Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Stres - policja

1. Proszę zaznaczyć swoją płeć
Kobieta Mężczyzna
2. W jakim przedziale wiekowym Pani/Pan się znajduje ?
20 – 25 lat
26 – 30 lat
31 – 35 lat
36 – 40 lat
powyżej 40 lat
3. Jaki jest Pani/Pana staż pracy?
0 – 3 lata
4 – 6 lat
7 – 10 lat
11 – 15 lat
powyżej 15 lat
4. Proszę zaznaczyć jaki posiada Pani/Pan stopień zawodowy w policji :
posterunkowy
starszy posterunkowy
sierżant
starszy sierżant
sierżant sztabowy
młodszy aspirant
aspirant
starszy aspirant
aspirant sztabowy
5. Proszę zaznaczyć Pani/Pana grupę zawodową
Funkcjonariusz wydziału prewencji
Funkcjonariusz ruchu drogowego
Funkcjonariusz wydziału kryminalnego
Funkcjonariusz brygady antyterrorystycznej
6. Jakie posiada Pani/Pan wykształcenie?
wyższe
średnie
zawodowe
7. Czy uważa Pan/Pan, że praca w policji jest najbardziej podatna na stres ?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
nie
8. Korzystając ze skali proszę o zakreślenie, jaki Pani/Pan odczuwa poziom stresu w swoim zawodzie. Proszę wziąć pod uwagę, iż cyfra 1 oznacza brak stresu, natomiast cyfra 5 bardzo wysoki poziom stresu.
12345
Skala :
9. Co według Pani/Pana najbardziej ma wpływ na występowanie stresu zawodowego policjanta. Proszę ponumerować elementy wg stopnia istotności począwszy największego wpływu do najmniejszego wpływu
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   podejmowanie interwencji
 •   udział w akcjach policyjnych
 •   kontakty z przełożonymi
 •   biurokracja
 •   zbyt dużo pracy
 •   słabe zarobki
10. W jakim stopniu Pani/Pan potrafi poradzić sobie ze stresem? Proszę zakreślić odpowiednią cyfrę na skali. Cyfra 1 oznacza, nie umiejętność radzenia sobie ze stresem, natomiast cyfra 5 oznacza, iż świetnie radzi sobie Pani/Pani ze stresem.
12345
SKALA:
11. Poniższa tabela przedstawia zagadnienia, które mogą mieć wpływ na występowanie stresu zawodowego w Pani/Pana zawodzie. Proszę o wpisanie w ostatniej kolumnie cyfry, która według Pani/Pana jest adekwatna dla Pani/Pana środowiska pracy.
1- zupełnie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 - trudno powiedzieć, 4 – raczej się zgadzam, 5 - zupełnie się zgadzam
12345
W pracy panuje atmosfera walki i rywalizacji. Pracownicy odnoszą się do siebie nieżyczliwie a czasami nawet wrogo. Często mają poczucie braku akceptacji i otrzymują bardzo małe wsparcie ze strony swoich współpracowników.
Pracownicy napotykają trudności w realizowaniu swoich obowiązków zawodowych. Mają poczucie, że ich praca jest niewłaściwie rozplanowana i nieskoordynowana. Nie posiadają informacji koniecznych do wykonywania pracy. Realizację zadań zakłócają błędne proced
Pracownicy nie wiedzą dokładnie czego się od nich wymaga. Ich zadania, zakres odpowiedzialności i obowiązki nie są jasno wyznaczone i zdefiniowane. Nie otrzymują informacji zwrotnej co robią dobrze a co źle, nie są im znane kryteria według których jest oc
Pracownicy mają mały wpływ na swoją pracę i sposób jej wykonywania, oraz warunki w jakich pracują. Istotne decyzje podejmowane są bez ich udziału a ich sugestie nie są brane pod uwagę przez przełożonych. Nie mają wpływu na organizację pracy, jej tempo ora
Pracownicy doświadczają nadmiernego obciążenia pracą. Pracują bardzo intensywnie, wielokrotnie pod presją czasu, muszą podejmować błyskawiczne decyzje i szybko oceniać sytuację. Ich praca wymaga od nich znacznego wysiłku i wytężonej uwagi.
Praca jest monotonna i jednorodna, wymaga mało wysiłku i zaangażowania. Pracownicy mają poczucie niespełnienia. Czują że ich praca jest bezsensowna i mało ważna, a ich kompetencje i umiejętności nie są w pełni wykorzystywane.
Miejsce pracy wymusza na pracownikach postępowanie nieetyczne, niezgodne z przepisami, nieakceptowane przez innych, przeczące uznawanym przez nich wartościom.
Pracownicy odczuwają wiele chorób i dolegliwości, które mogły być spowodowane przez warunki i wymagania stawiane im w miejscu pracy.
Pracownicy pracują w warunkach niebezpiecznych, szkodzących zdrowiu i samopoczuciu, niekomfortowych. Brakuje im sprzętu i narzędzi koniecznych do bezpiecznego realizowania obowiązków zawodowych. Pracę utrudniają dodatkowo liczne awarie i problemy technicz
12. Proszę o zaznaczenie w drugiej kolumnie tabeli , które z poniższych objawów stresu są u Pani/Pana zauważalne.
1 DOTYCZY2 NIEDOTYCZY
Denerwuję się w pracy lub z powodu pracy
Zapominam o wykonaniu niektórych zadań
Moja praca mnie nudzi
Martwię się z powodu pracy
Czuję się psychicznie wyczerpana(y) w pracy lub z powodu pracy
Czuję się zniechęcona(y), bierna(y) w pracy lub z powodu pracy
Trudno mi nie myśleć o pracy po jej zakończeniu
Reaguję emocjonalnie w pracy lub przez pracę
Odczuwam niepokój w pracy lub przez pracę
Mam kłopoty z koncentracją w pracy lub przez pracę
Praca nie sprawia mi już przyjemności
Jestem zgorzkniała(y) wobec mojej pracy
Mam problemy ze snem z powodu mojej pracy
Czuję się niepewnie w pracy lub przez pracę
Odczuwam napięcie w pracy lub przez pracę
Nie lubię swojej pracy
Czuję się nieszczęśliwa(y) z powodu pracy
Po pracy nic mi się już nie chce
Jestem zdołowana(y) w pracy lub z powodu pracy
Po pracy nie mam już siły, żeby coś robić, pomimo chęci do działania
W nocy nie mogę zasnąć z powodu problemów w pracy
Trudno mi się odprężyć po pracy
Nie mogę znieść mojej pracy
13. Czy sądzi Pani/Pan, że stres zawodowy wpływa na życie prywatne? Dlaczego?
14. Czy zna Pani/Pan sposoby radzenia sobie ze stresem kolegów z pracy? Jeśli tak to proszę podać przykłady.
15. Czy uważa Pani/Pan, że policja powinna angażować się w organizowanie zajęć, które pozwolą rozładować stres swoich pracowników? Proszę podkreślić właściwą odpowiedź.
Tak
Nie
16. Czy według Pani/Pana stres zawodowy policjanta jest odreagowywany na:

Proszę ponumerować elementy wg stopnia istotności począwszy od najczęściej występującego do najmniej występującego:
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   rodzinie
 •   żonie
 •   dzieciach
 •   kolegach w pracy
 •   przełożonych
 •   petentach
 •   osobach przypadkowych
17. Czy uważa Pani/Pan, że stres zawodowy wpływa na zdrowie pracownika? Proszę podkreślić właściwą odpowiedź.
TAK
NIE
18. Jakie według Pani/Pana skutki może powodować przedłużająca się praca w stresie?
19. Czy jest Pani/Pan zadowolony ze swojej pracy? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie wiem
Raczej nie
Zdecydowanie nie
20. Czy gdyby zaproponowano Pani/Panu pracę z lepszymi warunkami materialnymi, był(a)by Pani/Pan skłonny zmienić pracę? Proszę podkreślić właściwą odpowiedź.
TAK
NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance