Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

system motywacyjny

* 1. Co Pan/Pani rozumie pod pojęciem motywacji do pracy?
zapewnienie pracownikowi, odpowiedniego do wykonywanych zadań, wynagrodzenia
przyznawanie nagród i premii za wysokie wyniki pracy
rozbudowany w organizacji system świadczeń socjalnych
umożliwianie pracownikowi wykazania własnej inicjatywy i samorealizacji
stworzenie w firmie właściwej organizacji pracy
zapewnienie przez przełożonych dobrej i przyjaznej atmosfery
utożsamianie się pracownika z organizacją i partycypowanie w jej zarządzaniu
zapewnienie pracownikowi pewności i stabilności zatrudnienia
zaspokojenie innych oczekiwań pracownika (proszę wymienić jakie?)
* 2. Jakie, według Pana/Pani, znaczenie motywacyjne dla osoby pełniącej zawodową służbę wojskową mają niżej wymienione narzędzia motywacyjne?
bardzo dużedużemałenie ma znaczenia
odpowiednie wynagrodzenie zasadnicze
szeroki katalog dodatków do wynagrodzenia
wyróżnienia finansowe
inne wyróżnienia
świadczenia socjalne
prestiż wykonywanego zawodu
możliwość spełnienia aspiracji zawodowych
pewność i stabilność zatrudnienia
ciekawa i urozmaicona praca
związane ze stanowiskiem pracy przywileje
* 3. Jakie, według Pana/Pani, znaczenie motywacyjne dla osoby pełniącej zawodową służbę wojskową mają niżej wymienione elementy, które związane są z następującymi obszarami motywowania?
bardzo dużedużemałenie ma znaczenia
prestiż zawodu żołnierza zawodowego
perspektywa stałego zatrudnienia w dłuższym okresie
perspektywa awansowania na wyższe stanowiska służbowe
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na formach doskonalenia zawodowego w ramach rozwiązań systemowych obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP
wsparcie indywidualnych aspiracji zawodowych (naukowych) żołnierza
ewentualność udziału w służbie poza granicami państwa w strukturach międzynarodowych i operacjach pokojowych


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .