Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

komunikowanie

1. Ile spośród zmysłów, które posiada człowiek człowiek, ma znaczenie w obrębie procesu komunikacji?
9
2
6
3
2. Które z poniższych pojęć posiada najszerszy zakres znaczeniowy?
Komunikowanie
Komunikacja
nie można tego stwierdzić
Komunikowanie się
3. Który z poniższych okresów życia człowieka uznajemy za graniczny dla wykształcenia umiejętności mowy:
4-6 lat
7-9 lat
11-13 lat
16-18 lat
4. Za przejaw tego, że przekaz komunikacyjny został zrozumiany uznać można:
wystąpienie przesłanek, co do tego że odbiorca i nadawca znają kod w jakim sformułowany został przekaz
wszystkie odpowiedzi są błędne
jednoznaczne, logicznie uporządkowane i spójne sformułowanie przekazu
wystąpienie sprzężenia zwrotnego
5. Co cechuje kod werbalny?
arbitralność
ciągłość
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 
ikoniczność
6. Do nieświadomych źródeł komunikacji niewerbalnej zaliczamy:
żadna odpowiedz nie jest poprawna
odpowiedzi b i c są poprawne
tylko doświadczenia charakterystyczne dla danego gatunku
tylko odziedziczone programy neurologiczne
7. Przykładem emocji, która jest odczuwalna przez każdego człowieka tak samo jest:
zazdrość
radość
chciwość
wszystkie odpowiedzi są poprawne
8. Przykładem oddzielnika wokalnego jest:
ziewanie
akcent
"yyyy"
śmiech
9. Przeciętny czas, w którym człowiek jest w stanie skoncentrować się w bardzo wysokim stopniu wynosi:
około 2 minut
człowiek jest w stanie się skupić tak długo ile chce
około 15 minut
około 5 minut
10. Jednym z praw percepcji jest:
prawo fortunności
prawo spójności
prawo pierwszeństwa
prawo jedności
11. Która z prawd komunikacyjnych jest kluczowa w procesie komunikowania się:
żadna odpowiedz nie jest poprawna
okazywanie wzajemnego i prawdziwego zainteresowania
to, że komunikacja jest bezbłędna
podawanie prawdziwych danych osobowych
12. Wyznacznikiem dobrej komunikacji jest:
bogate słownictwo
zadawanie pytań
wszystkie odpowiedzi są poprawne
dystans do siebie
13. Dominującym typem znaków w komunikacji interpersonalnej są znaki:
ikoniczne
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
arbitralne
symboliczne
14. Co to znaczy, że język jest semiotyczny?
jest powszechny 
żadna odpowiedz nie jest poprawna 
jest związany ze znakiem 
jest oparty na dwóch filarach (kod i kultura)
15. Alikwota pozwala nam wyróżnić:
słowa oznaczające to samo, ale różnie nacechowane emocjonalnie 
wyrazy nieodmienne 
wyrazy przeciwstawne 
słowa oznaczające to samo oraz tak samo nacechowane emocjonalnie 
16. Śmiech i warczenie kwalifikujemy do znaków:
indeksowych
niesymbolicznych
ikonicznych
symbolicznych
17. Haptyka w komunikacji odnosi się do :
węchu 
dotyku
postaw ciała
gestykulacji
18. Na czym polega zasada relewancji:
mówi nam o tym, ze przekaz powinien być jasny i uporządkowany 
zobowiązuje do mówienia na temat
polega na odpowiednim natężeniu wypowiedzi
polega na odpowiedniej intonacji wypowiedzi 
19. W obrębie przekazu na poziomie dźwięku – tą jego część, która nie stanowi bezpośrednio mowy – określamy mianem:
przerywników
wokalizatorów
wokalizacji
rozdzielników
20. Przykładem charakteryzatora wokalnego jest:
”yyyy”
głośność wypowiedzi
odpowiedni akcent słowa 
śmiech
21. Ile spośród przeżywanych przez człowieka emocji z uwagi na neurologiczne warunkowanie ich okazywania jest w taki sam sposób okazują ludzie o odmiennym uwarunkowaniu kulturowym 
7
8
22. Które z poniższych zdań jest poprawne?
wszystkie zdania są prawdziwe 
kod werbalny cechuje np. arbitralność 
kod niewerbalny cechuje ciągłość, ikonicznosc i parabolistyczny charakter 
nie da się mówić językiem nienacechowanym emocjonalnie 
23. Reguła jakości mówi nam o tym że:
wkład w konwersacje powinien być prawdziwy
nie ma takiej reguły 
powinniśmy dążyć do zaspokojenia luk informacynych naszego rozmówcy 
aby konwersacja była udana, powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówca maksymalnie 7 sekund 
24. Podstawowych praw percepcji i mechanizmów porządkowania informacji jest:
7
6
8
5
25. To, że człowiek zapamiętuje to co usłyszał na samym końcu ma związek z prawem percepcji, które nazywamy prawem:
wyrazistości 
pierwszeństwa
świeżości
częstotliwości
26. Wyróżniamy następujące aspekty stanu JA_DZIECKO:
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
podporządkowany, zbuntowany, twórczy
krytyczny, wybawca, normatywny, spontaniczny
przystosowany, twórczy, spontaniczny
27. Zgodnie z drugim prawem komunikacji (AT):
powstanie transakcji skrzyżowanej skutkuje zerwaniem komunikacji,
czynnikiem zakłócającym proces komunikowania się jest powstanie transakcji ukrytej
transakcje proste mogą trwać w nieskończoność 
przekazywanie i otrzymywanie informacji zawsze następuje między tymi samymi stanami JA
28. Swoisty kod komunikacyjny danego podmiotu określić można mianem:
metajęzyka
gwary
dialektu
idiolektu
29. Zgodnie z pierwszym prawem komunikacji (AT):
transakcje proste trwają w nieskończoność
Transakcje ukryte tworzą manipulacje
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
zarówno odpowiedź a, jak i b są poprawna
30. Aspekty rodzica opiekuńczego to:
wspierający lub ratownik
ratownik lub wybawca
rodzic opiekuńczy jest aspektem nie stanem stąd nie posiada aspektów 
prześladowca lub normatywny
31. Za wyznaczniki dobrej komunikacji uznaje się:
świadomość siebie i partnera
posiadanie wiedzy na dany temat
wzajemne słuchanie
świadomość własnych umiejętności
32. Kogo uznaje się za twórce analizy transakcyjnej
Leavitt'a
Taylor'a
Berne'a
Smith'a
33. Jednym z dwóch podstawowych podstanów stanu Rodzica jest rodzic ...........:
krytyczny
kat
normatywny
wybawca
34. Wskaż poziom, który nie należy do analizy transakcyjnej:
analiza skryptu
analiza presupozycji
analiza gry
analiza struktury
35. Który typ transakcji wykorzystywany jest przede wszystkim w ramach manipulacji?
skrzyżowana
prosta symetryczna  
prosta komplementarna
ukryta
36. Na ilu poziomach można w AT przeprowadzać analizę?
3
5
2
4


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .