Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie

* 1. Proszę podać powierzchnię Pana(i) gospodarstwa ( w ha)
* 2. Od jakiego czasu prowadzi Pan(i) gospodarstwo rolne?
a) poniżej 5 lat b) 5 -10 lat
c) 11-15 lat d) powyżej 15 lat
* 3. Ilu domowników liczy Pana(i) godpodarstwo ?
* 4. Czy siedziba Pana(i) gospodarstwa jest zgodna z adresem zamieszkania ?
a) tak
b) nie (proszę podać odległość w km)
* 5. Jaki rodzaj działalności Pan(i) prowadzi ?
a) produkcja zwierzęca
b) produkcja roślinna
c) produkcja mieszana (roślinno -zwierzęca)
* 6. Proszę wskazać na typ rolniczy prowadzonego przez Pana(ią) gospodarstwa
a) uprawy polowe b) uprawy ogrodnicze
c) winnice d) uprawy trwałe (drzewa i krzewy owocowe)
e) krowy mleczne f) zwierzęta trawożerne
g) zwierzęta ziarnożerne i) mieszane (różne uprawy i zwierzęta)
* 7. Czy prowadzone przez Pana(ią) gospodarstwo jest jedynym źródłem utrzymania rodziny ?
a) tak
b) nie (proszę podać dodatkowe źródła dochodu)
* 8. Miesięczne dochody w Pana(i) gospodarstwie na jedną osobę:
(płaca minimalna = 2 100 zł brutto)
a) przekraczają płacę minimalną b) są niższe od płacy minimalnej c) są na takim samym poziomie co płaca minimalna
* 9. Jak w skali 1-5 ocenia Pan(i) obecną sytuację swojego gospodarstwa ?
(1 oznacza bardzo złą sytuację, 5- bardzo dobrą)
12345
*
* 10. W przeciągu ostatnich kilku lat sytuacja w Pana(i) gospodarstwie:
a) polepszyła się b) pogorszyła się c) pozostała bez zmian
* 11. Czy korzysta Pan(i) z ubezpieczeń rolnych?
a) tak (proszę pominąć pytanie 13)
b) nie ( proszę pominąć pytania 12, 20-24)
12. Jakie czynniki miały wpływ na wybór ubezpieczyciela?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) niskie ceny polis b) prestiż towarzystwa
c) kontakt agenta d) długoletnia współpraca i kontynuacja ubezpieczenia
e) inne (jakie?)
13. Co spowodowało, że nie korzysta Pan(i) z ubezpieczeń rolnych?
( proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) brak środków finansowych b) zbyt wysoka cena polis
c) brak wiedzy, że należy się ubezpieczać d) brak wyraźnych korzyści z ubezpieczenia
e) brak potrzeby, jeżeli nie są obowiązkowe f) brak obawy przed zagrożeniem
f) inne (jakie?)
* 14. W jaki sposób finansuje Pan(i) szkody powstałe w Pana(i) gospodarstwie?
Poniższe elementy proszę uszeregować według hierarchii.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Środki własne
  •   Pomoc państwa, gminy
  •   Kredyt, pożyczka
  •   Ubezpieczenia
  •   Pożyczka od bliskich, sąsiadów
* 15. Z czym kojarzy się Panu(i) pojęcie ubezpieczenie?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) zabezpieczenie b) odszkodowanie
c) gwarancja d) składka
e) brak wypłaty odszkodowania f) ochrona ubezpieczeniowa
g) bezpieczeństwo h) naciąganie przez zakłady ubezpieczeniowe
i) inne (jakie?)
* 16. Jak w skali 1-5 ocenia Pan(i) swój poziom wiedzy na temat ubezpieczeń w rolnictwie?
(1 oznacza bardzo niski poziom, 5-bardzo wysoki)
12345
*
* 17. Proszę rozwinąć skróty:
PZU
TUW
TUiR
* 18. Które z wymienionych zakładów ubezpieczeniowych oferują według Pana(i) ubezpieczenia rolne?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) PZU Życie b) PZU SA
c) TUiR Warta SA d) UNIQUA TU SA
e) Concordia Polska TUW f) TUW TUW
g) Allianz Polska
* 19. Od czego Pana(i) zdaniem można ubezpieczyć produkcję rolną ?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) huragan b) powódź
c) deszcz nawalny d) grad
e) piorun f) susza
g) ujemne skutki przezimowania h) przymrozki wiosenne
i) inne (jakie?)
20. Jak często zawiera Pan(i) poszczególne umowy ubezpieczeniowe?
regularność zawierania umów
OC rolnika
Ubezpieczenie upraw
Ubezpieczenie zwierząt
Ubezpieczenie budynków
Ubezpieczenie maszyn
21. Jaki % dochodów przeznacza Pan(i) rocznie na ochronę ubezpieczeniową gospodarstwa ?
22. Proszę wskazać w jakim stopniu wymienione poniżej elementy wpłynęły na Pana(i) decyzję o korzystaniu z ubezpieczeń.
(1 oznacza bardzo niską istotność, 5- bardzo wysoką istotność)
12345
obowiązek ubezpieczenia
obawa o przyszłość gospodarstwa
nieszczęśliwe zdarzenie, które miało miejsce we własnym gospodarstwie
nieszczęśliwe zdarzenie, które miało miejsce w znanym gospodarstwie
sugestia, rada znajomych, rodziny
reklama ubezpieczeń
namowa agenta ubezpieczeniowego
inne powody ( jakie ?)
23. Proszę wskazać z jakich ubezpieczeń Pan(i) korzysta i wskazać na ich obligatoryjność
Czy Pan korzystaCzy są obowiązkowe
OC rolników
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne
Ubezpieczenie budynków
Ubezpieczenie zwierząt gospodarczych
Ubezpieczenie upraw od co najmniej jednego ryzyka
Ubezpieczenie mienia ruchomego
Inne (jakie?)
24. Proszę wskazać Zakład Ubezpieczeniowy i rodzaj wykupionej polisy ubezpieczeniowej
(Proszę wskazać maksymalnie 4)
* 25. Jakie czynniki Pana(i) zdaniem wpłynęłyby na wzrost popularności i atrakcyjności ubezpieczeń dla rolników?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) lepsze dostosowanie oferty do potrzeb rolników b) niższe ceny ubezpieczeń
c) jaśniej przedstawione Ogólne Warunki Ubezpieczeń d) łatwiejszy kontakt z zakładem ubezpieczeń
e) sprawniejsze wypłacanie odszkodowań i załatwianie formalności f) inne (jakie ?)
* 26. Jak często spotyka się Pan(i) z ryzykiem w Pana(i) gospodarstwie?
częstotliwość
huragan
powódź
deszcz nawalny
grad
piorun
susza
ujemne skutki przezimowania
przymrozki wiosenne
inne (jakie ?)
* 27. Jak w skali 1-5 ocenia Pan(i) poziom świadomości ryzyka występującego w Pana(i) gospodarstwie?
(1 oznacza bardzo niski poziom, 5-bardzo wysoki)
12345
*
* 28. W jaki sposób ogranicza Pan(i) ryzyko występujące w Pana(i) gospodarstwie?
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) wielokierunkowość produkcji b) integracja pionowa ( np. umowy kontrakcyjne)
c) integracja pozioma (współpraca z grupą producencką) d) ubezpieczenia'
e) fundusz ryzyka f) nie ograniczam ryzyka
g) inny (jaki?)
* 29. Jak w skali 1-5 ocenia Pan(i) poziom zaufania do zakładów ubezpieczeniowych?
( 1 oznacza brak zaufania, 5- bardzo duże zaufanie)
12345
*
Jeżeli nie korzysta Pan z ubezpieczeń proszę zakończyć wypełnianie ankiety i przejść do metryczki.
30. Jaka jest Pana(i) opinia na temat firm ubezpieczeniowych, z których Pan(i) korzysta ?
(proszę w skali 1-5 ocenić poziom zadowolenia z poszczególnych elementów usługi ubezpieczeniowej )
zdecydowanie zadowolony 1raczej zadowolony 2raczej niezadowolony 3zdecydowanie zadowolony 4nie mam zdania 5
wysokość składki
zakres ochrony
jakość obsługi
likwidacja szkody
wypłata odszkodowania
załatwianie formalności
kontakt z zakładem
31. Czy zastanawiał(a) się Pan(i) nad zmianą ubezpieczyciela ?
a) tak ( proszę podać powód)
b) nie
* 32. M1. Płeć
a) kobieta b) mężczyzna
* 33. M2. Wiek
a) poniżej 25 lat b) 25-30 lat
c) 31-35 lat d) 36-45 lat
e) powyżej 45 lat
* 34. M3. Miejsce zamieszkania
a) wieś b) miasto do 5 tys. mieszkańców
c) miasto 5-15 tys. mieszkańców d) miasto 15-50 tys. mieszkańcow
* 35. M4. Wykształcenie
a) podstawowe b) zawodowe
c) średnie d) wyższe


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .