Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka wiejska jako czynnik stymulujący rozwój obszarów peryferyjnych w powiecie białostockim.

Szanowni Państwo,
Nazywam się Paulina Sawicka i jestem studentką II roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej, kierunek Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Usługami Turystycznymi. Celem mojej pracy magisterskiej jest określenie wpływu turystyki wiejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w powiecie białostockim.
Ankieta jest w zupełności anonimowa, a zgromadzone informacje przysłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi i pomoc w zebraniu potrzebnego materiału do pracy.
Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Na terenie jakiej gminy położone jest Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Gmina Choroszcz
Gmina Czarna Białostocka
Gmina Łapy
Gmina Supraśl
Gmina Suraż
Gmina Tykocin
Gmina Wasilków
Gmina Zabłudów
Gmina Michałowo
Gmina Dobrzyniewo Duże
Gmina Gródek
Gmina Juchnowiec Kościelny
Gmina Poświętne
Gmina Turośń Kościelna
Gmina Zawady
* 2. Wiek właściciela gospodarstwa agroturystycznego?
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
Ponad 70 lat
* 3. Wykształcenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jakie jest główne źródło dochodu Pana/ Pani gospodarstwa?
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Emerytura lub renta
Działalność rolnicza
Działalność agroturystyczna
Stała praca zarobkowa
* 5. Jaki był główny motyw podjęcia przez Pana/Panią działalności agroturystycznej?
Sprzedaż nadwyżek produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
Propozycja samorządu terytorialnego
Powiększenie i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym
Okoliczne atrakcje turystyczne
Informacje w mediach
Brak zatrudnienia
Posiadanie wolnych pomieszczeń
Chęć sprawdzenia swoich zalet osobistych
Propozycja doradcy rolniczego
Chęć kontaktu z ludźmi
* 6. Jak ocenia Pan/ Pani atrakcyjność gminy dla rozwoju działalności agroturystycznej?
Duża
Średnia
Mała
Bardzo mała
Brak atrakcyjności
* 7. Ile wynosi powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
poniżej 1 hektara
1-5 hektarów
6-10 hektarów
11-15 hektarów
16-20 hektarów
powyżej 20 hektarów
* 8. Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
Powyżej 20 lat
Mniej niż rok
* 9. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok
* 10. Ile osób zatrudnia Pan/ Pani w gospodarstwie?
1-3
4-6
7-9
10-15
Ponad 15
Nie zatrudniam pracowników
* 11. Głównymi odwiedzającymi Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne są?
Osoby niepełnosprawne
Grupy towarzyskie
Osoby starsze
Rodziny z dziećmi
Miłośnicy przyrody
Obcokrajowcy
Osoby uprawiające sport
* 12. Pochodzenie turystów przybywających
Polska
Rosja
Niemcy
Francja
Ukraina
Białoruś
Anglia
Holandia
* 13. Pod względem czasu pobytu klientów w gospodarstwie dominują?
Wczasowicze
Agroturyści jednodniowi
Agroturyści nocujący
Agroturyści weekendowi
Agroturyści chwilowi
* 14. Czy obserwuje Pan/Pani sezonowość ruchu agroturystycznego?
Tak
Nie
* 15. Na jaki okres przypada największy ruch turystyczny w Pana/ Pani gospodarstwie agroturystycznym?
Lato
Jesień
Wiosna
Zima
* 16. Co stanowi podstawę oferowanych przez Pana/Panią usług?
oferta kulturalna - różnorodne formy związane z szeroko pojmowaną kulturą, nie tylko sztuką ludową, folklorem, ale architekturą, życiem codziennym wsi, wydarzeniami
oferta rekreacyjna - rożne formy aktywności dla turystów różnych grup wiekowych i różnej sprawności fizycznej
oferta agroturystyczna - związana z czynnym gospodarstwem rolniczym, rolnictwem i przetwórstwem rolniczym, np. obserwacje prac w gospodarstwie, uczestniczenie w niektórych pracach rolniczych, obserwacje zwierząt hodowlanych i niektóre czynności, fotografo
oferta ekoturystyczna - wycieczki w małych grupach z reguły z wykwalifikowanym przewodnikiem w celu poznania przyrody, np. obserwacje przyrody, fotografowanie, wycieczki z przewodnikiem, wyprawy łodziami lub kajakami do trudno dostępnych miejsc, wyprawy s
* 17. Atrakcje oferowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Wędkowanie
Wycieczki po okolicy z przewodnikiem
Uczestnictwo w pracach polowych
Organizacja kuligów
Leczenie niekonwencjonalne
Zbieranie runa leśnego
Jazda konna
Wycieczki rowerowe
Możliwość organizowania ognisk
Występy kapeli ludowej
Praca przy zwierzętach
Nauka rękodzieła ludowego
* 18. Produkty żywnościowe, które można zakupić w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
Jaja
Ryby
Mleko i jego przetwory
Brak
Miód
Przetwory owocowo-warzywne
Warzywa i owoce
Mięso i jego przetwory
* 19. Środki promocji stosowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Radio
Punkty Informacji Turystycznej
Ogłoszenia prasowe
Biura podróży i agencje turystyczne
Targi turystyczne
Telewizja
Internet
Foldery i ulotki
Katalogi i informatory
* 20. Przynależność do stowarzyszeń, instytucji oraz fundacji
Lokalna Grupa Działania „Królewski Gościniec Podlasia”.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Podlaska Izba Rolnicza
Lokalna Grupa Działania „N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Agrokresy"
Stowarzyszenie "Storczyk"
Brak
Stowarzyszenie „Za lasem”
Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Knyszyńska’’
* 21. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej?
Tak
Nie
* 22. Jakiego obszaru działalności dotyczyły szkolenia
Podniesienie kwalifikacji osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne
Zwrócenie uwagi usługodawców na ekonomiczne myślenie i bycie dobrym przedsiębiorcą
Zapoznanie z tendencjami i kierunkami rozwoju agroturystyki
Brak szkoleń
Promocja tradycji i kultury wiejskiej
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska
Zapoznanie z kategoryzacją gospodarstw
Poprawa estetyki gospodarstw i całej wsi
Kształtowanie postaw rolników oraz osobowości przedsiębiorcy, poprzez wskazanie przykładów dobrej praktyki
* 23. Jakie Pana/ Pani zdaniem są główne korzyści wynikające z rozwoju działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,
  •   władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, oświetlenie wsi, kanalizację itp. Wprowadzają także szereg inwe
  •   buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich,
  •   podnosi się prestiż wsi i gminy,
  •   • następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu turystycznego, itp.),
  •   • powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na rzecz danej wsi, gminy, powiatu,
  •   istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców wsi,
* 24. Z jakimi grupami społeczności lokalnej współpracuje Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Brak
Twórcami rękodzieła ludowego
Lokalną bazą gastronomiczną
Pobliskimi gospodarstwami agroturystycznymi
Kołem gospodyń wiejskich
Lokalnymi przewodnikami
Wytwórcami regionalnych potraw
* 25. Ile wyniósł wzrost dochodów Pana/Pani gospodarstwa w wyniku działalności agroturystycznej ?
Wzrost o 10%
Wzrost o 15%
Wzrost o 20%
Wzrost o 25%
Wzrost o 30%
Wzrost o 30%
Wzrost o 45%
Wzrost o 50%
Wzrost o 70%
* 26. Jakie są Pana/Pani zdaniem negatywny skutki gospodarcze rozwoju agroturystyki
Okresowy wzrost zaludnienia
Zmiana struktury własności ziemi
Sezonowy odpływ siły roboczej do turystyki
Wzrost nakładów na konserwacje dróg i kolei
Wyłączenie gruntów z produkcji na inne cele
Wzrost osadnictwa letniskowego
Wzrost cen działek budowlanych
Dodatkowa infrastruktura i usługi
Przeciążenie ruchem drogowym ( obniżenie bezpieczeństwa)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .