Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Działania interwencyjne Policji w sytuacji przemowy w rodzinie wobec dziecka

1. Płeć:
Kobieta Mężczyzna
2. Wiek:
do 30 lat
31 - 40 lat
41 - 50 lat
51 i więcej lat
3. Wykształcenie:
Proszę podać jaką szkołę/studia Pan/i ukończył/a
4. Wydział:
5. Stopień:
6. Czy brał/a Pan/i udział w specjalistycznych szkoleniach dotyczących interwencji związanych z przemocą wobec dziecka w rodzinie?
Tak Nie
7. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniach dotyczących procedury „Niebieskie Karty”?
Tak Nie
8. Jeśli TAK to przez kogo były one organizowane?
Komendę Policji
Szkoły Policyjne
Ośrodki Pomocy Społecznej
9. Jak ocenia Pan/i swoje umiejętności rozmowy z ofiarą przemocy – dzieckiem – w rodzinie?
Łatwo nawiązuje kontakt, daje ofierze wsparcie
Skupiam się tylko na uzyskaniu informacji niezbędnych do wypełnienia „Niebieskiej Karty – A”
Nie potrafię rozmawiać z ofiarą przemocy w rodzinie
Łatwo daje się prowokować i wciągnąć w zbędne dyskusje
10. Jakie zna Pan/i instytucje, do których mogą zgłosić się ofiary przemocy w rodzinie na terenie powiatu ostrowieckiego?
11. Czy Pan/i zdaniem oferta pomocy ze strony lokalnych instytucji pomocy społecznej dla ofiar przemocy w rodzinie jest wystarczająca?
Nie
Raczej nie
Raczej tak
Tak
Trudno powiedzieć
12. Czy w ciągu swojej pracy zawodowej spotkał się Pan/i z przemocą wobec dzieci?
Tak
Nie
13. Jeśli TAK, to jak często się ona zdarza?
Bardzo rzadko
Rzadko
Często
Bardzo często
14. Jakie najczęstsze działania podejmuje Pan/i w przypadku wystąpieniem przemocy wobec dziecka w rodzinie?
Rozmawiam z ofiarą/ofiarami przemocy
Rozmawiam ze sprawcą przemocy
Prowadzę czynności dochodzeniowo-śledcze
Sporządzam notatkę urzędową (wypełniam „Niebieska Karta – A”)
Przekazuje ofierze informacje dla ofiar przemocy w rodzinie („Niebieska Karta – B”)
Udzielam pomocy doraźnej ofierze przemocy
15. Czy często zdarzają się interwencje, podczas których koniecznie jest użycie środków przymusu bezpośredniego?
Tak
Nie
16. Jak sprawcy przemocy najczęściej reagują na interwencje Policji?
Z chwilą podjęcia przez Policję interwencji uspakajają się, współpracują, obiecują zaprzestanie stosowania przemocy
Cały czas zachowują się agresywnie nie tylko do członków rodziny (w tym dzieci), również do funkcjonariuszy
Zaprzeczają, że w domu dochodzi do przemocy
Nie zaprzeczają, że stosują przemoc. Tłumaczą to jako skuteczną metodę wychowawczą
Twierdzą, że to ofiara sprowokowała ich do takiego zachowania
17. Czy podczas interwencji kiedykolwiek został/a Pan/i zaatakowana przez sprawcę?
Tak
Nie
18. Jeśli TAK, to jaka to była forma przemocy?
Stosowanie gróźb (słowne obelgi)
Zamiar uderzenia lub uderzenie
Rzucanie przedmiotami
Próby przekupstwa, w celu zaprzestania interwencji
19. Kto najczęściej, jako pierwszy potwierdza (otwarcie przyznaje), że wobec dziecka stosowana jest przemoc?
Rodzic pokrzywdzonego dziecka
Pokrzywdzone dzieci
Nikt, sam/sama zauważyłem/zauważyłam ślady lub/ i typowe zachowanie u dziecka, wobec którego stosuje się przemoc
Ktoś z rodziny dziecka
20. Jaki ma Pan/i stosunek do sprawcy przemocy?
Neutralny/obojętny
Jestem wrogo nastawiony/a
Reaguję nerwowo
21. Jakie trudności mogą mieć znaczący wpływ na przeprowadzenie przez Pana/Panią skutecznej interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie?
własne przekonania o przemocy domowej
doświadczenia osobiste związane z przemocą
brak dostatecznej wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy wobec bliskich
brak informacji o tym, jak można pomóc rodzinie (brak odpowiednich procedur postępowania)
niedostateczna znajomości przepisów prawnych
poczucie osamotnienia w działaniu (brak współpracy służb społecznych i instytucji w środowisku lokalnym)
przykre doświadczenia związane z interwencją lub postępowaniem przygotowawczym (skargi na działania funkcjonariusza, umorzenie postępowania)
zbyt wygórowane oczekiwania wobec Pana/Pani podczas wykonywanych interwencji
przeciążenie obowiązkami zawodowymi
22. Jakie bariery najczęściej występują podczas udzielania pomocy ofiarom przemocy – dzieciom – w rodzinie?
Opór, niechęć ze strony pokrzywdzonego dziecka
Opór, trudny kontakt z rodziną dziecka
Przepisy prawne, niedostatecznie chroniące ofiarę
Biurokratyczne procedury
Społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy
Zbyt mało instytucji wspierających
Niechęć do współpracy innych instytucji
Brak odpowiedniej wiedzy, przygotowania praktycznego
23. Jaki ma Pan/i stosunek do "klapsa" jako metody wychowawczej?
Popieram
Jestem przeciwny/a
Nie mam zdania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .