Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena rodzaju leków i częstości oznaczania ich stężeń w materiale biologicznym

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania ankiety, której celem jest ocena rodzaju leków i częstości oznaczania ich stężeń w materiale biologicznym w laboratoriach diagnostycznych w Polsce.
Prosimy o uważne przeczytanie pytań i udzielenie odpowiedzi w sposób opisowy, wybranie odpowiedzi z listy lub jej zaznaczenie.

Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
1. Dane o laboratorium
Nazwa laboratorium
Adres
Województwo
Miasto
* 2. Czy są Państwo punktem pobrań?
Tak
Nie
* 3. Czy oznaczają Państwo stężenia leków w płynach organizmu?
Tak
Nie
* 4. Stężenia jakich leków i w jakim materiale biologicznym są oznaczane w Państwa laboratorium?
surowicakrew pełnamoczpłyn mózgowo-rdzeniowy
amikacyna
amiodaron
barbiturany
benzodiazepiny
cyklofosfamid
cyklosporyna
dabigatran
digoksyna
etosuksymid
ewerolimus
fenobarbital
fenotiazyny
fenytoina
fluoksetyna
gentamycyna
imipramina
karbamazepina
klomipramina
klozapina
surowicakrew pełnamoczpłyn mózgowo-rdzeniowy
kwas mykofenolowy/mykofenolan mofetylu
kwas walproinowy
lit
metotreksat
paracetamol
propafenon
propoksyfen
propranolol
prymidon
rywaroksaban
salicylany
sirolimus
takrolimus
teofilina
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
tramadol
wankomycyna
5. Proszę podać trzy leki, które są najczęściej oznaczane.
6. Ile średnio miesięcznie wykonuje się oznaczeń stężeń leków w Państwa laboratorium?
mniej niż 20
20-30
30-50
50-100
powyżej 100
7. Jakie informacje znajdują się na skierowaniu dla laboratorium na oznaczenie stężenia leku?
imię i nazwisko pacjenta wiek pacjenta
dane osoby zlecającej nazwa leku
rodzaj materiału biologicznego klirens kreatyniny
stężenie enzymów wątrobowych inne obecnie stosowane leki
8. Jak długo oczekuje pacjent na wyniki?
wynik jest do odbioru w tym samym dniu
na drugi dzień
3 dni
4 dni
5 dni
6 dni
tydzień
10 dni
9. Czy wynik zawiera zakres stężeń terapeutycznych leku?
Tak
Nie
10. Według cennika dla pacjentów-oznaczenie którego leku jest najtańsze i ile kosztuje?
11. Według cennika dla pacjentów-oznaczenie którego leku jest najdroższe i ile kosztuje?
12. U pacjentów jakich oddziałów najczęściej oznaczają Państwo stężenia leków?
transplantologia
toksykologia
neurologia
kardiologia
psychiatria
13. W której grupie wiekowej najczęściej oznaczają Państwo stężenia leku?
noworodki, do 1.miesiąca życia
niemowlęta, do 24.miesiąca życia
dzieci, od 2. do 12. roku życia
młodzież, powyżej 12. do 18. roku życia
dorośli
osoby starsze, powyżej 60 roku życia
14. Czy pacjenci sami (prywatnie) zgłaszają się do Państwa laboratorium, aby oznaczyć stężenia leku?
Tak
Nie
15. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedzieli Państwo twierdząco, to stężenia którego leku najczęściej pacjenci oznaczają odpłatnie?
16. Czy informują Państwo pacjenta jak ma się przygotować do oznaczenia stężenia leku?
Tak
Nie
17. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedzieli Państwo twierdząco, proszę krótko napisać jakie informacje udzielają Państwo pacjentowi?
18. Czy lekarze zwracają się do pracowników laboratorium w celu konsultacji wyniku badania?
zawsze
bardzo często
często
sporadycznie
prawie nigdy
nigdy
19. Czy byliby Państwo zainteresowani szkoleniami na temat monitorowania stężeń leków?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance