Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza gospodarowania kapitałem ludzkim w sektorze bankowym

1. Czy znane jest Pani/Pani pojęcie kapitału ludzkiego ? (jeśli odpowiedź "raczej nie" lub "zdecydowanie nie" proszę przejść od razu do pytania numer 4 )
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedz
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie.
2. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie to : „ Zdecydowanie tak ” lub „Raczej tak” proszę podać źródło tej informacji
maksymalnie 2 odpowiedzi.
Prasa,
Telewizja,
Zajęcia akademickie,
Nie pamiętam,
3. Co według Pani/Pana oznacza pojęcie kapitał ludzki ?
Jedna odpowiedz
Dotyczy zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie,
To zgromadzone przez pracownika umiejętności, wiedza i doświadczenie,
To cos co wnosi człowiek do organizacji,
4. Czy w banku w którym Pani/Pan pracuje czuje się doceniana?
Jedna odpowiedz
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
5. Co dla Pani/Pana jest najważniejsze w pracy?
Możliwa jedna odpowiedz
Wynagrodzenie
Awans wynikający ze zmiany stanowiska
Nagrody rzeczowe
Satysfakcja z wykonywanej pracy
Kultura organizacyjna
6. Czy czuje się Pani/Pan przywiązany do swojego miejsca pracy?
jedna odpowiedz
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7. W jaki sposób bank w którym Pani/Pan pracuje motywuje swoich pracowników?
maksymalnie 2 odpowiedzi
Podwyższenie wynagrodzenia
Dodatkowa premia
Awans
Pochwały udzielone przez kierownika obecności reszty pracowników
Nagrody rzeczowe
8. Które z rodzajów motywacji najbardziej przemawiają do Pani/Pana
jedna odpowiedź
Większe wynagrodzenie
Dodatkowa premia
Awans
Pochwała słowna
9. Które z poniższych środków motywacyjnych Pani/Pan otrzymał(a) w ciągu ostatniego roku ?
Maksymalnie 2 odpowiedzi
Nagroda pieniężna
Pochwała słowna
Awans stanowiskowy
Nagrody rzeczowe
10. Czy stosowany w Pani/Pana banku system wynagrodzeń odpowiada oczekiwaniom pracowników ?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
11. Czy w Pani/Pana miejscu pracy stosuje się kary wynikające z niewykonania powierzonego zadania?
Tak
Nie
12. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „Tak” jakiego rodzaju są to kary ?
Maksymalnie 2 odpowiedzi
Upomnienia słowne
Kary pieniężne
Degradacja funkcyjna pracownika
Zwolnienie
13. Najczęściej z jakiego powodu stosowane są zaznaczone przez Pana/Panią kary?
Maksymlanie 2 odpowiedzi
Nieprzestrzeganie ustalonych zasad panujących w organizacji
Spóźnianie się do pracy
Wykonywanie czynności prywatnych w czasie pracy
Stosowanie działań przedstawiających jednostkę organizacyjną w złym świetle
14. Jaką formę oceny pracowników stosuje bank w którym Pani/Pan pracuje ?
Jedna odpowiedz
Porównywanie pracowników między sobą
Arkusz oceny pracownika przez kierownika
Pracownik ocenia sam siebie
Rozmowa z przełożonym
15. Jak często w Pani/Pana banku przeprowadzane są oceny pracowników?
Jedna odpowiedz
Co 3 miesiące
Raz na pół roku
Raz na rok
Gdy wyniknie taka potrzeba
Nie wiem
16. W jaki sposób bank w którym Pani/Pan pracuje pozyskuje nowych pracowników ?
Maksymalnie 2 odpowiedzi
Poprzez ogłoszenia zamieszczone w Internecie
Nabory studentów z uczelni wyższych w ramach staży / praktyk
Ogłoszenia w gazetach
Poprzez specjalne instytucje zajmujące się rekrutacją nowych pracowników
Nie wiem
17. Jak często w Pani/Pana miejscu pracy prowadzone są działania rekrutacyjne?
Jedna odpowiedz
Raz w miesiącu
Raz na kwartał
Raz na pół roku
Raz na rok
Nie wiem
18. Czy w Pani/Pana banku są przeprowadzane szkolenia ?
Tak
Nie
19. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy uczestniczył(a) Pan/Pani w jakimś szkoleniu?
Tak
Nie
20. Na jaki temat z reguły są prowadzone szkolenia ?
Jedna odpowiedz
Szkolenia z obsługi klienta
Szkolenia obejmujące ofertę banku
Szkolenie z zakresu obsługi systemu bankowego
Szkolenia dotyczące odpowiednich stanowisk zajmowanych przez pracowników.
21. Jak często w Pani/Pana banku dochodzi do zwolnień pracowników ?
Jedna odpowiedz
Raz w miesiącu
Raz na trzy miesiące
Raz na pół roku
Raz rok
Nie wiem
22. Najczęściej występujące powody zwolnień to:
Maksymlanie 2 odpowiedzi
Niewywiązanie się z powierzonych obowiązków
Przedstawianie przedsiębiorstwa w złym świetle
Fałszowanie danych
Kradzież
Szkody w mieniu pracodawcy
Spożywanie niedozwolonych środków psychoaktywnych i alkoholu w pracy.
* 23. Wiek
18-25
26-35
36-45
46-55
Powyżej 55
* 24. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 25. Wykształcenie
Średnie ogólnokształcące
Zawodowe
Wyższe licencjackie
Wyższe magisterskie
* 26. Staż pracy w banku:
do 2 miesięcy
od 3-6 miesięcy
od 6 miesięcy do 1 roku
od 1 roku do 1,5
od 1,5 do 2 lat
od 2 do 3 lat
od 3 do 5 lat
od 5 do 7 lat
od 7 do 10 lat
powyżej 10 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .