Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Etyka w rachunkowości

1. Ankietę wypełniam jako:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Biegły rewident
Księgowy/a
Osoba zajmująca się rachunkowością
Doradca podatkowy
2. Proszę podać staż pracy w zawodzie:
Poniżej roku
Od roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
3. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
4. Wiek
do 20 lat
od 21 do 30 lat
od 31 do 40 lat
powyżej 40 lat
5. Rodzaj prowadzonej rachunkowości
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Według Ustawy o Rachunkowości
Według MSR/ MSSF
Według Ustawy o Rachunkowości i MSR/MSSF
PYTANIA ANKIETOWE
6. Jakimi cechami według Pana/Pani powinien wyróżniać się dobry księgowy
Wybierz maksymalnie 2 z następujących odpowiedz
uczciwość
kompetencja
dyskrecja
obiektywizm
systematyczność
terminowość
lojalność
7. Czy w związku z wykonywaną praca w rachunkowości miał/a Pan/Pani kiedykolwiek do czynienia z dylematem/konfliktem etycznym
Tak
Nie
8. Czy kiedykolwiek zrezygnowałby/zrezygnowałaby Pan/Pani z pracy zawodowej z powodów etycznych
Tak
Nie
9. Jak został rozwiązany powstały dylemat/konflikt etyczny
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Samodzielnie (zgodnie z sumieniem/zasadami etyki)
W oparciu o Kodeks Etyki
Poprzez konsultacje z inną osobą
Nie dotyczty
10. Czego dotyczył dany dylemat/konflikt etyczny
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Konfliktu lojalności wobec pracodawcy a zasadami etyki
Relacji z przełożonymi
Relacji z podwładnymi
Relacji ze współpracownikami
Załatwiania spraw prywatnych w czasie pracy
Nierzetelnego wykonania pracy (manipulowania danymi)
Zawłaszczania rzeczy z miejsca pracy
Nie dotyczy
11. Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – bardzo nieetyczne, 2 – nieetyczne, 3 – nienaganne, 4 – etyczne), w jakim stopniu poniższe działania są przez Pana/Panią postrzegane jako nieetyczne, bądź etyczne
bardzo nieetycznenieetycznenienaganneetyczne
Manipulowanie danymi
Zawłaszczanie rzeczy z miejsca pracy
Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy
Wykorzystywanie urządzeń biurowych/firmowych dla celów prywatnych
Posługiwanie się poufnymi informacjami dla osiągnięcia korzyści własnych
12. Czy znany jest Panu/Pani któryś z poniższych dokumentów
Wybierz właściwe odpowiedzi
Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości
Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC
Żaden
Inne
13. Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – bardzo trudno, 2 – trudno, 3 – łatwo, 4 – bardzo łatwo), przestrzeganie których podstawowych zasad etyki zawodowej jest według Pana/Pani najtrudniejsze
Bardzo trudnoTrudnoŁatwoBardzo łatwo
Rzetelność (uczciwość) i bezstronność
Kompetencje zawodowe i należyta staranność
Tajemnica zawodowa
Niezależność zawodowa
Profesjonalna postawa
Odpowiedzialność
14. Która przyczyna Pana/Pani zdaniem ma największy wpływ na nieetyczne zachowanie
Wybierz maksymalnie 2 z następujących odpowiedzi
Brak perspektyw na wyższe płace
Niskie płace
Traktowanie firmy jak folwarku
Brak identyfikacji z firmą
Brak perspektyw wybicia się
Brak perspektyw na rozwój
Brak rozwoju zawodowego
Konkurencja
Niedocenienie w pracy
Urażone ambicje
Presja wewnętrzna i zewnętrzna
15. Która sytuacja Pana/Pani zdaniem ma największy wpływ na nieetyczne zachowanie
Wybierz maksymalnie 4 z następujących odpowiedzi
Wpływ osób kierujących na podwładnych
Nacisk kadry kierowniczej na jak najlepsze wyniki
Próba ukrycia wcześniej popełnionych błędów
Chęć kreowania wyniku finansowego
Wpływ przedstawionych wyników finansowych na wielkość uzyskanego wynagrodzenia
Niewystarczająca autonomia głównego księgowego
Obawy przed utratą pracy
Brak odpowiednich regulacji prawnych
Brak odpowiednich wzorców etycznych
Brak sankcji karnych za nieetyczne zachowanie
Brak wsparcia ze strony organizacji zawodowych
Brak odpowiednich szkoleń z zakresu etyki i skutki wynikające z braku ich przestrzegania


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .