Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

mgr

* 1. Wiek
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
powyżej 50 lat
* 2. Płeć
mężczyzna
kobieta
* 3. wykształcenie
wyższe
policealne
średnie
* 4. jak dlugo pracuje pan/pani w zawodzie pielęgniarki
Od 1 roku do 5 lat
Od 5 lat do 10 lat
Od 10 lat do 15 lat
Od 15 lat do 20 lat
Powyżej 20 lat
* 5. Proszę wskazać uciążliwe wg Pani/Pan cechy zawodu. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Przeciążenie narządu ruchu
Zmęczenie i wyczerpanie
Praca zmianowa a szczególnie dyżury nocne
Uciążliwe warunki pracy , nadmierne obciążenie pracą
Organizacja pracy
Nadmierna sprawozdawczość
Złe relacje z lekarzami
Złe relacje z koleżankami
Złe relacje z przełożoną
Agresywność pacjentów
* 6. Co zmieniłaby Pani/Pan w pracy? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Wynagrodzenie
Możliwość bezpłatnego kształcenia
Atmosferę panującą w pracy
* 7. Jak oceni Pani/ Pan zadowolenie ze swojej pracy ?
Dobrze
Średnio
Źle
* 8. Proszę zaznaczyć najistotniejszy element systemu motywacyjnego wg Pana/Pani . Możesz udzielić wielu odpowiedzi
Pewność zatrudnienia
Dobra atmosfera w pracy
Obiektywizm i sprawiedliwość w ocenie pracownika
Ciekawa i rozwojowa praca
Możliwość osobistego rozwoju
Możliwość szybkiego awansu
Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji
Możliwość zdobycia praktyki zawodowej
* 9. Co przeszkadza Pani/Panu w swoim miejscu pracy? Możesz udzielić wielu odpowiedzi
Praca papierkowa
Klimat w pracy
Przerzucanie obowiązków, które nie leżą w kompetencji pielęgniarki/pracownika socjalnego
Zbyt małą ilość personelu
Nic mi nie przeszkadza
* 10. Proszę wskazać zakres proponowanych zmian w zakresie pracy pielęgniarki? Możesz udzielić wielu odpowiedzi
Możliwość wzięcia rocznego urlopu na podratowanie zdrowia
Krótszy czas pracy
Zwiększenie pensji
Zmniejszenie obciążeń spowodowanych oszczę
Stworzenie bardziej przyjaznej atmosfery w pracy
Ściślejsza współpraca w zakresie pomocy pacjentom
* 11. Czy odradzałaby Pani/Pan młodej osobie wykonywanie zawodu pielęgniarki?
tak
nie
* 12. Czy Pana/Pani zdaniem: Możesz udzielić jednej odpowiedzi w wierszu Tak/ Nie
taknie
Wynagrodzenie jest adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy?
Pielęgniarki obarczone są nadmiarem obowiązków?
* 13. Jak często odczuwa Pan/Pani stres w miejscu pracy?
Bardzo często
Często
Rzadko
Bardzo rzadko
Nigdy
* 14. Czy uważa Pan/Pani, że stres to nieodłączny element zawodu pielęgniarki?
tak
nie
* 15. Czy według Pana/Pani opinii stres jest potrzebny w miejscu pracy?
Zdecydowanie tak, gdyż jest dobrym motywatorem do pracy
Tak, ale tylko w pewnym stopniu
Nie
Nie mam zdania
* 16. Do pracy udaje się Pan/Pani:
Z zadowoleniem
Z poczucia obowiązku
Z obawą i lękiem
Z obojętnością
* 17. Jak Pani/Pan ocenia zadowolenie z warunków panujących w pracy?
Bardzo dobre
Dobre
Średnie
Złe
* 18. Czy stres w miejscu pracy wpływa niekorzystnie na Pana/Pani życie prywatne?
Tak
Nie
Czasami
Nie wiem
* 19. Co według Ciebie wpływa na wypalenie zawodowe. Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Brak empatii i obojętności w relacjach z pacjentami
Drażliwość i brak cierpliwości w stosunku do pacjentów i współpracowników
Unikanie kontaktów osobistych z pacjentami
Utrata motywacji
Zniechęcenie do pracy
Brak zadowolenia z wykonywanej pracy i brak perspektyw
* 20. Czy długotrwałe odczuwanie stresu związanego z pracą może mieć według Pana/Pani wpływ na wystąpienie objawów opisanych w pytaniu poprzednim?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 21. Czy podczas wykonywanej pracy czuje się pani/ pan wyczerpana?
tak
nie
* 22. Czy czuje Pani/Pan że osoby z którymi pozostaje w kontaktach zawodowych zrzucają na Ciebie odpowiedzialność za niektóre czynności.
tak
nie
* 23. Jakie obowiązki i zadania personelu medycznego stanowią dla Pani/Pana największe źródło stresu?
opieka nad chorym pacjentem
możliwość pomylenia podawanego leku
asystowanie przy zabiegach chirurgicznych
ciągła gotowość do pomocy pacjentom


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .