Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

"Metody aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

Kwestionariusz ankiety nt. "Metody aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

Dzień dobry, nazywam się Magdalena Wojtyniak i jestem studentką Uniwersytetu Szczecińskiego.
Przeprowadzam badania dotyczące metod aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w
województwie zachodniopomorskim. Zwracam się do Pana/Pani z prośbą o udzielenie szczerych
odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej. Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane posłużą mi
wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas i
okazaną pomoc.
1. Jaki stopień niepełnosprawności Pan / Pani posiada ?
a) Lekki
b) umiarkowany
c) znaczny
2. Jaki jest rodzaj niepełnosprawności Pana/Pani?
a) niepełnosprawność ruchowa,
b) niepełnosprawność umysłowa,
c) uszkodzenie narządu wzroku,
d) uszkodzenie narządu słuchu,
e) inne , jaki …….. proszę wpisać
3. Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa?
a) aktualnie pracuję,
b) kiedyś pracowałem/pracowałam, obecnie pracuję,
c) nigdy nie pracowałem/pracowałam.
4. Czy trudno Pani/Panu znaleźć pracę?
a) tak,
b) nie,
c) trudno powiedzieć.
5. Jak Pan/Pani ocenia dotychczasowe poszukiwania pracy?
a) jestem zadowolona/zadowolony,
b) jestem średnio zadowolona/zadowolony,
c) nie byłam/byłem do końca zadowolona/zadowolony,
d) nie jestem zadowolona/zadowolony,
e) żadne z powyższych mnie nie dotyczy.
6. Jaka jest Pana/Pani relacja z innymi pracownikami? NIE DOTYCZY osób, które nie pracowały:
a) pozytywna,
b) neutralna
c) negatywna,
d) nie mam zdania.
7. Jak Pan/Pani ocenia stosunek swojej osoby do pracodawcy?
a) pozytywnie,
b) neutralnie,
c) negatywnie,
d) nie mam zdania.
8. Czy zmieniła się Pana/Pani sytuacja od zakończenia pracy zawodowej? Proszę zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź. NIE DOTYCZY osób, które nie znajdowały się w takiej sytuacji:
a) pogorszyła się moja sytuacja finansowa,
b) pogorszył się mój stan zdrowia,
c) czuję się bardziej samotny/samotna,
d) mam mniejszy kontakt z ludźmi,
e) mam więcej czasu dla bliskich,
f) nie zmieniło się nic w moim życiu,
g) inne, jakie?
9. Czy próbuje Pan /Pani szukać zatrudnienia?
a) tak,
b) nie,
c) jeśli tak, to ile czasu poświęcił/a Pan/Pani na poszukiwania
10. Jakie według Pana/Pani występują bariery w poszukiwaniu pracy przez osobę niepełnosprawną?
Proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź:
a) bariera wynikająca ze stanu zdrowia,
b) niskie kwalifikacje zawodowe,
c) bariera architektoniczna uniemożliwiająca dojazd do pracy,
d) mała liczba ofert pracy,
e) inne, jakie?
11. Co Pana/Pani zdaniem skłoniło do poszukiwania pracy?
a) zła sytuacja finansowa,
b) chęć rozwinięcia swoich umiejętności,
c) podniesienie swoich kwalifikacji,
d) kontakt z ludźmi,
e) chęć sprawdzenia własnych sił.
12. W jaki sposób Pan/Pani poszukiwał/poszukuje pracy?
a) ogłoszenia internetowe,
b) Urząd Pracy,
c) ogłoszenia prasowe,
d) doradztwo zawodowe,
e) rodzina, znajomi,
f) inne, jakie?
13. Czy odległość z domu do pracy sprawia Panu/Pani duży problem?
a) jest dla mnie utrudnieniem,
b) nie mam utrudnienia,
c) pracuję w domu,
d) żadne z powyższych.
14. Czy ma Pan/Pani dużo ofert pracy?
a) tak,
b) nie,
c) bardzo ciężko coś znaleźć,
d) nie wiem.
15. Jaka jest Pana/Pani sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych?
a) dobra,
b) polepszyła się,
c) znacznie się pogorszyła,
d) nie mam zdania.
16. Czy według Pana/Pani istnieją jakieś metody, które mogłyby pomóc osobom niepełnosprawnym
na rynku pracy?
a) tak, jakie?
b) nie
17. Jak Pan/Pani ocenia poniższe metody aktywizacji bezrobotnych w skali 1-5 (1 - nieskuteczna, 5 -
skuteczna)?
12345
Szkolenia zawodowe
Subsydiowanie zatrudnienia
Roboty publiczne i prace interwencyjne
Organizowanie staży
Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
18. Płeć:
a) mężczyzna,
b) kobieta
19. Wiek:
a) poniżej 18 roku życia,
b) 18 – 29,
c) 30 – 39,
d) 40 – 49,
e) 50 – 60,
d) powyżej 60 roku życia.
20. Wykształcenie:
a) podstawowe,
b) zawodowe,
c) średnie,
d) wyższe,
e) w trakcie studiów.
21. Stan cywilny:
a) panna/kawaler,
b) zamężna/żonaty,
c) rozwiedziona/rozwiedziony,
d) wdowa/wdowiec.
22. Miejsce zamieszkania:
a) wieś,
b) miasto do 30 tys. mieszkańców,
c) miasto od 31 do 50 tys. mieszkańców,
d) miasto od 51 do 100 tys. mieszkańców,
e) miasto od 101 do 250 tys. mieszkańców,
f) miasto powyżej 250 tys. mieszkańców.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .