Ukończono 0%

Komunikacja interpersonalna w negocjacjach pracowniczych

* 1. Co sądzi Pan(i) o umiejętnościach komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy?
są niezbędne na każdym stanowisku pracy
są ważne, ale ważniejsza jest fachowa wiedza na danym stanowisku
nie odgrywają znaczącej roli w pracy
inne (proszę określić)
* 2. Jak Pan(i) ocenia własne umiejętności komunikacji interpersonalnej?
bardzo wysoko
wysoko
jako wystarczające
są na niskim poziomie, nie jest to moją mocną stroną
inna ocena (proszę określić)
* 3. W jakim stopniu według Pana(i) poniższe czynniki poprawiają komunikację interpersonalną w pracy? Proszę je uporządkować według kolejności od największego do najmniejszego wpływu.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   zaufanie do drugiej osoby
  •   kontakty koleżeńskie poza pracą
  •   mała różnica wieku
  •   wspólne cechy (np. zainteresowania)
  •   kontakty nieformalne w pracy
  •   otwartość i pogodne usposobienie
* 4. Na co najczęściej zwraca Pan(i) uwagę podczas rozmowy ze współpracownikiem? Proszę wybrać 3 odpowiedzi.
na jak najlepszy dobór słów do odbiorcy
na własną mowę ciała
na mowę ciała współpracownika
na treść wypowiedzi współpracownika
czy mowa ciała rozmówcy jest spójna z wypowiedzią
* 5. Czy wykonywanie przez Pana/ Panią obowiązków zawodowych jest zależne w pewnym stopniu od pracy innych pracowników lub działów?
tak
nie
* 6. Czy Pana(i) obowiązki wymagają udziału w negocjacjach wewnętrznych w przedsiębiorstwie lub z instytucjami, klientami, firmami zewnętrznymi?
bardzo często
często
czasami
nie, to nie należy do moich zadań
* 7. Czego oczekuje Pan(i) od swojego współpracownika, jeśli musicie dojść do porozumienia w spornej sprawie, sprzeczności interesów? (ocena: od 1 do 5, gdzie 1- nie jest to ważne, 5 - bardzo ważne)
12345
chęci do współpracy
przedstawienie swoich oczekiwań
ustępstw za ustępstwa
pozytywnego, partnerskiego nastawienia
zaangażowania
otwartości w komunikacji
* 8. Jeśli nie może Pan(i) dojść do porozumienia ze współpracownikiem to:
nigdyczasamiczęstozawsze
zwracasz się z prośbą do przełożonego lub innej osoby o interwencję
próbujesz dotrzeć do niego stosując inne argumenty
przerywasz kategorycznie rozmowę i do niej nie powracasz
próbujesz znaleźć kompromis, ale oczekujesz współpracy
proponujesz przeniesienie rozmowy na inny termin
* 9. Proszę ocenić, jaki wpływ mają poniższe czynniki na Pana(i) akceptację względnie niekorzystnego dla Pana(i) rozwiązania problemu w pracy zaproponowanego przez innego pracownika:
(ocena: od 1 do 5, gdzie 1 nie ma wpływu, 5 ma bardzo duży wpływ)
12345
jego niedostępność i trudność w kontaktach z nim
wyświadczone przez niego wcześniej przysługi
jego autorytet w miejscu pracy
poświęcony do tej pory czas na rozwiązanie problemu
sugestia innego zaufanego współpracownika, co do rozwiązania
okazana przez niego wcześniej pomoc
koleżeńskie, nieoficjalne stosunki
wyższe stanowisko służbowe tego pracownika
* 10. Jak ocenia Pan(i) własną skuteczność w osiąganiu zadowalającego porozumienia z innymi pracownikami w sytuacjach zawodowych?
zawsze osiągam porozumienie
często udaje mi się osiągnąć porozumienie
czasami osiągam porozumienie
rzadko osiągam porozumienie
nigdy nie osiągnąłem/ osiągnęłam porozumienia
* 11. Czy kiedykolwiek był(a) Pan(i) manipulowany( a) w pracy lub był(a) Pan(i) świadkiem takiej sytuacji?
tak, wielokrotnie
tak, zdarzyło mi się
nie, nigdy
* 12. Czy utrzymuje Pan(i) koleżeńskie, nieformalne stosunki z innymi pracownikami?
tak
nie
* 13. Czy kiedykolwiek uczestniczył Pan(i) w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej?
tak
nie
* 14. Czy kiedykolwiek uczestniczył Pan(i) w szkoleniach z zakresu negocjacji?
tak
nie
* 15. Proszę określić Pana(i) płeć:
mężczyzna
kobieta
* 16. Proszę podać Pana(i) staż zawodowy:
do 5 lat
od 5 do 10 lat
powyżej 10 lat
* 17. Proszę podać Pana(i) wiek:
od 18 do 25 lat
od 25 do 35 lat
od 35 do 50 lat
powyżej 50 lat
* 18. Proszę podać wykształcenie:
zawodowe
średnie
wyższe
inne (jakie? proszę określić)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .