Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Relacje organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, jestem studentką II roku SUM, Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Piszę pracę magisterską na temat współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi na terenie Krakowa. W związku z tym zwracam się do Pana/Pani z prośbą o rzetelne wypełnienie poniższych pytań. Kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy. Udzielone przez Pana/Panią odpowiedzi wykorzystane zostaną wyłącznie do statystycznego opracowania i jako indywidualne poglądy i opinie nie zostaną nikomu ujawnione. W kwestionariuszu zawarty jest szereg pytań, które będą kluczowe w realizacji dalszych badań. Bardzo dziękuję za trud i czas, poświęcony na wypełnienie tego kwestionariusza. Dzięki Panu/Pani uzyskam cenne informacje, pozwalające na prawdziwe i dogłębne rozpoznanie i interesujących naukę zagadnień oraz podjęcie działań służących do polepszeniu istniejącej sytuacji.
1. Z iloma podmiotami III sektora (fundacje/stowarzyszenia) współpracuje Państwa organizacja?
0-5
5-10
10-15
Więcej niż 15
2. Proszę wskazać, które z wymienionych czynników decydują o podjęciu współpracy?
Podobny charakter podejmowanych działań Organizacja działające „po sąsiedzku”
Punktowane partnerstwo w konkursach grantowych Osobiste kontakty
Wspólne przedsięwzięcia zakończone sukcesem Kwestie finansowe
Chęć czerpania korzyści z doświadczenia innej organizacji
3. Które z poniższych form współpracy dominują w Państwa kontaktach z innymi organizacjami pozarządowymi?
Wymiana informacji Finansowanie działań innej organizacji Udział w forum/federacji organizacji pozarządowych
Wymiana zasobów (ludzkich, materialnych) Wspólne projekty oparte na umowie partnerskiej Korzystanie z dofinansowania innej organizacji
Nieformalna współpraca w działaniach
4. Czy w Państwa relacjach z podmiotami III sektora występują przypadki konkurencji?
TAK NIE
5. Jeśli tak, proszę wskazać powód/powody:
Podobny charakter podejmowanych działań Nie dotyczy (w przypadku odpowiedzi NIE w poprzednim pytaniu)
Względy personalne Kierowanie działań do tych samych beneficjentów
Kwestie finansowe Konkurowanie w procedurach grantowych
6. Które z poniższych opisów są adekwatne do współpracy Państwa organizacji wewnątrz III sektora?
Sformalizowanie relacji, realizacja konkretnego zadania w ramach zawartej umowy (wspólne przygotowywanie wniosków grantowych/dobieranie słabszych partnerów)
Kopiowanie rozwiązań sprawdzonych przez inną organizację, wsparcie merytoryczne przy wspólnych przedsięwzięciach, współpraca między dwiema organizacjami inicjowana przez organizację mniej doświadczoną
Wymiana zasobów oparta na zasadzie wzajemności i równowagi pozycji
Spotkania w ramach forum/grup roboczych
Wzajemne uzupełnianie działań w większych przedsięwzięciach (podział odpowiedzialności zgodnie z kompetencjami)
Członkowie organizacji znają się, między osobami decyzyjnymi występują bliskie relacje, wspólne przedsięwzięcia opierają się na zasadzie zaufania
7. Z wymienionych niżej barier we współpracy proszę wybrać maksymalnie trzy, najistotniejsze dla Państwa organizacji.
Brak pomysłu na wspólny projekt Nieopłacalność partnerstwa
Niejasny podział pracy i zysków Inicjowanie współpracy bez odzewu
Brak czasu Niedostateczny przepływ informacji
8. Proszę zaznaczyć główne dziedziny działalności Państwa organizacji (maksymalnie trzy):
Sport, rekreacja Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia Ochrona środowiska
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa Edukacja, wychowanie
Prawa człowieka Badania naukowe
Religia Pomoc społeczna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .