Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

komunikowanie

1. Ile spośród zmysłów, które posiada człowiek człowiek, ma znaczenie w obrębie procesu komunikacji?
6
3
9
2
2. Które z poniższych pojęć posiada najszerszy zakres znaczeniowy?
Komunikacja
Komunikowanie się
nie można tego stwierdzić
Komunikowanie
3. Który z poniższych okresów życia człowieka uznajemy za graniczny dla wykształcenia umiejętności mowy:
7-9 lat
4-6 lat
11-13 lat
16-18 lat
4. Za przejaw tego, że przekaz komunikacyjny został zrozumiany uznać można:
wystąpienie sprzężenia zwrotnego
wszystkie odpowiedzi są błędne
wystąpienie przesłanek, co do tego że odbiorca i nadawca znają kod w jakim sformułowany został przekaz
jednoznaczne, logicznie uporządkowane i spójne sformułowanie przekazu
5. Co cechuje kod werbalny?
ciągłość
arbitralność
ikoniczność
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 
6. Do nieświadomych źródeł komunikacji niewerbalnej zaliczamy:
tylko odziedziczone programy neurologiczne
tylko doświadczenia charakterystyczne dla danego gatunku
żadna odpowiedz nie jest poprawna
odpowiedzi b i c są poprawne
7. Przykładem emocji, która jest odczuwalna przez każdego człowieka tak samo jest:
radość
wszystkie odpowiedzi są poprawne
chciwość
zazdrość
8. Przykładem oddzielnika wokalnego jest:
śmiech
akcent
ziewanie
"yyyy"
9. Przeciętny czas, w którym człowiek jest w stanie skoncentrować się w bardzo wysokim stopniu wynosi:
około 5 minut
człowiek jest w stanie się skupić tak długo ile chce
około 15 minut
około 2 minut
10. Jednym z praw percepcji jest:
prawo pierwszeństwa
prawo jedności
prawo fortunności
prawo spójności
11. Która z prawd komunikacyjnych jest kluczowa w procesie komunikowania się:
podawanie prawdziwych danych osobowych
żadna odpowiedz nie jest poprawna
to, że komunikacja jest bezbłędna
okazywanie wzajemnego i prawdziwego zainteresowania
12. Wyznacznikiem dobrej komunikacji jest:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
bogate słownictwo
zadawanie pytań
dystans do siebie
13. Dominującym typem znaków w komunikacji interpersonalnej są znaki:
arbitralne
symboliczne
ikoniczne
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
14. Co to znaczy, że język jest semiotyczny?
żadna odpowiedz nie jest poprawna 
jest powszechny 
jest związany ze znakiem 
jest oparty na dwóch filarach (kod i kultura)
15. Alikwota pozwala nam wyróżnić:
słowa oznaczające to samo oraz tak samo nacechowane emocjonalnie 
wyrazy nieodmienne 
słowa oznaczające to samo, ale różnie nacechowane emocjonalnie 
wyrazy przeciwstawne 
16. Śmiech i warczenie kwalifikujemy do znaków:
symbolicznych
ikonicznych
indeksowych
niesymbolicznych
17. Haptyka w komunikacji odnosi się do :
dotyku
postaw ciała
węchu 
gestykulacji
18. Na czym polega zasada relewancji:
zobowiązuje do mówienia na temat
polega na odpowiedniej intonacji wypowiedzi 
polega na odpowiednim natężeniu wypowiedzi
mówi nam o tym, ze przekaz powinien być jasny i uporządkowany 
19. W obrębie przekazu na poziomie dźwięku – tą jego część, która nie stanowi bezpośrednio mowy – określamy mianem:
przerywników
rozdzielników
wokalizatorów
wokalizacji
20. Przykładem charakteryzatora wokalnego jest:
odpowiedni akcent słowa 
głośność wypowiedzi
”yyyy”
śmiech
21. Ile spośród przeżywanych przez człowieka emocji z uwagi na neurologiczne warunkowanie ich okazywania jest w taki sam sposób okazują ludzie o odmiennym uwarunkowaniu kulturowym 
7
8
22. Które z poniższych zdań jest poprawne?
nie da się mówić językiem nienacechowanym emocjonalnie 
kod niewerbalny cechuje ciągłość, ikonicznosc i parabolistyczny charakter 
kod werbalny cechuje np. arbitralność 
wszystkie zdania są prawdziwe 
23. Reguła jakości mówi nam o tym że:
wkład w konwersacje powinien być prawdziwy
aby konwersacja była udana, powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówca maksymalnie 7 sekund 
nie ma takiej reguły 
powinniśmy dążyć do zaspokojenia luk informacynych naszego rozmówcy 
24. Podstawowych praw percepcji i mechanizmów porządkowania informacji jest:
7
6
8
5
25. To, że człowiek zapamiętuje to co usłyszał na samym końcu ma związek z prawem percepcji, które nazywamy prawem:
świeżości
wyrazistości 
częstotliwości
pierwszeństwa
26. Wyróżniamy następujące aspekty stanu JA_DZIECKO:
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
przystosowany, twórczy, spontaniczny
podporządkowany, zbuntowany, twórczy
krytyczny, wybawca, normatywny, spontaniczny
27. Zgodnie z drugim prawem komunikacji (AT):
transakcje proste mogą trwać w nieskończoność 
przekazywanie i otrzymywanie informacji zawsze następuje między tymi samymi stanami JA
powstanie transakcji skrzyżowanej skutkuje zerwaniem komunikacji,
czynnikiem zakłócającym proces komunikowania się jest powstanie transakcji ukrytej
28. Swoisty kod komunikacyjny danego podmiotu określić można mianem:
metajęzyka
idiolektu
dialektu
gwary
29. Zgodnie z pierwszym prawem komunikacji (AT):
zarówno odpowiedź a, jak i b są poprawna
transakcje proste trwają w nieskończoność
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
Transakcje ukryte tworzą manipulacje
30. Aspekty rodzica opiekuńczego to:
wspierający lub ratownik
prześladowca lub normatywny
rodzic opiekuńczy jest aspektem nie stanem stąd nie posiada aspektów 
ratownik lub wybawca
31. Za wyznaczniki dobrej komunikacji uznaje się:
wzajemne słuchanie
świadomość własnych umiejętności
posiadanie wiedzy na dany temat
świadomość siebie i partnera
32. Kogo uznaje się za twórce analizy transakcyjnej
Smith'a
Berne'a
Taylor'a
Leavitt'a
33. Jednym z dwóch podstawowych podstanów stanu Rodzica jest rodzic ...........:
wybawca
krytyczny
normatywny
kat
34. Wskaż poziom, który nie należy do analizy transakcyjnej:
analiza presupozycji
analiza gry
analiza struktury
analiza skryptu
35. Który typ transakcji wykorzystywany jest przede wszystkim w ramach manipulacji?
skrzyżowana
prosta komplementarna
ukryta
prosta symetryczna  
36. Na ilu poziomach można w AT przeprowadzać analizę?
5
4
3
2


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .