Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta - praca licencjacka

* 1. Problem przemocy dotyczy Panią/Pana jako: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
sprawcy
obserwatora
ofiary
* 2. Proszę określić, jakie relacje i klimat wychowania panowały w Pani/Pana domu rodzinnym: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
partnerski układ między rodzicami i dziećmi, życzliwa atmosfera
duże wymagania wobec dzieci, ale panowała serdeczna atmosfera
duże wymagania wobec dzieci i oziębła atmosfera
luźny, swobodny styl wychowania, na dużo pozwalano
dochodziło do rękoczynów
* 3. Co według Pani/Pana ma bezpośredni wpływ na przemoc w rodzinie? (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
alkoholizm narkomania
zazdrość o partnera/partnerkę niskie wykształcenie rodziców
warunki materialne wychowanie w domu rodzinnym
* 4. Czy kiedykolwiek doświadczył(a) Pan/Pani przemocy od rodziców lub innych członków rodziny? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
nigdy
czasami się zdarzało
były to częste przypadki
5. Jeśli zdarzały się przypadki przemocy, to w jakiej formie: (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
psychicznej
fizycznej
seksualnej
innej
6. W jakich okolicznościach uważa Pan/Pani stosowanie agresji i przemocy za zwyczajowe i społecznie usprawiedliwione: (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
wobec małżonka
wobec dzieci
wobec osób starszych
w różnych układach i relacjach społecznych, by zamanifestować swoją władzę i siłę
nie uznaję stosowania agresji i przemocy
* 7. Które z form przemocy domowej w relacji rodzic-dziecko uznaje Pani/Pan za usprawiedliwione: (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
bicie klapsy
poszturchiwanie krzyk
szarpanie duszenie
przypalanie wyzwiska
zaniedbanie odtrącenie
żadne z wymienionych
* 8. Jak reaguje Pani/Pan w sytuacji, gdy jest świadkiem zachowania agresywnego: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
próbuję załagodzić sytuację
informuję kogoś
nie reaguję
* 9. Proszę określić, na ile zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że agresja jest domeną mężczyzn: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
zgadzam się
nie zgadzam się
nie mam zdania
* 10. Agresja i przemoc w rodzinie w Pani/Pana środowisku jest zjawiskiem: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
powszechnym
sporadycznym
w ogóle nie występuje
* 11. Czy zdarzyło się Pani/Panu doświadczyć poniższych zachowań ze strony partnera/partnerki: (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
ośmieszanie krytykowanie w obecności innych
izolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi straszenie, że popełni samobójstwo
popychanie, szturchanie, policzkowanie niszczenie własności
wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych przesadne demonstrowanie nieuzasadnionej zazdrości
inwigilacja w formie śledzenia korespondencji (listy, e-maile, smsy) odbieranie zarobionych pieniędzy
* 12. W jaki sposób reaguje Pani/Pan na okazywaną przemoc, jeśli występuje: (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
nie bronię się
bronię się, czyli kontratakuję
uciekam
wzywam na pomoc kogoś bliskiego (rodzina, znajomi, przyjaciele)
wzywam na pomoc inne służby
* 13. Czy Pani/Pana partner(ka) wyraźnie daje do zrozumienia, kto rządzi w domu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie
czasami
raczej nie
* 14. Czy zna Pani/Pan instytucje lub organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą ofiarom przemocy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie
* 15. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan/Pani z pomocy służb, instytucji lub organizacji pozarządowych, odpowiedzialnych za pomoc ofiarom przemocy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak
nie, bo nie było takiej potrzeby
nie, bo się wstydziłem(-łam)
nie, bo nie mam zaufania do tego typu instytucji
nie, bo nie znam kontaktu do tego typu instytucji
* 16. Co według Pani/Pana jest najczęstszą przyczyną agresji rodziców wobec dzieci? (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
rodzice nie potrafią w inny sposób zdyscyplinować dzieci
dla rodziców jest to jedyna forma rozwiązywania domowych problemów
rodzice próbują w ten sposób podkreślić swój autorytet
rodzice wykazują brak cierpliwości wobec dzieci
dzieci faktycznie zasługują na karę
agresja jest formą rozładowania stresu rodzicó
agresja jest związana z uzależnieniem rodzica(ów) od alkohol
17. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że przemoc występuje głównie w rodzinach o niskim statusie społecznym? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Tak
Nie
* 18. Zjawisko przemocy dzieci w stosunku rodziców (choćby słownej) jest w Pani/Pana środowisku: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
powszechnie
sporadycznie
nie występuje w ogóle
* 19. W czym przejawiają się znane Pani/Panu zjawiska przemocy dzieci wobec rodziców? (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
w agresji słownej (kłótnie)
w buncie wobec decyzji rodziców
w agresji fizycznej
w innej formie
* 20. Czy znane są Pani/Panu przypadki fizycznego znęcania się (agresji fizycznej) dzieci w stosunku do rodziców? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Tak
Nie
* 21. Jak może Pani/Pan określić skalę znanych Pani przypadków agresji fizycznej dzieci w stosunku do rodziców? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
są to przypadki częste
są to przypadki sporadyczne
nie znam takich przypadków
* 22. Czy znane są Pani/Panu przypadki znęcania się nad osobami starszymi (starszymi rodzicami, dziadkami, innymi członkami rodziny będącymi w podeszłym wieku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Tak
Nie
* 23. Powyższe przypadki może Pani/Pan określić jako: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Częste
Rzadkie
Nie znam takich przypadków
* 24. Znane Pani/Panu zjawiska agresji wobec osób starszych mają formę: (proszę zaznaczyć co najmniej jedną odpowiedź)
agresji słownej (kłótnie, wyzwiska, poniżanie)
agresji fizycznej (bicie, kopanie, szarpanie…)
ekonomicznej (zabieranie renty/emerytury)
odizolowania od innych członków rodziny, ograniczanie wolności
zaniedbywanie potrzeb (zdrowotnych, materialnych…)
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance