Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie ankietowe dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Łomża

Szanowni Państwo,
Gmina Łomża opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji obejmujący swoim zasięgiem 11 sołectw położonych na jej terenie. Są to: Podgórze, Pniewo, Wygoda, Lutostań, Gać, Puchały, Stare Modzele, Modzele-Wypychy, Bacze Suche, Mikołajki i Chojny Młode. Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno społeczne, ekonomiczne, planistyczne, jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji. W związku z tym zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat najważniejszych potrzeb i problemów związanych z obszarem rewitalizacji i zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety.
Badanie jest anonimowe, zaś jego wyniki posłużą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zespół opracowujący Program Rewitalizacji
* 1. Poniżej znajduje się lista problemów, które mogą występować na obszarze rewitalizacji. Prosimy Pana/Panią o ocenę natężenia każdego z nich na obszarze rewitalizacji, według następującej skali: 1 – bardzo duży problem, 2 – raczej duży problem, 3 – ani duży, ani mały problem, 4 – raczej mały problem, 5 – bardzo mały problem. *
12345
Niski poziom bezpieczeństwa publicznego
Niski poziom bezpieczeństwa na drogach
Przemoc w rodzinie
Problemy alkoholowe
Niepełnosprawność
Zły stan zdrowia mieszkańców
Starzenie się ludności
Emigracja młodych ludzi
Bezrobocie
Uzależnienie od pomocy społecznej
Ubóstwo
Niska aktywność mieszkańców
Niski poziom nauczania w szkołach
Złe warunki w lokalnych szkołach
Brak dostępu do edukacji przedszkolnej
Mała dostępność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Brak ciekawych form spędzania czasu wolnego
Uboga oferta kulturalna
Słaby rozwój handlu i usług
Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno -sportowa
Nieestetyczne otoczenie
Zły stan dróg i chodników
Zły stan oświetlenia
Zły stan techniczny budynków
Zły stan infrastruktury technicznej (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej)
Niewystarczający dostęp do komunikacji publicznej
Zły stan środowiska
12345
2. Które z wyżej wymienionych problemów, Pana/ Pani zdaniem, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji? Prosimy wymienić maksymalnie 5 z nich.
1
2
3
4
5
* 3. Prosimy o zaznaczenie sołectw z obszaru objętego rewitalizacją, w których, Pana/ Pani zdaniem, można zauważyć szczególne nasilenie problemów wymienionych w pytaniu 2.?
Bacze Suche Chojny Młode Gać
Lutostań Mikołajki Modzele-Wypychy
Pniewo Podgórze Puchały
Wygoda Stare Modzele
* 4. Jakie, Pana/ Pani zdaniem, są mocne strony obszaru objętego rewitalizacją? Prosimy wymienić minimum 5 potencjałów.
1
2
3
4
5
6
7
* 5. Jakie, Pana/ Pani zdaniem, powinny zostać podjęte działania, aby poprawić jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji? Prosimy o podanie minimum 3 propozycji i wskazanie, których sołectw one dotyczą.
1
2
3
4
5
* 6. Metryczka
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 7. Metryczka
Wiek
15-24 lata
25-39 lat
40-54 lata
55-64 lata
powyżej 64 lat
* 8. Metryczka
Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie
* 9. Na terenie którego z niżej wymienionych sołectw Pan/ Pani mieszka?
Bacze Suche
Chojny Młode
Gać
Lutostań
Mikołajki
Modzele-Wypychy
Pniewo
Podgórze
Puchały
Wygoda
Stare Modzele


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .