Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena okresowa, a motywacja.

1. Czy wie Pan/Pani czym jest ocena okresowa i czy zna Pan/Pani jej cel?
Tak
Nie
2. Jak często jest Pan/Pani oceniany/na?
co miesiąc
co trzy miesiące
co pół roku
raz w roku
co dwa lata
rzadziej niż co dwa lata
3. Jaka jest forma oceny pracowniczej w Pańskiej sytuacji?
Ocena zdarzeń krytycznych - ocenia mnie tylko mój przełożony
Ocena 180 stopni - oceniam ja i mój przełożony
Ocena 360 stopni - oceniam ja, mój przełożony, moi współpracownicy i inni z mojego otoczenia
4. Kto Pana/Panią ocenia?
Przełożony/ni
Oceniany pracownik
Współpracownicy
Pracownicy działu personalnego
Nie wiem
Inne osoby
5. Kto jest informowany o wynikach oceny okresowej w Pana/Pani firmie?
Tylko ja i mój kierownik
Wszyscy moi przełożeni
Wszyscy pracownicy firmy
Pracownicy działu personalnego
6. Czy zasady i regulamin procesu oceniania są jasno określone?
Tak
Nie
Nie wiem
7. Czy uważa Pan/Pani, że zasady oceniania w Pana/Pani firmie są sprawiedliwe?
Tak
Nie
Nie wiem
8. Czy uważa Pan/Pani, że System Ocen Okresowych jest potrzebny w Pana/Pani firmie?
Tak
Nie
9. Czy uważa Pan/Pani, że kryteria oceny są odpowiednio dobrane i w sposób prawidłowy oceniają Pani/Pana pracę?
Tak
Nie
Nie wiem
10. Czy uważa Pan/Pani, że kryteria oceny powinny być dobierane indywidualnie w stosunku do każdego pracownika?
Tak
Nie
11. Czy osoba oceniająca informuje Pana/Panią o wybranych przez niego kryteriach oceny?
Tak
Nie
12. Czy podczas Oceny Pracowników łamane są zasady sprawiedliwej oceny?
Tak
Nie
13. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania wobec Systemu Ocen Okresowych?
Zaspokojenie potrzeby uznania, docenienia mojej pracy
Obiektywna ocena
Informacja zwrotna o spełnieniu oczekiwań przełożonego
Informacja o popełnionych błędach
Możliwość wyrażenia własnego zdania o funkcjonowaniu organizacji
Odzwierciedlenie dobrych wyników pracy w wynagrodzeniu
Poznanie celów strategicznych firmy na przyszły rok
14. Czy uważa Pan/Pani, że ocena pracownicza w Pana/Pani firmie ma wpływ na motywację?
Tak
Nie
15. W jaki sposób ocena motywuje Pana/Panią do pracy?
W sposób negatywny - boję się o złe wyniki, dlatego bardziej się staram
W sposób pozytywny - wiem, że dobrze wykonuję swoją pracę i czekam na informacje zwrotne, a być może podwyżkę
Nie motywuje mnie lub obniża moją motywację - ocena pracownicza sprawa, że pracuję w stresie w związku z czym zrażam się
16. Sugestie i opinie na temat pracy są dla Pana/Pani?
Bardzo istotne. Każda opinia ma dla mnie duże znaczenie i skłania mnie do zaangażowania
Poleceniem służbowym, do którego muszę się zastosować
Mało istotne. Nie przywiązuje do tego uwagi
Nieistotne, gdyż nigdy nie stosuję się do sugestii przełożonego
17. Jakie błędy dostrzega Pan/Pani w systemie ocen okresowych pracowników?
Ocena nieobiektywna
Brak informacji zwrotnej o ocenie
Brak konsekwencji związanych z oceną
Brak akceptacji oceny przez pracowników
Niespójny system ocen
Brak modyfikacji systemu ocen
Brak dostosowanych kryteriów oceny do danego stanowiska pracy
Nie dostrzegam błędów
18. Czy wprowadziłaby/ wprowadziłby Pan/Pani zmiany w Systemie Ocen Okresowych Pracowników?
Tak, zmiany są konieczne
Nie, nie widzę takiej potrzeby
19. Co zmienił(a)by Pan/Pani w Systemie Ocen Okresowych Pracowników?
Częstość przeprowadzania ocen
Kryteria oceny
Sposób przeprowadzania oceny
Podmiot dokonujący oceny
Skutki przeprowadzonych ocen (efekty)
Tryb odwołania od oceny
20. Co Pana/Panią najbardziej denerwuje w systemie ocen pracowniczych?
21. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
22. Wiek
do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
Powyżej 50 lat
23. Staż pracy
Mniej niż rok
Rok
Od roku do 5 lat
5-10 lat
11-15 lat
Powyżej 15 lat
24. Zajmowane stanowisko
Menadżer/ kierownik
Specjalista
Pracownik biurowy
Pracownik naukowy
Pracownik umysłowy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .