Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Jestem studentem 5 roku na UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE na kierunku Ochrona Środowiska. Proszę o udział w badaniu ankietowym, które skierowane jest do nauczycieli, uczących przedmiotów przyrodniczo – biologicznych w gimnazjum. Celem badania jest diagnoza aktualnego sposobu realizacji treści ekologicznych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej. oraz uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Wyniki badań zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej na temat: „Edukacja ekologiczna w Nadleśnictwie Ostrołęka”.

Edukacja Ekologiczna w Nadleśnictwie Ostrołęka. Ankieta dla nauczyciela

1. Czy podejmuje Pan /i/ w swojej pracy z dziećmi tematykę ekologiczną?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
2. Jakie działania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży Pan/Pani podejmuje?
można wybrać dowolną ilość odpowiedzi
* lekcje poświęcone tematyce ekologicznej wynikające z programu * zajęcia terenowe (w lesie, w parku, w ogródku, na ścieżce dydaktycznej itp.). * prowadzenie szkolnego ekologicznego bloga lub strony www 
* organizacja „świąt” i „dni” ekologicznych * organizacja szkolnych konkursów * zajęcia terenowe w formie wizyt w instytucjach np. nadleśnictwie
* udział w projektach * ekologiczna gazetka szkolna * organizacja apeli
* zaproszenie eksperta np. leśniczego do poprowadzenia lekcji
3. Jakie metody w nauczaniu edukacji ekologicznej stosuje Pani/Pan / najczęściej /można wybrać max trzy odpowiedzi/
wykład, pogadanka burza mózgów ćwiczenia przedmiotowe
pokaz metoda projektów program komputerowy
gra dydaktyczna inscenizacja film
4. Jakie pomoce dydaktyczne zazwyczaj wykorzystuje Pan/ Pani w trakcie pracy z uczniem nad tematami związanymi z ekologią.?
można wybrać trzy odpowiedzi
filmy edukacyjne plansze prezentacje multimedialne
edukacyjne strony www mapy modele, eksponaty
foliogramy broszury e - szkolenia 
5. Jakie tematy z zakresu edukacji ekologicznej są poruszane w trakcie prowadzonych przez Pana/Panią zajęć ?

* Ochrona przyrody * Formy obszarowej ochrony przyrody * Edukacja leśna * Degradacja środowiska * Ekologia w życiu codziennym * Odpady
6. Z jakimi instytucjami Pan /Pani współpracuje w ramach edukacji ekologicznej?
7. Czy jest Pan/ Pani zadowolona ze współpracy z tymi instytucjami?
TAK NIE
8. Jeżeli odpowiedział Pan/Pani /tak/ w pytaniu nr 7 to proszę wskazać z którą z instytucją współpracuje się Pani/Panu najlepiej oraz uzasadnij swoją odpowiedź.
9. Wymień znane Pani/Panu ścieżki edukacyjne znajdujące się w lasach w okolicach Ostrołęki.
10. Czy wykorzystuje Pan/Pani w ramach zajęć dydaktycznych w terenie te ścieżki?
tak nie
11. Czy bierze Pan/Pani udział wraz ze swoimi uczniami w obchodach „Święta Ziemi” organizowanych rok rocznie w Ostrołęce?
TAK NIE
12. Proszę podać Status zawodowy
nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
13. Wykształcenie
ZAWODOWE
ŚREWDNIE
NIEPEŁNE WYŻSZE
WYŻSZE
Dziękuję za wypełnienie ankiety


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .