ilość zabytkowych kodeksów napływających w ciągu roku
1-5
6-10
11-50
pow. 50
nie wiem
6. Czas funkcjonowania księgozbioru w budynku
liczba lat
zbudowanym z myślą o pełnionej funkcji
zaadoptowanym
7. Ilość osób zatrudnionych w instytucji
liczba pracowników
mających kontakt z książkami zabytkowymi
odpowiedzialnych za stan zachowania książek zabytkowych
8. Rodzaj wykształcenia osób regularnie kontrolujących stan zachowania książek zabytkowych, przechowywanych w przestrzeni magazynowej (odpowiedź wielokrotnego wyboru)
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
muzealnictwo
bibliotekarstwo
archiwistyka
historia
historia sztuki
historia literatury
nauki przyrodnicze
średnie
zawodowe
9. Czy warunki, w jakich przebywają książki zabytkowe są monitorowane?
stale
raz dziennie
raz w miesiącu
raz w roku
nigdy
nie wiem
10. Miejsca monitorowania księgozbioru
magazyny
ciągi komunikacyjne
pracownie naukowe
sale ekspozycyjne
nigdzie
nie wiem
11. Czego dotyczy monitorowanie księgozbioru?
temperatury i wilgotności
natężenia światła
ilości bioareozoli zawartych w powietrzu
stężenie zanieczyszczeń w powietrzu - H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3
przestępczości
stanu technicznego węzłów wodno-kanalizacyjnych
sygnalizacji przeciwpożarowej
nie wiem
12. Czy monitorowanie warunków, w jakich znajdują się książki zabytkowe, przybiera formę udokumentowanych sprawozdań?
tak
nie
nie wiem
13. Czy powyższe sprawozdania, wykorzystywane są przy pozyskiwaniu dodatkowych środków na inwestycje, wpływające na poprawę warunków, w jakich znajdują są książki zabytkowe?
tak
nie
nie wiem
14. Czy w Pana/Pani instytucji stosowane są procedury decydujące o kolejności działań mających na celu poprawę warunków, w jakich znajduje się księgozbiór?
tak
nie
nie wiem
15. Co stanowi podstawę do wyboru działań, które priorytetowo powinny zostać zrealizowane w celu poprawy warunków, w jakich znajdują się książki zabytkowe?
decyzja dyrektora
decyzja konserwatora-dyplomowanego
decyzja osób regularnie kontrolujących stan zachowania obiektów zabytkowych, przechowywanych w przestrzeni magazynowej
audyt konserwatorski
nie wiem
16. Czy Pana/Pani instytucja, w przypadku występowania kilku zagrożeń stanu zachowania księgozbioru, dysponuje zobiektywizowanym systemem, pozwalającym na ocenę, które zagrożenia stanowią największe niebezpieczeństwo dla książek zabytkowych?
tak
nie
nie wiem
17. Czy słyszał/a Pan/Pani o możliwości przeprowadzenia audytu w placówce zajmującej się przechowywaniem obiektów zabytkowych?
tak
nie
18. Czy byłby/aby Pan/Pani zainteresowany/a zleceniem audytu konserwatorskiego, celem poprawy sposobu opieki w Pana/i instytucji?
tak
nie
nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .