Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Syndrom wypalenia zawodowego

Szanowni Państwo,
Jestem studentką III roku socjologii w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej. Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą do przygotowania mojej pracy licencjackiej. Ankieta ta skierowana jest do osób pracujących i równocześnie studiujących w trybie niestacjonarnym. Będę wdzięczna za szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Bardzo dziękuję za udział w badaniu.
Patrycja Porębska
___________________________________________________________________________________
UWAGA! Ankieta jest przeznaczona tylko dla osób pracujących i studiujących w trybie
niestacjonarnym
* 1. W dzisiejszych czasach każdy z nas odgrywa wiele ról społecznych, czy według Pana/ Pani ich wielość jest łatwa do pogodzenia?
a) Zdecydowanie tak
b) Tak
c) Trudno powiedzieć
d) Nie
e) Zdecydowanie nie
2. Proszę o wybór z każdej pary cech - jednej, która w największym stopniu Pana/Panią opisuje (w każdym wersie proszę wybrać tylko jedną cechę A lub B właściwą dla Pana/Pani):
AB
A) pesymista B) optymista
A) niska samoocena B) wysoka samoocena
A) niepewny/a siebie B) pewny/a siebie
A) defensywny/a B) ofensywny/a
A) zależny/a B) niezależny/a
A) bierny/a B) aktywny/a
A) bardzo silna motywacja do pracy B) bardzo słaba motywacja do pracy lub jej brak
A) unikanie trudnych sytuacji B) rozwiązywanie trudnych sytuacji
A) konfliktowy/a B) bezkonfliktowy/a
A) mało elastyczny/a w działaniu B) elastyczny/a w działaniu
3. Jakie są Pana/Pani aktualne relacje z przełożonym w pracy? ( w każdym wersie proszę wybrać tylko jedną propozycje A lub B )
AB
A) nie mam przełożonego ( po wskazaniu tej odpowiedzi proszę przejśc do pytania nr 4) B) mam przełożonego
A) jestem w konflikcie z przełożonym B) nie mam konfliktów z przełożonym
A) nie ufam przełożonemu B) mam zaufanie do przełożonego
A) przełożony stosuje wobec mnie mobbing B) przełożony nie stosuje wobec mnie mobbingu
A) przełożony mnie nie docenia B) przełożony mnie docenia
A) przełożony niesprawiedliwie ocenia moją pracę B) przełożony sprawiedliwie ocenia moją pracę
A) nie potrafię się porozumieć z przełożonym B) potrafię się porozumieć z przełożonym
A) odczuwam lęk przed kontaktami z przełożonym B) nie odczuwam lęku przed kontaktami z przełożonym
A) przełożony blokuje mój rozwój B) przełożony wspiera mnie w rozwoju
A) przełożony obniża moje poczucie wartości np. poprzez kary i krytykę B) przełożony podnosi moje poczucie wartości np. poprzez pochwały i docenianie
4. Jakie są Pana/Pani aktualne relacje ze współpracownikami? (w każdym wersie proszę wybrać tylko jedną propozycję A lub B):
AB
A) nie mam współpracowników, pracuję na samodzielnym stanowisku ( po wskazaniu tej odpowiedzi proszę przejść do pytania nr 5) B ) mam współpracowników
A) mamy częste konflikty B) nie mamy konfliktów
A) silnie rywalizujemy ze sobą B) nie rywalizujemy ze sobą
A) nie mamy do siebie zaufania B) mamy do siebie zaufanie
A) nasze relacje są nieprzyjazne B) nasze relacje są przyjazne
A) mamy problem z komunikacją B) nie mamy problemów z komunikacją
A) w naszych relacjach obecna jest agresja i niechęć B) nasze relacje pozbawione są agresji i niechęci
A) nie wspieramy się i nie pomagamy sobie B) wspieramy się i wzajemnie sobie pomagamy
* 5. Czy charakter Pana/Pani pracy wiąże się z pracą z klientem?
a) Tak
b) Nie, (po wskazaniu tej odpowiedzi proszę przejść do pytania nr 7)
6. Relacje z klientem w Pana/Pani pracy polegają na:
Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi
a) Wspieraniu
b) Doradzaniu
c) Motywowaniu
d) Opiekowaniu się
e) Leczeniu
f) Sprzedawaniu
g) Rozwiązywaniu problemów klienta
7. Jakie są Pana/Pani odczucia związane z wykonywaną pracą od strony organizacyjnej
(w każdym wersie proszę wybrać tylko jedną propozycję):
AB
A) nadmierna ilość obowiązków B) adekwatna ilości obowiązków
A) informacje odnośnie zadań są niejasne i niedokładne B) informacje odnośnie zadań są dokładne i jasno sprecyzowane
A) brak odpowiedniej ilości informacji potrzebnych do wykonania zadania B) odpowiednia ilość informacji potrzebnych do wykonania zadania
A) cele organizacji są sprzeczne z moimi wartościami i normami B) cele organizacji są zgodne z moimi wartościami i normami
A) stawiane wymagania nie są możliwe do zrealizowania B) stawiane wymagania są możliwe do zrealizowania
A) wymagania stawiane pracownikom są sprzeczne B) wymagania stawiane pracownikom nie są sprzeczne
A) zła komunikacja i przepływ informacji B) dobra komunikacja i przepływ informacji
A) niedopasowany system motywacyjny do potrzeb i aspiracji pracowników B) dopasowany system motywacyjny do potrzeb i aspiracji pracowników
A) styl kierowania niedopasowany do potrzeb pracowników B) styl kierowania dopasowany do potrzeb pracowników
A) pośpiech, monotonia, nierytmiczność przebiegu pracy B) brak pośpiechu, monotonii, rytmiczność przebiegu pracy
A) brak poczucia stabilności pracy B) poczucie stabilności pracy
* 8. Proszę wskazać na którym z wymienionych etapów w pracy zawodowej obecnie się Pan/Pani znajduje:
a) Jestem zauroczony/a pracą, odczuwam satysfakcję z osiągnięć zawodowych, jestem pełen/pełna energii, optymizmu, entuzjazmu.
b) Zaczynam zauważać, że moja wcześniejsza ocena pracy była nadmiernie wyidealizowana. Pracuję coraz więcej, choć efekty nie do końca mnie zadowalają. Staram się utrzymać pozytywny obraz mojej pracy, ale przychodzi mi to z coraz większym trudem.
c) Realizacja zadań wymaga ode mnie coraz większego wysiłku, pojawiają się kłopoty w kontaktach społecznych zarówno z przełożonymi, kolegami w pracy, jak i klientami.
d) Jestem zmęczony/a, wyczerpany/a psychicznie, praca mnie nie cieszy, chciałbym/chciałabym się zwolnić, uciec z tego miejsca. Odczuwam różne dolegliwości fizyczne, z niechęcią myślę o pracy, mam wrażenie, że do niczego się nie nadaję, że nic nie potrafię
e) Przeżywałem/am kryzys związany z pracą, ale już coraz lepiej się czuję i zaczynam patrzyć coraz bardziej optymistycznie na siebie i moją pracę.
* 9. Proszę o rozpisanie w poniższej tabeli liczby godzin w ciągu doby, w dzień powszedni, które poświęca Pan/Pani na poszczególne czynności: ( w sumie do rozdysponowania 24h)
Pracę zawodową wraz z dojazdem
Pracę i obowiązki domowe
„Bycie” z rodziną, zabawy z dziećmi, itp.
Relaks, hobby (czas tylko dla siebie)
Czynności związane ze studiami, nauką, przygotowaniem się do zajęć
Sen, codzienne zabiegi higieniczne
RAZEM ( 24h):
* 10. Czy myśląc o sobie może Pan/Pani użyć określenia: „potrafię oddzielić pracę zawodową od życia prywatnego”?
a) Zdecydowanie tak
b) Tak
c) Raczej tak
d) Nie
e) Zdecydowanie nie
* 11. Czy odczuwa Pan/Pani niemożność pogodzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami wobec rodziny, przyjaciół lub z rozwojem własnych zainteresowań?
a) Tak, cały czas
b) Tak, często
c) Tak, sporadycznie
d) Nie, nigdy
* 12. Czy zdarzało się, że rodzina lub przyjaciele zwracali Panu/Pani uwagę na to, że ich Pan/Pani zaniedbuje i nie poświęca im czasu?
a) Tak, zawsze
b) Tak, często
c) Tak, sporadycznie
d) Nie, nigdy
* 13. Czy zdarza się Panu/Pani, że obowiązki związane ze studiami kolidują z pracą zawodową
lub/i życiem rodzinnym?
a) Tak, zawsze
b) Tak, często
c) Tak, sporadycznie
d) Nie, nigdy
* 14. Jak często zdarza się Panu/Pani odmawiać przyjęcia nowych obowiązków ze względu na brak czasu?
a) Nigdy, zawszę podejmuję nowe wyzwania bez względu na to ile mam czasu
b) Czasami, kiedy wiem, że mogę nie podołać, staram się nie podejmować nowych obowiązków
c) Bardzo często, nie wyobrażam sobie przyjęcia nowych obowiązków kiedy w danym momencie życia mam ich bardzo dużo
d) Zawsze, nie widzę potrzeby przyjmowania aktualnie nowych obowiązków, mam iż aż nadto
* 15. Czy zdarza się Panu/Pani wycofać z powierzonego zadania ze względu na brak czasu na jego wykonanie?
a) Tak, często
b) Tak, rzadko
c) Nie, nigdy
* 16. Czy zdarzają się Panu/Pani sytuacje, gdy w związku z wielością obowiązków, na przykład zawodowych albo związanych ze studiowaniem zaniedbuje Pan/Pani obowiązki rodzinne (lub odwrotnie)?
a) Tak, często
b) Tak, rzadko
c) Nie, nigdy
* 17. Jak radzi Pan/Pani sobie z wielością obowiązków? Proszę podać jakieś przykłady.
* 18. Płeć:
a) Kobieta
b) Mężczyzna
* 19. Wiek:
a) 18-24
b) 25-30
c) 31-35
d) 36-40
e) 41-45
f) 46-50
g) 51 i więcej
* 20. Stan cywilny:
a) Kawaler/Panna
b) Żonaty/Zamężna
c) Rozwiedziony/Rozwiedziona
d) Wdowiec/Wdowa
* 21. Czy wychowuje Pan/Pani dziecko/dzieci?
a) Tak, ile? (po wskazaniu tej odpowiedzi proszę o wpisanie w puste pole liczby dzieci, które Pan/Pani wychowuje)
b) Nie
* 22. Rok studiów:
a) I - studia licencjackie/inżynierskie
b) II - studia licencjackie/inżynierskie
c) III - studia licencjackie/inżynierskie
d) I – studia magisterskie
e) II – studia magisterskie
* 23. Rodzaj wykonywanej pracy:
a) Umysłowa
b) Fizyczna
c) Inna, jaka? ( po wskazaniu tej odpowiedzi proszę o wpisanie w puste pole jaki rodzaj pracy Pan/Pani wykonuje)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .