Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Mieszkańcy gminy MORĄG - Ankieta anonimowa


Ankieta realizowana jest w ramach tematu badawczego: "Kwalifikacje radnych a zadłużenie samorządów gminnych".

Szanowni Państwo!
W ramach zajęć na kierunku ZARZĄDZANIE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, prowadzimy badania nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego poprzez zarządzanie transparentne opierające się o racjonalne wykorzystanie dobra wspólnego i publicznych zasobów finansowych. Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc w przeprowadzeniu tych badań, które będą miały wpływ na doskonalenie umiejętności studentów.
Chcielibyśmy z tego względu, uzyskać Państwa opinię na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Państwa gminie. Prosimy o przekazanie w miarę możliwości wyczerpujących informacji, zakreślając poniżej właściwe odpowiedzi lub wpisując własne. Wyniki badań posłużą tylko do zbiorczych opracowań naukowych.
* 1. W jakim wieku powinni być radni ?
Do 39 lat.
40 - 59 lat.
Powyżej 60 lat.
* 2. Jakie minimalne wykształcenie powinien mieć radny ?
Podstawowe/gimnazjalne.
Zasadnicze zawodowe.
Średnie.
Wyższe.
3. Jakie kwalifikacje, w tym doświadczenie zawodowe, powinien mieć radny ?
(proszę wpisać poniżej swoją opinię)
4. Jakie grupy zawodowe są w Pana/Pani opinii najbardziej pożądane w radzie gminy ?
(proszę wpisać poniżej swoją opinię)
5. Udział przedstawicieli, których grup zawodowych w radzie należałoby Pana/Pani zdaniem ograniczyć ?
(proszę wymienić i uzasadnić swój wybór)
6. Czy Pana/Pani zdaniem zakaz pełnienia funkcji radnego przez urzędnika samorządowego jest słuszny ?
(proszę wpisać poniżej swoją opinię)
7. Czy Pana/Pani zdaniem zakaz pełnienia funkcji radnego przez pracownika samorządowego (np. nauczyciela, pracownika przedsiębiorstwa podległego wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta) jest słuszny ?
(proszę poniżej wpisać swoją opinię)
* 8. Czy zdaniem Pana/Pani kwalifikacje radnych w Pana/Pani gminie są wystarczające do właściwego wykonywania obowiązków w radzie ?
Tak.
Nie.
Trudno powiedzieć - nie wiem.
9. Co zmieniłby Pan/zmieniłaby Pani w funkcjonowaniu swojej gminy ?
(proszę wpisać swoją opinię)
* 10. Jak ocenia Pan/Pani jawność decyzji finansowych podejmowanych przez wójta (burmistrza) i radę gminy/miasta ?
(proszę wybrać dowolną liczbę odpowiedzi)
Wszystkie informacje dostępne na stronach internetowych.
Dokumenty przedstawiające gospodarkę finansową gminy nie są czytelne - są niezrozumiałe.
Zainteresowane osoby nie mają problemu z uzyskaniem danych i informacji.
Dokumenty przedstawiające gospodarkę finansową gminy są czytelne - są zrozumiałe.
Mieszkańców informuje się wyłącznie o tych sprawach, które są wygodne dla kierownictwa urzędu, których ujawnianie mieszkańcom nie pociągnie za sobą ich negatywnych komentarzy, opinii.
Mieszkańców w ogóle nie informuje się o gospodarce finansowej gminy.
Wiele informacji ukrywa się przed mieszkańcami.
Mam pełną wiedzę o gospodarce finansowej gminy.
* 11. Jakie Pana/Pani zdaniem jest zadłużenie gminy ?
Zdecydowanie za wysokie.
Wysokie, ale do zaakceptowania.
Dopuszczalne, ale trzeba mocno rozważyć dalsze powiększanie długu.
Niskie, nie ma przeciwwskazań w ewentualnym zaciąganiu zobowiązań.
Gmina nie jest zadłużona.
* 12. Jak ocenia Pan/ Pani politykę gminy w zakresie zaciągania zobowiązań ?
Bardzo dobrze - podejmowane działania w tym zakresie są racjonalne i przemyślane.
Dobrze - choć nie każdorazowo odpowiada mi sposób zaciągania zobowiązań i cel, na który wydatkowane są środki, widzę pozytywne efekty prowadzonej polityki w tym zakresie.
Źle - zaciąganie zobowiązań jest nieprzemyślane i nieracjonalne, budzi moje poważne zastrzeżenia.
* 13. Kto i/lub co jest Pana/Pani zdaniem winien/winne nadmiernemu zadłużeniu gminy ?
Radni.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta.
Mieszkańcy (wyborcy, oni wybierali takich przedstawicieli do organów gminy).
Przepisy prawne.
* 14. Na co Pana/Pani zdaniem usprawiedliwione jest zaciąganie przez gminę zobowiązań pieniężnych ?
Spłatę dotychczasowych zobowiązań.
Realizację inwestycję, np. infrastrukturalnych.
Wkład własny na realizację inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym.
W zależności od potrzeb, wszystko, jeśli nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnych limitów.
* 15. Kto zdaniem Pana/Pani poniesie odpowiedzialność za nadmierne zadłużenie gminy ?
Radni.
Wójt/burmistrz/prezydent miasta.
Urzędnicy.
Mieszkańcy gminy.
16. Na jaką kwotę zadłużona jest Pana/Pani gmina ?
( proszę wpisać poniżej kwotę)
* 17. Pana/Pani płeć ?
(proszę wpisać poniżej)
* 18. Pana/Pani wiek ?
(proszę wpisać poniżej)
* 19. Pana/Pani wykształcenie ?
(proszę wpisać poniżej)
* 20. Pana/Pani zawód wyuczony ?
(proszę wpisać poniżej)
* 21. Pana/Pani zawód wykonywany ?
(proszę wpisać poniżej)
22. Proszę wypowiedzieć się w dowolnej sprawie dotyczącej funkcjonowania Pana/Pani samorządu gminnego.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance