Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Test Wiedzy o Historii Wołomina

Uprzejmie zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w Wielkim Teście Wiedzy o Historii Wołomina! Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Na zgłoszenia czekamy do 13 maja br.
Wielki Test odbędzie się 19 maja o godzinie 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie przy ulicy Legionów 32.
1. Zgłaszam swoje uczestnictwo w Wielkim Teście Wiedzy Historii Wołomina:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
* 2. Podaj swój wiek
* 3. Oświadczam, że:
Zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu (treść poniżej) i akceptuję jego postanowienia. Podane przeze mnie dane są prawdziwe.
* 4. Oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Wielkiego Testu Wiedzy o Historii Wołomina.
REGULAMIN „WIELKIEGO TESTU Z HISTORII WOŁOMINA”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg „Wielkiego Testu z Historii Wołomina, zwanego dalej Testem.
2. Organizatorem Testu jest stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń” z siedzibą
w Wołominie, ul. Wiejska 1A/5, zwane dalej Organizatorem.
3. Współorganizatorami Testu są: Urząd Miejski w Wołominie oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Wołominie, zwane dalej Współorganizatorami.
3. Honorowy patronat nad Testem objęła Burmistrz Wołomina, pani Elżbieta
Radwan.

§ 2.
Cele Testu i warunki uczestnictwa

1. Celem Testu jest budowanie i wzmacnianie patriotyzmu lokalnego poprzez
propagowanie historii Wołomina.
2. W Teście mogą wziąć udział mieszkańcy Wołomina od lat 13. Górna granica
wieku nie jest określona.
3. W Teście nie mogą wziąć udziału: Organizatorzy i Współorganizatorzy oraz
zawodowi historycy i osoby mające na koncie publikacje (drukowane lub
internetowe) dotyczące historii Wołomina.
4. Udział w Teście jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa
jest zarejestrowanie się drogą elektroniczną na adres: http://www.ankietaplus.pl/s/63629ZYY
5. Liczba uczestników Testu jest ograniczona i wynosi 100 osób, a o rejestracji
decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3.
Termin, miejsce oraz przebieg Testu.

1. Test odbędzie się dnia 19 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej
Biblioteki Miejskiej przy ul. Wileńskiej 32.
2. Czas trwania Testu: 60 minut.
3. Test składa się z 45 pytań, podzielonych na 3 poziomy trudności, po 15 pytań
na każdym poziomie. Wszystkie pytania mają charakter zamknięty i poprawna
jest tylko jedna odpowiedź.
4. Za każdą poprawną odpowiedź na I poziomie można uzyskać 1 punkt
(max. 15), na II poziomie – 2 punkty (max. 30), na III poziomie – 3 punkty
(max. 45). Ogólna maksymalna liczba punktów – 90.
5. W czasie Testu zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi,
smartfonami i tabletami oraz wychodzenie z Sali.
6. Osoby, które złamią ten zakaz, zostaną wykluczone z udziału w Teście.

§ 4.
Wyłonienie laureatów

1. Po zakończeniu Testu arkusze konkursowe zostaną zebrane przez Komisję
Testu i zdeponowane w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Pokoleń”.
2. W ustalonym dniu zbierze się jury, które dokona sprawdzenia prac
konkursowych i sporządzi protokół, który przekaże Organizatorowi.
3. Nazwiska laureatów trzech pierwszych miejsc
zostaną ogłoszone w dniu 5 czerwca, po prezentacji wybranych postaci,
związanych z historią Wołomina w wykonaniu uczniów I LO w Wołominie,
w Bibliotece Miejskiej o godz. 18.00.
4. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody, ufundowane przez Burmistrza.
Wszyscy uczestnicy Testu otrzymają dyplomy.

§ 5.

Odpowiedzialność Organizatora i Uczestników Testu

1. Uczestnicy Testu są zobowiązani do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
2. Uczestnicy wyrażają też zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na
ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją Testu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego
przeprowadzenia i relacji medialnej.
3. Organizator oświadcza, że po zakończeniu Testu wymienione dane osobowe
nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .