Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Szanowny Respondencie!
Zostałeś wytypowany do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie Twojej opinii na temat poprawienia współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych z młodzieżą. Zależy nam na wprowadzeniu korzystnych dla Was zmian.
Zapraszamy Cię do udziału w badaniach. Prosimy o przeczytanie załączonych pytań oraz udzielenie odpowiedzi zgodnie z podaną instrukcją. Wszystkie Twoje odpowiedzi traktowane będą jako ściśle poufne, wyniki badań zostaną opracowane w sposób zbiorczy, co zapewnia pełną anonimowość.
Z góry dziękujemy za Twoją pomoc oraz okazaną życzliwość.

Sylwester Witczak
Małgorzata Stochmal
1. Które z wymienionych osób skłoniły Cię do podjęcia decyzji o wstąpieniu do szeregów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP?
Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi.
przedstawiciel OSP
kolega/koleżanka należący do MDP
kolega/koleżanka nie będący członkiem MDP
rodzic bądź inny członek rodziny
znajomy
inna osoba
2. Czy przed wstąpieniem do OSP działałaś(łeś) w młodzieżowych organizacjach np. w Związku Harcerstwa Polskiego?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak
nie
3. Czy angażujesz się w którąś z poniższych form aktywności społecznej?
Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi.
nie angażuję się w tego typu aktywności
działalność polityczna
działalność hobbystyczna i kółka zainteresowań
Młodzieżowa Rada Gminy / Miasta
organizacje pozarządowe (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, PCK, Caritas)
samorząd klasowy
samorząd uczniowski
udział w życiu społecznym wioski lub osiedla
udzielam korepetycji
uprawiam sport
inne
4. Czy uważasz, że Twoja aktywność w OSP jest drogą do zdobycia cennego doświadczenia na rynku pracy?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak
nie
nie wiem
5. Czy przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest zapraszany przez Dowódcę lub przedstawiciela OSP na zebrania Zarządu?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak
nie
nie wiem
6. Czy uważasz, że udział przedstawiciela w zebraniach Zarządu jest ważny dla Waszej działalności?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
tak
nie
nie wiem
7. Wymień TRZY formy aktywności w OSP, w które najchętniej się angażujesz.
Proszę uzupełnić odpowiedzi.
1 forma aktywności
2 forma aktywności
3 forma aktywności
8. Co zachęca Cię do służby w szeregach MDP?
Proszę zaznaczyć odpowiedzi dla działań wymienionych alfabetycznie na skali: zdecydowanie nie –zdecydowanie tak.
zdecydowanie nieraczej nieani tak, ani nieraczej takzdecydowanie tak
motywacja ze strony starszych kolegów do wykonania zadań
możliwość swobodnego realizowania zadania
możliwość wprowadzania w życie własnych pomysłów
możliwość wykorzystania zdobytego doświadczenia w życiu
organizacja różnych przedsięwzięć (zawodów, spotkań itp.)
prestiż społeczny strażaka
udział w szkoleniach
udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych
udzielanie pochwał
uporządkowany i jasny plan działania
wsparcie psychologiczne
wsparcie w trakcie realizacji zadań
wyznaczanie konkretnych zadań dostosowanych do moich możliwości
zachęcanie przez innych strażaków motywowanie do działania
zdobywanie nagród
inne
9. Jakie motywy skłaniają Cię do podjęcia służby w MDP?
Proszę zaznaczyć wszystkie ważne dla Ciebie motywy.
ciekawe spędzenie wolnego czasu
chęć niesienia pomocy
chęć rozwoju
duch rywalizacji
realizacja swoich pasji
nabycie i poszerzenie doświadczenia
odniesienie sukcesu
poznawanie nowych ludzi
satysfakcja z dobrze wykonanych zdań
sprawdzenie własnych możliwości
uczenie się nowych rzeczy
uzyskanie szkoleń, certyfikatów, kursów przydatnych w późniejszym życiu
zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności
zainteresowanie sportem pożarniczym
prestiż zawodu strażaka
inne
10. Które UMIEJĘTNOŚCI chciał(a)byś nabyć lub udoskonalić w ramach służby w MDP?
Proszę zaznaczyć odpowiedz tak, nie lub nie wiem dla każdej cechy.
taknienie wiem
administracyjne i biurowe
dziennikarskie
graficzne
informatyczne
muzyczne lub taneczne
nauka i doskonalenie języków obcych
pozyskiwania funduszy
prowadzenie pojazdów
realizacji przedsięwzięć edukacyjnych
taknienie wiem
realizacji przedsięwzięć kulturalnych
realizacji przedsięwzięć społecznych
realizacji przedsięwzięć sportowych
reklamowe lub marketingowe
techniczne
udzielania pierwszej pomocy
inne
11. Które PREDYSPOZYCJE chciał(a)byś nabyć lub udoskonalić w ramach służby w MDP?
Proszę zaznaczyć odpowiedz tak, nie lub nie wiem dla każdej cechy.
taknienie wiem
elastyczność
kreatywność
myślenie analityczne
odporność na stres
odpowiedzialność
orientacja na cel
podejmowanie decyzji
radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach
rozwiązywania problemów
samodzielność
sprawnej komunikacji z ludźmi
sprawności i zręczności
sumienność i dokładność
współpracy w grupie
wzmocnienie wiary we własne możliwości
zaradności życiowej
zdolności planowania i organizacyjne
zdyscyplinowania
inne
taknienie wiem
12. Które czynniki mogą stanowić dla Twoich rówieśników przeszkodę w podejmowaniu aktywności społecznej?
Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi.
alkoholizm w rodzinie
bieda i ubóstwo
niechęć do aktywności fizycznej
brak wolnego czasu
egoizm
nadmiar obowiązków rodzinnych
nadmiar obowiązków szkolnych
poświęcanie czasu na własne zainteresowania
negatywne wzorce środowiska
niepełnosprawność
nieśmiałość
problemy emocjonalne
stres
uzależnienie od Internetu
używki (dopalacze, narkotyki, papierosy, alkohol itp.)
wpływ mediów
wygodny styl życia
inne
13. Które czynniki mogą zniechęcać Twoich rówieśników do dalszego kontynuowania służby w szeregach MDP lub OSP?
Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi.
brak kulturalnego sposobu bycia
brak możliwości wykazania się
brak pomysłu OSP na rozwój jednostki
brak wsparcia międzypokoleniowego
brak wymiany doświadczeń
brak wzorów do naśladowania
mała ilość działań proponowanych dla młodzieży
nie liczenie się „starszych strażaków” ze zdaniem młodzieży
nieadekwatne przygotowanie dorosłych do pracy z młodzieżą
niedostępność środków finansowych na inicjatywy na rzecz młodzieży
ordynarne zachowanie starszych
wyśmiewanie się rówieśników z ich uczestnictwa w MDP
zbyt częste angażowanie do mało odpowiedzialnych zadań
zbyt małe zaufanie do młodzieży
inne
* 14. Na jak długo zamierzasz związać swoją działalność z OSP?
Proszę podać orientacyjną liczbę lat.
* 15. Kim chcesz zostać w przyszłości?
Proszę uzupełnić odpowiedź.
* 16. Płeć.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
kobieta
mężczyzna
* 17. Miejsce zamieszkania.

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
wieś
miasto
* 18. Wiek.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
* 19. Region zamieszkania.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorski
20. Ewentualne uwagi, sugestie zmian, wskazanie kwestii, których nie poruszono w ankiecie, a którymi chciałabyś / chciałbyś się z nami podzielić.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .