Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W szkole prowadzone są badania dotyczące efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej mające na celu podniesienie jakości pracy naszej placówki. Prosimy Państwa o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki badań zostaną opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Dziękujemy za współpracę.
* 1. Czy wszyscy uczniowie, według Pani/Pana, otrzymali wsparcie w szkole?
TAK
NIE
NIE WIEM
* 2. Czy zna Pan/Pani nowe zasady organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone w przepisach i wewnątrzszkolnej procedurze organizacji ppp?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
* 3. Jakie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Pani/Pan prowadzi w szkole?
* 4. Czy dokonuje Pani/Pan diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w placówce?
tak
nie
* 5. Jakie działania w tym celu podejmuje Pani/Pan najczęściej?
analiza dokumentacji ucznia (opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie itp.)
współpraca z pedagogiem, psychologiem, specjalistami
rozmowy z rodzicami
analiza wytworów pracy twórczej ucznia
rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
własne obserwacje
sprawdziany, testy, prace samodzielne
Inne:
* 6. Jakie informacje uzyskuje Pani/Pan z przeprowadzonej diagnozy?
informacje o indywidualnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia
informacje o czynnikach środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce
informacje o szczególnych uzdolnieniach, zainteresowaniach
informacje o deficytach rozwojowych, które mają wpływ na osiągnięcia edukacyjne
informacje o potrzebie przebadania ucznia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
informacje, które pomogą w zaproponowaniu odpowiednich form zajęć pomocy psychologiczno pedagogicznej
Inne:
* 7. Czy realizuje Pani/Pan na swoich zajęciach zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte w opiniach i orzeczeniach?
tak, zawsze
często
rzadko
nie stosuję
* 8. Czy wybrany przez Panią/Pana program uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów?
tak
częściowo
nie
* 9. Z jakich form zajęć, które są zalecane w opinii lub orzeczeniu z PPP, korzystają Pani/Pana uczniowie?
* 10. Co wpłynęło na rodzaj prowadzonych przez Panią/Pana zajęć?
* 11. Czy podczas bieżącej pracy na lekcji udziela Pani/Pan pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
zawsze
często
czasami
nie udzielam
* 12. Czy dokonuje Pani/Pan oceny efektywności prowadzonych zajęć?
tak
nie
* 13. W jaki sposób dokonuje Pani/Pan oceny efektywności prowadzonych przez siebie działań?
analiza wytworów pracy ucznia
stopień opanowania poszczególnych umiejętności , wiadomości
Inne:
* 14. Czy napotyka Pani/ Pan na trudności w realizowaniu zaplanowanych zadań w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej? Jeśli tak, to czego one dotyczą?
* 15. W jakich formach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponowanych przez naszą placówkę Pani/Pan uczestniczy?
konsultacje dla rodziców
indywidualne rozmowy z rodzicami
indywidualne rozmowy z uczniem
konsultacje z innymi nauczycielami, w tym z terapeutami prowadzacymi zajecia terapeutyczne
konsultacje udzielane przez pracowników PPP
współpraca z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami
współpraca z organizacjami, instytucjami działajacymi na rzecz rodziny, dzieci
pedagogizacja rodziców podczas zebrań klasowych
Inne:
* 16. Czy szkoła zapewniła Pani /Panu możliwość form doskonalenia w zakresie pracy z uczniem z dysfunkcjami?
TAK
NIE
* 17. Czy organizowane formy doskonalenia w ramach ppp są użyteczne i pomocne w pracy ?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
* 18. Czy udzielana uczniom pomoc jest według Pani/Pana efektywna?
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
NIE MAM ZDANIA


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .