Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

twórcze metody aktywności ruchowej

1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Wykształcenie:
Licencjat
Wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym
Wyższe zawodowe bez przygotowania zawodowego
Studium nauczycielskie
3. Placówka, w której Pan/i pracuje, jest:
Publiczna
Prywatna
4. W jakiej grupie wiekowej prowadzi Pan/i zajęcia?
3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
5. Jakie cechy według Pana/i posiada dziecko w wieku przedszkolnym?
pomysłowość
nadmiar energii
kreatywność
bogata wyobraźnia
cierpliwość
koncentracja uwagi
dokładne wykonywanie poleceń
zdyscyplinowanie
otwartość
6. Jak rolę według Pana/i odgrywa aktywność ruchowa w edukacji przedszkolnej?
jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka
wpływa na prawidłowy rozwój dziecka
ma ogromne znaczenie dla zdrowia
wpływa na kształtowanie motoryki: szybkość, gibkość, zwinność, koordynacja ruchowa
pomaga wyrobić kondycję fizyczną
koryguje wady postawy ciała
nie ma żadnego znaczenia
7. Ze względu na jakie kryteria należy dostosować ćwiczenia ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym?
wiek
płeć
zdolności
sprawność fizyczna
8. Jakie zmiany według Pana/i powoduje aktywność ruchowa dziecka w sferze psychicznej i społecznej?
utwierdza poczucie świadomości ciała
wzmacnia poczucie własnej wartości
poprawia relacje w kontaktach z innymi ludźmi
obniża poziom nagromadzonego lęku i stresu
9. W jaki sposób Pan/i zachęca dzieci do podejmowanych form ruchowych?
10. Jaki według Pana/i powinien być kreatywny nauczyciel?
pozwalać dziecku na samodzielność
wspierać oraz pobudzać dziecko do twórczego działania
nie oceniać oraz okazywać akceptację
pracować według określonego schematu
11. Od czego Pana/i zdaniem zależy aktywność dziecka na zajęciach?
stosowanych metod pracy
używanych pomocy dydaktycznych
ciekawego sposobu prowadzenia zajęć
od nagradzania (np. pochwała)
12. Które z podanych metod aktywności ruchowej stosuje Pan/i w pracy z dziećmi?
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda Gimnastyki Twórczej – Rudolfa Labana
Metoda Carla Orfa
Metoda Marii i Alfreda Kniessów
Metoda Opowieści Ruchowej – Józefa Gotfryda Thulina
13. Czy dzieci chętnie biorą udział w zajęciach realizowanych za pomocą podanych wyżej metod? Jeśli tak to, dlaczego?
14. Jakie są zalety zajęć realizowanych za pomocą wyżej wymienionych metod?
15. Ile czasu przeznacza Pan/i na aktywność ruchową dzieci w przedszkolu?
30 minut
1 godzinę
2 godziny
3 godziny
więcej niż 3 godziny
16. Ile lat pracuje Pan/i na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego?
Poniżej 1 roku
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
21-25 lat
Powyżej 25 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .