Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Cechy kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce

* 1. Jaka jest wielkość Pana/ Pani organizacji?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
Mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (mniej niż 50 pracowników)
Średnie przedsiębiorstwo (mniej niż 250 pracowników)
Duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników)
* 2. Jaki jest zasięg terytorialny działalności?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
Lokalny
Regionalny
Ogólnopolski
Europejski
Światowy
* 3. Jaka jest forma prawna organizacji?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź
Działalność gospodarcza osoby fizyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka cywilna
Spółka prawa handlowego
Przedsiębiorstwo państwowe
Jednostka samorządu terytorialnego
* 4. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższym stwierdzeniem?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym wierszu.
nieraczej nieani tak, ani nieraczej taktak
W organizacji przełożeni motywują swoich pracowników do pracy.
Pracownicy zdają sobie sprawę, że osiągnięcie sukcesu zależy od ich efektywności.
Komunikacja w organizacji charakteryzuje się używaniem specyficznego języka, skrótów myślowych, symboli itp.
Organizacja ma określone wytyczne dotyczące np. ubioru, wystroju wnętrz.
Organizacja ma formalnie zdefiniowane regulaminy, kodeksy oraz normy postępowania.
W organizacji występują nieformalne zasady postępowania w określonych sytuacjach.
Organizacja ma określone zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej między pracownikami, które zależne są od zajmowanego przez nich szczebla w strukturze.
W organizacji dużą uwagę przykłada się do analizy otoczenia.
W organizacji widoczny jest proces wymiany informacji z otoczeniem.
nieraczej nieani tak, ani nieraczej taktak
W organizacji nie występuje obawa przed podejmowaniem ryzykownych decyzji.
W organizacji stosuje się zarządzanie ryzykiem.
Pracownicy organizacji czują się stabilnie.
Pracownicy są zachęcani do twórczego myślenia.
Organizacja popiera kreatywną działalność pracowników.
W organizacji w negatywny sposób odbierane są propozycje nowych rozwiązań
Organizacja zachęca pracowników do pracy zespołowej.
W organizacji powszechnie stosowane są metody twórczego rozwiązywania problemów tj. burza mózgów.
Organizacja zachęca pracowników do dzielenia się pomysłami oraz doświadczeniem.
W organizacji istnieje łatwy i sprawnie działający system komunikacji.
nieraczej nieani tak, ani nieraczej taktak
Wizja organizacji jest sformułowana w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników.
Wszystkie działania organizacji mają na celu dążyć do realizacji własnej wizji.
Pracownicy rywalizują ze sobą.
Organizacja popiera rywalizację.
Organizacja zachęca do rywalizacji.
W organizacja panuje atmosfera zaufania.
Organizacja ufa wiedzy oraz doświadczeniu swoim pracownikom.
Organizacja zachęca pracowników do integracji.
Organizacja organizuje pracownikom wycieczki integracyjne oraz eventy okolicznościowe.
W organizacji wszystkie aspekty funkcjonowania działają na jasno zdefiniowanych zasadach, regulaminach lub przepisach.
nieraczej nieani tak, ani nieraczej taktak
W przypadku szczegółowego nie przestrzegania regulaminu pracownicy organizacji ponoszą określone konsekwencje.
Członkowie organizacji nie uzewnętrzniają swoich uczuć i emocji
Wśród pracowników widoczny jest chłód emocjonalny.
Pracownicy organizacji nie są elastyczni w stosunku do nowych sytuacji
Pracownicy niechętnie przystosowują się do zachodzących zmian.
Organizacja niechętnie wymienia informacje z otoczeniem.
Organizacja nie przeprowadza analizy otoczenia.
Organizacja niechętnie przeprowadza rekrutacje zewnętrzne.
W organizacji są formalnie określone relacje pomiędzy pracownikami zajmującymi różne stopnie hierarchii.
Pracownicy podkreślają miejsce jakie zajmują w hierarchii organizacji.
nieraczej nieani tak, ani nieraczej taktak
Wszystkie procesy w organizacji są ustosunkowane formalnymi zasadami.
* 5. W jakim stopniu zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami (wszystkie dotyczą organizacji, w której Pan/Pani pracuje)?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym wierszu
nieraczej nieani tak, ani nieraczej taktak
Innowacyjność organizacji jest wyższa niż u najważniejszego konkurenta
W organizacji powstaje wiele pomysłów usprawnienia procedur organizacyjnych
W organizacji powstaje wiele pomysłów usprawnienia procesu technologicznego
W organizacji powstaje wiele pomysłów usprawnienia oferowanych produktów/usług
Pomysły, które pojawiają się w organizacji są często wdrażane
* 6. Proszę podać w przybliżeniu liczbę formalnych efektów dla ostatniego roku, którymi organizacja może udokumentować swoją działalność innowacyjną
zgłoszenia patentowe
przyznane patenty
przyznane wzory użytkowe
licencje (zaznaczyć czy kupione i czy sprzedane własne)
własne pomysły racjonalizatorskie
* 7. Proszę podać w przybliżeniu liczbę formalnych efektów (w dwóch ostatnich latach), którymi organizacja może udokumentować swoją działalność innowacyjną.
zgłoszenia patentowe
przyznane patenty
przyznane wzory użytkowe
licencje (zaznaczyć czy kupione i czy sprzedane własne)
własne pomysły racjonalizatorskie
* 8. Proszę podać następujące wielkości dla ostatniego roku
(posłużą one do obliczenia wskaźników innowacyjności)
B+R= Badania i rozwój
Wysokość przychodów
Wydatki na B+R w 1000zł
Zatrudnienie ogółem
Zatrudnienie w B+R
* 9. Proszę podać następujące wielkości w ostatnich dwóch latach
(posłużą one do obliczenia wskaźników innowacyjności)
Wysokość przychodów
Wydatki na B+R w 1000zł
Zatrudnienie ogółem
Zatrudnienie w B+R


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .