Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Relacje organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, jestem studentką II roku SUM, Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Piszę pracę magisterską na temat współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi na terenie Krakowa. W związku z tym zwracam się do Pana/Pani z prośbą o rzetelne wypełnienie poniższych pytań. Kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy. Udzielone przez Pana/Panią odpowiedzi wykorzystane zostaną wyłącznie do statystycznego opracowania i jako indywidualne poglądy i opinie nie zostaną nikomu ujawnione. W kwestionariuszu zawarty jest szereg pytań, które będą kluczowe w realizacji dalszych badań. Bardzo dziękuję za trud i czas, poświęcony na wypełnienie tego kwestionariusza. Dzięki Panu/Pani uzyskam cenne informacje, pozwalające na prawdziwe i dogłębne rozpoznanie i interesujących naukę zagadnień oraz podjęcie działań służących do polepszeniu istniejącej sytuacji.
1. Z iloma podmiotami III sektora (fundacje/stowarzyszenia) współpracuje Państwa organizacja?
0-5
5-10
10-15
Więcej niż 15
2. Proszę wskazać, które z wymienionych czynników decydują o podjęciu współpracy?
Podobny charakter podejmowanych działań Organizacja działające „po sąsiedzku”
Punktowane partnerstwo w konkursach grantowych Osobiste kontakty
Wspólne przedsięwzięcia zakończone sukcesem Kwestie finansowe
Chęć czerpania korzyści z doświadczenia innej organizacji
3. Które z poniższych form współpracy dominują w Państwa kontaktach z innymi organizacjami pozarządowymi?
Nieformalna współpraca w działaniach Wymiana zasobów (ludzkich, materialnych) Korzystanie z dofinansowania innej organizacji
Wymiana informacji Wspólne projekty oparte na umowie partnerskiej Udział w forum/federacji organizacji pozarządowych
Finansowanie działań innej organizacji
4. Czy w Państwa relacjach z podmiotami III sektora występują przypadki konkurencji?
TAK NIE
5. Jeśli tak, proszę wskazać powód/powody:
Kierowanie działań do tych samych beneficjentów Konkurowanie w procedurach grantowych
Kwestie finansowe Względy personalne
Podobny charakter podejmowanych działań Nie dotyczy (w przypadku odpowiedzi NIE w poprzednim pytaniu)
6. Które z poniższych opisów są adekwatne do współpracy Państwa organizacji wewnątrz III sektora?
Kopiowanie rozwiązań sprawdzonych przez inną organizację, wsparcie merytoryczne przy wspólnych przedsięwzięciach, współpraca między dwiema organizacjami inicjowana przez organizację mniej doświadczoną
Wymiana zasobów oparta na zasadzie wzajemności i równowagi pozycji
Spotkania w ramach forum/grup roboczych
Członkowie organizacji znają się, między osobami decyzyjnymi występują bliskie relacje, wspólne przedsięwzięcia opierają się na zasadzie zaufania
Sformalizowanie relacji, realizacja konkretnego zadania w ramach zawartej umowy (wspólne przygotowywanie wniosków grantowych/dobieranie słabszych partnerów)
Wzajemne uzupełnianie działań w większych przedsięwzięciach (podział odpowiedzialności zgodnie z kompetencjami)
7. Z wymienionych niżej barier we współpracy proszę wybrać maksymalnie trzy, najistotniejsze dla Państwa organizacji.
Nieopłacalność partnerstwa Inicjowanie współpracy bez odzewu
Brak pomysłu na wspólny projekt Brak czasu
Niejasny podział pracy i zysków Niedostateczny przepływ informacji
8. Proszę zaznaczyć główne dziedziny działalności Państwa organizacji (maksymalnie trzy):
Sport, rekreacja Kultura i sztuka
Ochrona zdrowia Ochrona środowiska
Rynek pracy, aktywizacja zawodowa Edukacja, wychowanie
Prawa człowieka Badania naukowe
Religia Pomoc społeczna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .