Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

kuratorzy

1. Czy uważa pani, że stopień demoralizacji nieletniego ma wpływa na powodzenie nadzoru ?
tak
nie
nie mam zdania
2. jeśli tak to jaki
3. jakie są najczęstsze statusy rodziny nieletnich
pełna
niepełna
zastępcza
adopcyjna
4. rodzaj czynów karalnych najczęściej popełnianych przez podopiecznych
kradzież
kradzież z włamaniem
rozbój
pobicie
inne
5. jak ocenia pan pracę z podopiecznym?
wszyscy podopieczni podejmują współpracę
większość podopiecznych podejmuje współpracy
mniejszość podopiecznych podejmuje współpracę
mało którzy podejmują współpracę
inne
6. z jakimi problemami najczęściej borykają się podopieczni
przemoc domowa
nadużywanie alkoholu
trudna sytuacja materialna
niewykonywanie obowiązku szkolnego
ograniczone prawa rodzicielskie rodziców
inne
7. w kontaktach z podopiecznym preferuje pan model
resocjalizacyjno-wychowawczy
kontrolny
casework
inne
8. jaki styl oddziaływań dominuje w pana pracy
ścisła kontrolla nieletniego, perswazja, moralizowanie
partnerskie, przyjacielskie stosunki, pomagam w rozwiązywaniu problemów nieletnich
rola wychowawcy, uzyskanie pozycji osoby znaczącej dla podopiecznego
inne
9. jaka jest częstotliwość kontaktów z podopiecznym?
1 w miesiącu
2-3 razy w miesiącu
więcej niż 3 razy w miesiącu
raz na 2 miesiące
inne
10. czy podczas swojej pracy nawiązuje pan współpracę z instytucjami/organizacjami
nie
tak, z którymi?
11. czy podczas nadzoru korzysta pan z akt podopiecznego
tak
nie
12. czy plan pracy ustalany jest wraz z podpiecznym
tak
nie
13. czy bierze pan pod uwagę indywidualne możliwości, umiejętności podopiecznego podczas ustalania planu pracy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
inne
14. które techniki wykorzrystuje pan najczęściej podczas tworzenia indywidualnego planu pracy z nieletnim
wywiad z podopiecznym
obserwacja nieletniego w środowisku lokalnym
przegląd akt sprawy
wywiad środowiskowy
15. jakie utrudnienia występują w pana pracy zawodowej
wypalenie zawodowe
brak współpracy z rodziną podopiecznego
ciężki kontakt z podopiecznym
czynności wykraczające poza obowiązki pracy
nie występują żadne
nadmierna biurokracji
zbyt duża liczba podopiecznych
inne
16. jakie są najczęśćiej stosowane przez pana metody w pracy z nieletnim
metoda pracy grupowej
metoda pracy z indywidualnym przypadkiem
metoda pracy ze srodowiskiem
inne
17. czy posiada pan nadmiar obowiązków w swojej pracy?
tak
nie
18. jeśli "TAK" to czy wpływa to na pracę z podopiecznym?
tak
nie
19. czy zmieniłby pan coś w swojej pracy by była bardziej efektywna?
nie
tak, co?
20. który rodzaj wsparcia nieletniego udzielany przez kuratora uwaza pan za najważniejszy
pomoc w uzyskaniu profesjonalnej pomocy
emocjonalny
informacyjnny
inne
21. czy podczas swojej pracy napotyka pan przeszkody we współpracy z innymi instytucjami/organizacjami?
nie
tak, z którymi?
22. proszę podać ilość podopiecznych
23. jak ocenia pan efekty swojego nadzoru?
zdecydowanie pozytywnie
pozytywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie niegatywnie
inne
24. czy praca w zawodzie daje panu zadowolenie?
tak
nie
25. czy czuje pan objawy wypalenia zawodowego?
tak
nie
26. czy w swojej pracy odnosi pan więcej porażek czy sukcesów?
więcej sukcesów
więcej porażek
pół na pół
inne
27. od czego pana zdaniem zależy sukces w pracy kuratora?
staż pracy
współpraca z organizacjami/instytucjami
nastawienie podopiecznego
osobowość kuratora
nastawienie kuratora
inne
28. płec
kobieta
mężczyzna
29. wiek
do 26 lat
27-35
36-45
powyżej 45
30. staż pracy
do 5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
więcej niż 20 lat
31. kierunek wykształcenia
pedagogika
psychologia
prawo
socjologia
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance