Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Dobrzyniewo Duże DK

* 1. Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach kulturalnych (np. koncert, festyn, seans filmowy, spektakl, wystawa, warsztaty, spotkanie autorskie itp.)?
a. Raz w tygodniu lub częściej
b. Kilka razy w miesiącu
c. Raz w miesiącu
d. Kilka razy do roku
e. Raz do roku lub rzadziej
f. Nigdy
2. Gdzie najczęściej uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach kulturalnych?
a. Dobrzyniewo Duże
c. Białystok
* 3. Jak ogólnie ocenił(a)/by Pan(i) ofertę kulturalną w gminie Dobrzyniewo Duże?
a. Bardzo dobrze
b. Dobrze
c. Przeciętnie
d. Słabo
e. Bardzo słabo
f. Trudno powiedzieć
* 4. Na jakiego typu wydarzenia kulturalne organizowane na terenie gminy Dobrzyniewo Duże uczęszcza Pan(i) najchętniej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. Festyny
b. Koncerty (np. w kościołach parafialnych lub inne występy estradowe)
c. Wyjazdy na spektakle teatralne
d. Warsztaty (artystyczne, edukacyjne, sztuki ludowej, kulinarne, itp.)
e. Spotkania autorskie / spotkania z ciekawymi ludźmi
f. Wystawy
g. Obchody Świąt/ Dni (np. Babci i Dziadka, Kobiet, Strażaka, Matki i Ojca)
h. Wydarzenia upamiętniające rocznice historyczne
i. Akcje „Bezpieczne wakacje/ ferie”
j. Konkursy/ festiwale (np. piosenki, rękodzieła)
k. Potańcówki, dyskoteki
m. Nie uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
* 5. Na wydarzenia kulturalne jakiego typu, organizowane na terenie Białegostoku uczęszcza Pan(i) najchętniej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a. Festyny i pikniki
b. Koncerty i inne występy estradowe
c. Spektakle
d. Pokazy filmów
e. Warsztaty (artystyczne, edukacyjne, sztuki ludowej itp.)
f. Spotkania autorskie / spotkania z ciekawymi ludźmi
g. Wystawy
h. Dancingi, potańcówki, dyskoteki
j. Nie uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych w Białymstoku
* 6. Jak często korzysta Pan(i) z wydarzeń lub zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym?
a. Raz w tygodniu lub częściej
b. Kilka razy w miesiącu
c. Raz w miesiącu
d. Kilka razy do roku
e. Raz do roku lub rzadziej
f. Nigdy
7. Jeśli korzysta Pan(i) z wydarzeń lub zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym , proszę zaznaczyć jak ogólnie ocenia Pan(i) jego ofertę?
a. Bardzo dobrze
b. Dobrze
c. Przeciętnie
d. Słabo
e. Bardzo słabo
f. Nie korzystam z wydarzeń organizowanych przez GCK
* 8. Jeśli korzysta Pan(i) z wydarzeń lub zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym, proszę ustosunkować się do poniższych zmian w skali
od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”
Zdecydowanie się zgadzamRaczej się zgadzamAni się zgadzam ani nie zgadzamRaczej się nie zgadzamZdecydowanie się nie zgadzamTrudno powiedzieć/ Nie wiem
Instytucja o której mam dobre zdanie
Wspiera ważne i potrzebne akcje dla społeczności lokalnej
Instytucja, dzięki której częściej korzystam z kultury
Tu każdy znajdzie coś dla siebie
Instytucja, która nie zmienia się zbytnio
Instytucja, w której wypada bywać
Uczęszcza do niej wiele osób, które znam
Budynek jest dobrze przystosowany do odbioru kultury
Budynek jest łatwo dostępny dla mieszkańców
* 9. Skąd czerpie Pan(i) wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminie Dobrzyniewo Duże?
a. Z telewizji lub radia
b. Z prasy lokalnej
c. Ze stron internetowych
d. Z ogłoszeń parafialnych
e. Z portali społecznościowych (np. Facebook)
f. Od znajomych/rodziny
g. Ze szkoły lub miejsca pracy
h. Z plakatów, billboardów, słupów ogłoszeniowych
j. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat
* 10. Biorąc pod uwagę wszystkie źródła, jak OGÓLNIE ocenia Pan(i) dostęp do informacji dotyczących imprez kulturalnych w gminie Dobrzyniewo Duże?
a. Bardzo dobrze
b. Dobrze
c. Przeciętnie
d. Słabo
e. Bardzo słabo
f. Trudno powiedzieć
* 11. Czy udziela się Pan(i) jako członek zespołu amatorskiego, klubu, kółka zainteresowań, chóru itp.?
a. Tak
b. Nie
c. Trudno powiedzieć
12. Proszę w kilku słowach opisać tę działalność.

13. Czy uważa się Pan(i) za twórcę kultury?
a. Tak
b. Nie
c. Trudno powiedzieć
14. Czy brał(a) Pan(i) kiedykolwiek udział w organizowaniu wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże?
a. Tak
b. Nie
c. Nie pamiętam
15. Jeśli brał(a) Pan(i) kiedykolwiek udział w organizowaniu wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, proszę wymienić nazwy lub krótko opisać te wydarzenia (maksymalnie 3, rozpoczynając od tych, które zostały zorganizowane niedawno)?
a.
b.
c.
16. O jakie formy warto poszerzyć ofertę kulturalną w Dobrzyniewie Dużym?
17. W jakich wydarzeniach osobiście wziąłby Pan (i) udział?
18. Jakie zna Pan (i) legendy/ mity/ ciekawe historie związane z gminą?
19. Czy zna Pan(i) osobiście osoby, które organizują wydarzenia kulturalne na terenie gminy Dobrzyniewo Duże?
a. Nie znam takich osób
b. Znam 1 taką osobę
c. Znam 2-5 takich osób
d. Znam ponad 5 takich osób
e. Trudno powiedzieć
20. Jeśli zna Pan(i) osobiście osoby, które organizują wydarzenia kulturalne na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, czy jest Pan(i) w stanie wskazać jakie zawody wykonują na co dzień? (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
a. Pracownik/ ca GCK
b. Nauczyciel / Wychowawca
c. Pracownik biblioteki
d. Urzędnik
e. Ksiądz
f. Członek / pracownik organizacji pozarządowej
g. Inny zawód
h. Osoba nie pracuje zawodowo
i. Nie wiem/trudno powiedzieć.
21. Czy zna Pan(i) organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością w sferze kultury (np. organizują wydarzenia kulturalne) na terenie gminy Dobrzyniewo Duże?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
22. Czy jest Pan/ Pani członkiem którejś z wymienionych organizacji?
a. Tak
b. Nie
23. Czy brał/a Pan/ Pani udział w wydarzeniach przez nich organizowanych?
a. Tak
b. Nie
24. Metryczka
Płeć
kobieta
mężczyzna
25. Metryczka
Wiek
a. do 25
b. 25 – 45
c. powyżej 45
26. Metryczka
Jaka jest Pana (i ) sytuacja zawodowa?
a. Mam stałą pracę
b. Pracuję dorywczo w niepełnym wymiarze godzin/ praca na umowę zlecenie/ o dzieło
c. Jestem emerytem, rencistą
d. Uczę się/Studiuję
e. Nie pracuję – bezrobotny
f. Nie pracuję – urlop rodzicielski/wychowawczy
g. Nie pracuję z innych powodów
27. Metryczka - Jeśli podejmuje Pan(i) pracę zawodową, gdzie wykonuje Pan(i) większość swoich obowiązków?
a. Na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
b. W Białymstoku
c. W innej miejscowości
d. Nie pracuję
28. Jakie jest Pana (i) wykształcenie?
a. Niepełne podstawowe
b. Podstawowe
c. Zasadnicze zawodowe
d. Niepełne średnie
e. Średnie zawodowe
f. Średnie ogólnokształcące
g. Pomaturalne
h. Niepełne wyższe
i. Wyższe (licencjat, mgr)
29. Jak określił(a)/ by Pan(i) sytuację swojego gospodarstwa domowego? Proszę wybrać najlepiej pasującą odpowiedź:
a. Żyjemy bardzo biednie – nie starcza nawet na podstawowe potrzeby
b. Żyjemy skromnie – musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
c. Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze zakupy
d. Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
e. Żyjemy bardzo dobrze – można pozwolić sobie na pewien luksus
f. Odmowa odpowiedzi/nie wiem
30. Z ilu osób łącznie, wliczając Pana/Panią składa się Pana(i) gospodarstwo domowe:
31. Ile z tych osób nie ukończyło jeszcze 18 roku życia?
32. Skąd Pan(i) pochodzi?
a. Z Dobrzyniewa Dużego lub innej miejscowości w gminie Dobrzyniewo Duże
b. Z Białegostoku
c. Z innej miejscowości
33. W jakiej miejscowości mieszka Pan(i) obecnie?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .