Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

komunikowanie

1. Ile spośród zmysłów, które posiada człowiek człowiek, ma znaczenie w obrębie procesu komunikacji?
9
3
2
6
2. Które z poniższych pojęć posiada najszerszy zakres znaczeniowy?
Komunikowanie
Komunikowanie się
Komunikacja
nie można tego stwierdzić
3. Który z poniższych okresów życia człowieka uznajemy za graniczny dla wykształcenia umiejętności mowy:
11-13 lat
4-6 lat
16-18 lat
7-9 lat
4. Za przejaw tego, że przekaz komunikacyjny został zrozumiany uznać można:
jednoznaczne, logicznie uporządkowane i spójne sformułowanie przekazu
wystąpienie przesłanek, co do tego że odbiorca i nadawca znają kod w jakim sformułowany został przekaz
wszystkie odpowiedzi są błędne
wystąpienie sprzężenia zwrotnego
5. Co cechuje kod werbalny?
arbitralność
ciągłość
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 
ikoniczność
6. Do nieświadomych źródeł komunikacji niewerbalnej zaliczamy:
żadna odpowiedz nie jest poprawna
odpowiedzi b i c są poprawne
tylko odziedziczone programy neurologiczne
tylko doświadczenia charakterystyczne dla danego gatunku
7. Przykładem emocji, która jest odczuwalna przez każdego człowieka tak samo jest:
chciwość
zazdrość
radość
wszystkie odpowiedzi są poprawne
8. Przykładem oddzielnika wokalnego jest:
"yyyy"
śmiech
ziewanie
akcent
9. Przeciętny czas, w którym człowiek jest w stanie skoncentrować się w bardzo wysokim stopniu wynosi:
około 15 minut
człowiek jest w stanie się skupić tak długo ile chce
około 5 minut
około 2 minut
10. Jednym z praw percepcji jest:
prawo pierwszeństwa
prawo jedności
prawo spójności
prawo fortunności
11. Która z prawd komunikacyjnych jest kluczowa w procesie komunikowania się:
żadna odpowiedz nie jest poprawna
okazywanie wzajemnego i prawdziwego zainteresowania
podawanie prawdziwych danych osobowych
to, że komunikacja jest bezbłędna
12. Wyznacznikiem dobrej komunikacji jest:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
zadawanie pytań
bogate słownictwo
dystans do siebie
13. Dominującym typem znaków w komunikacji interpersonalnej są znaki:
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
arbitralne
ikoniczne
symboliczne
14. Co to znaczy, że język jest semiotyczny?
żadna odpowiedz nie jest poprawna 
jest oparty na dwóch filarach (kod i kultura)
jest powszechny 
jest związany ze znakiem 
15. Alikwota pozwala nam wyróżnić:
wyrazy przeciwstawne 
słowa oznaczające to samo oraz tak samo nacechowane emocjonalnie 
słowa oznaczające to samo, ale różnie nacechowane emocjonalnie 
wyrazy nieodmienne 
16. Śmiech i warczenie kwalifikujemy do znaków:
niesymbolicznych
ikonicznych
indeksowych
symbolicznych
17. Haptyka w komunikacji odnosi się do :
węchu 
gestykulacji
dotyku
postaw ciała
18. Na czym polega zasada relewancji:
polega na odpowiednim natężeniu wypowiedzi
zobowiązuje do mówienia na temat
mówi nam o tym, ze przekaz powinien być jasny i uporządkowany 
polega na odpowiedniej intonacji wypowiedzi 
19. W obrębie przekazu na poziomie dźwięku – tą jego część, która nie stanowi bezpośrednio mowy – określamy mianem:
wokalizacji
wokalizatorów
przerywników
rozdzielników
20. Przykładem charakteryzatora wokalnego jest:
odpowiedni akcent słowa 
głośność wypowiedzi
śmiech
”yyyy”
21. Ile spośród przeżywanych przez człowieka emocji z uwagi na neurologiczne warunkowanie ich okazywania jest w taki sam sposób okazują ludzie o odmiennym uwarunkowaniu kulturowym 
7
8
22. Które z poniższych zdań jest poprawne?
wszystkie zdania są prawdziwe 
kod niewerbalny cechuje ciągłość, ikonicznosc i parabolistyczny charakter 
kod werbalny cechuje np. arbitralność 
nie da się mówić językiem nienacechowanym emocjonalnie 
23. Reguła jakości mówi nam o tym że:
nie ma takiej reguły 
wkład w konwersacje powinien być prawdziwy
aby konwersacja była udana, powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówca maksymalnie 7 sekund 
powinniśmy dążyć do zaspokojenia luk informacynych naszego rozmówcy 
24. Podstawowych praw percepcji i mechanizmów porządkowania informacji jest:
5
8
7
6
25. To, że człowiek zapamiętuje to co usłyszał na samym końcu ma związek z prawem percepcji, które nazywamy prawem:
wyrazistości 
częstotliwości
pierwszeństwa
świeżości
26. Wyróżniamy następujące aspekty stanu JA_DZIECKO:
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
krytyczny, wybawca, normatywny, spontaniczny
podporządkowany, zbuntowany, twórczy
przystosowany, twórczy, spontaniczny
27. Zgodnie z drugim prawem komunikacji (AT):
przekazywanie i otrzymywanie informacji zawsze następuje między tymi samymi stanami JA
powstanie transakcji skrzyżowanej skutkuje zerwaniem komunikacji,
czynnikiem zakłócającym proces komunikowania się jest powstanie transakcji ukrytej
transakcje proste mogą trwać w nieskończoność 
28. Swoisty kod komunikacyjny danego podmiotu określić można mianem:
idiolektu
metajęzyka
dialektu
gwary
29. Zgodnie z pierwszym prawem komunikacji (AT):
Transakcje ukryte tworzą manipulacje
zarówno odpowiedź a, jak i b są poprawna
transakcje proste trwają w nieskończoność
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
30. Aspekty rodzica opiekuńczego to:
wspierający lub ratownik
ratownik lub wybawca
rodzic opiekuńczy jest aspektem nie stanem stąd nie posiada aspektów 
prześladowca lub normatywny
31. Za wyznaczniki dobrej komunikacji uznaje się:
posiadanie wiedzy na dany temat
świadomość siebie i partnera
wzajemne słuchanie
świadomość własnych umiejętności
32. Kogo uznaje się za twórce analizy transakcyjnej
Smith'a
Leavitt'a
Berne'a
Taylor'a
33. Jednym z dwóch podstawowych podstanów stanu Rodzica jest rodzic ...........:
normatywny
kat
krytyczny
wybawca
34. Wskaż poziom, który nie należy do analizy transakcyjnej:
analiza presupozycji
analiza skryptu
analiza struktury
analiza gry
35. Który typ transakcji wykorzystywany jest przede wszystkim w ramach manipulacji?
prosta symetryczna  
prosta komplementarna
skrzyżowana
ukryta
36. Na ilu poziomach można w AT przeprowadzać analizę?
2
4
3
5


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .