Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

MŚP

1. Jaki Rodzaj działalności gospodarczej Pan/i prowadzi?
Handel
Usługi
Produkcja
Inne
2. Do jakiej grupy najeży Pana/i przedsiębiorstwo?
Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
3. Ilu pracowników zatrudnia Pan/i w swojej firmie?
Od 1 do 10
Od 10 do 20
Powyżej 20
Nie zatrudniam pracowników
4. Na jakim obszarze geograficznym prowadzi Pan/i działalność gospodarczą?
Lokalnym
Wojewódzki
Regionalny
Ogólnopolski
5. Czy zna Pan/i rodzaje pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej?
Tak
Nie
6. Czy korzystał/a Pan/i lub zamierza skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej?
Tak
Nie
7. Z jakich zewnętrznych źródeł finansowania Pan/i korzystał/a lub zamierza skorzystać? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Leasing
Franchising
Faktoring
Fundusze pożyczkowe
Dotacje i subwencje
Kredyt bankowy
8. W którym momencie działalności firmy zdecydował/a się Pan/i na finansowanie zewnętrznymi źródłami finansowania?
W fazie wzrostu
W fazie dojrzałości
W fazie spadku
Nie dotyczy
9. Czy wybór finansowania był adekwatny do Pana/i oczekiwań?
Zdecydowanie tak
Tak
Nie
Zdecydowanie nie
Nie dotyczy
10. Czy poleciłby/aby Pan/i własny wybór źródła finansowania?
zdecydowanie tak
tak
nie
zdecydowanie nie
nie dotyczy
11. W jakim stopniu otrzymane środki finansowe pomogły w rozwoju działalności gospodarczej? Proszę podać w „%”.
12. Czy miał Pan/i problem z pozyskaniem środków finansowych?
Tak
Nie
Nie dotyczy
13. Które z poniższych barier korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania stanowi dla Pan/i istotny problem?
Zbyt wysokie koszty pozyskania
Strach przed zadłużeniem
Trudności z pozyskaniem
Biurokracja (dużo formalności, skomplikowane procedury)
Zbyt mało informacji na temat finansowania MSP
14. Który z poniższych elementów jest dla Pana/i najistotniejszy podczas wyboru zewnętrznego źródła finansowania?
Niski koszt
Możliwość szybkiego pozyskania kapitału
Proste zabezpieczenia lub ich brak
Możliwość wyboru najlepszej oferty
15. Które z wymienionych źródeł finansowania uważa Pan/i za najbardziej dostępne?
Leasing
Franchising
Faktoring
Fundusze pożyczkowe
Dotacje i subwencje
Kredyt bankowy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .