Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

komunikowanie

1. Ile spośród zmysłów, które posiada człowiek człowiek, ma znaczenie w obrębie procesu komunikacji?
3
9
2
6
2. Które z poniższych pojęć posiada najszerszy zakres znaczeniowy?
nie można tego stwierdzić
Komunikacja
Komunikowanie
Komunikowanie się
3. Który z poniższych okresów życia człowieka uznajemy za graniczny dla wykształcenia umiejętności mowy:
4-6 lat
16-18 lat
7-9 lat
11-13 lat
4. Za przejaw tego, że przekaz komunikacyjny został zrozumiany uznać można:
wystąpienie przesłanek, co do tego że odbiorca i nadawca znają kod w jakim sformułowany został przekaz
jednoznaczne, logicznie uporządkowane i spójne sformułowanie przekazu
wystąpienie sprzężenia zwrotnego
wszystkie odpowiedzi są błędne
5. Co cechuje kod werbalny?
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 
arbitralność
ikoniczność
ciągłość
6. Do nieświadomych źródeł komunikacji niewerbalnej zaliczamy:
odpowiedzi b i c są poprawne
tylko odziedziczone programy neurologiczne
żadna odpowiedz nie jest poprawna
tylko doświadczenia charakterystyczne dla danego gatunku
7. Przykładem emocji, która jest odczuwalna przez każdego człowieka tak samo jest:
radość
wszystkie odpowiedzi są poprawne
zazdrość
chciwość
8. Przykładem oddzielnika wokalnego jest:
akcent
ziewanie
śmiech
"yyyy"
9. Przeciętny czas, w którym człowiek jest w stanie skoncentrować się w bardzo wysokim stopniu wynosi:
około 15 minut
człowiek jest w stanie się skupić tak długo ile chce
około 2 minut
około 5 minut
10. Jednym z praw percepcji jest:
prawo jedności
prawo spójności
prawo fortunności
prawo pierwszeństwa
11. Która z prawd komunikacyjnych jest kluczowa w procesie komunikowania się:
to, że komunikacja jest bezbłędna
podawanie prawdziwych danych osobowych
żadna odpowiedz nie jest poprawna
okazywanie wzajemnego i prawdziwego zainteresowania
12. Wyznacznikiem dobrej komunikacji jest:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
bogate słownictwo
zadawanie pytań
dystans do siebie
13. Dominującym typem znaków w komunikacji interpersonalnej są znaki:
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
ikoniczne
arbitralne
symboliczne
14. Co to znaczy, że język jest semiotyczny?
jest związany ze znakiem 
jest oparty na dwóch filarach (kod i kultura)
żadna odpowiedz nie jest poprawna 
jest powszechny 
15. Alikwota pozwala nam wyróżnić:
słowa oznaczające to samo, ale różnie nacechowane emocjonalnie 
wyrazy nieodmienne 
słowa oznaczające to samo oraz tak samo nacechowane emocjonalnie 
wyrazy przeciwstawne 
16. Śmiech i warczenie kwalifikujemy do znaków:
niesymbolicznych
indeksowych
symbolicznych
ikonicznych
17. Haptyka w komunikacji odnosi się do :
postaw ciała
węchu 
dotyku
gestykulacji
18. Na czym polega zasada relewancji:
zobowiązuje do mówienia na temat
polega na odpowiednim natężeniu wypowiedzi
polega na odpowiedniej intonacji wypowiedzi 
mówi nam o tym, ze przekaz powinien być jasny i uporządkowany 
19. W obrębie przekazu na poziomie dźwięku – tą jego część, która nie stanowi bezpośrednio mowy – określamy mianem:
wokalizatorów
wokalizacji
rozdzielników
przerywników
20. Przykładem charakteryzatora wokalnego jest:
śmiech
”yyyy”
głośność wypowiedzi
odpowiedni akcent słowa 
21. Ile spośród przeżywanych przez człowieka emocji z uwagi na neurologiczne warunkowanie ich okazywania jest w taki sam sposób okazują ludzie o odmiennym uwarunkowaniu kulturowym 
8
7
22. Które z poniższych zdań jest poprawne?
kod niewerbalny cechuje ciągłość, ikonicznosc i parabolistyczny charakter 
nie da się mówić językiem nienacechowanym emocjonalnie 
wszystkie zdania są prawdziwe 
kod werbalny cechuje np. arbitralność 
23. Reguła jakości mówi nam o tym że:
aby konwersacja była udana, powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówca maksymalnie 7 sekund 
nie ma takiej reguły 
powinniśmy dążyć do zaspokojenia luk informacynych naszego rozmówcy 
wkład w konwersacje powinien być prawdziwy
24. Podstawowych praw percepcji i mechanizmów porządkowania informacji jest:
8
5
6
7
25. To, że człowiek zapamiętuje to co usłyszał na samym końcu ma związek z prawem percepcji, które nazywamy prawem:
świeżości
wyrazistości 
pierwszeństwa
częstotliwości
26. Wyróżniamy następujące aspekty stanu JA_DZIECKO:
krytyczny, wybawca, normatywny, spontaniczny
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
przystosowany, twórczy, spontaniczny
podporządkowany, zbuntowany, twórczy
27. Zgodnie z drugim prawem komunikacji (AT):
przekazywanie i otrzymywanie informacji zawsze następuje między tymi samymi stanami JA
transakcje proste mogą trwać w nieskończoność 
powstanie transakcji skrzyżowanej skutkuje zerwaniem komunikacji,
czynnikiem zakłócającym proces komunikowania się jest powstanie transakcji ukrytej
28. Swoisty kod komunikacyjny danego podmiotu określić można mianem:
metajęzyka
idiolektu
dialektu
gwary
29. Zgodnie z pierwszym prawem komunikacji (AT):
transakcje proste trwają w nieskończoność
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
zarówno odpowiedź a, jak i b są poprawna
Transakcje ukryte tworzą manipulacje
30. Aspekty rodzica opiekuńczego to:
wspierający lub ratownik
ratownik lub wybawca
rodzic opiekuńczy jest aspektem nie stanem stąd nie posiada aspektów 
prześladowca lub normatywny
31. Za wyznaczniki dobrej komunikacji uznaje się:
świadomość własnych umiejętności
świadomość siebie i partnera
posiadanie wiedzy na dany temat
wzajemne słuchanie
32. Kogo uznaje się za twórce analizy transakcyjnej
Leavitt'a
Berne'a
Taylor'a
Smith'a
33. Jednym z dwóch podstawowych podstanów stanu Rodzica jest rodzic ...........:
normatywny
kat
krytyczny
wybawca
34. Wskaż poziom, który nie należy do analizy transakcyjnej:
analiza struktury
analiza skryptu
analiza gry
analiza presupozycji
35. Który typ transakcji wykorzystywany jest przede wszystkim w ramach manipulacji?
ukryta
prosta komplementarna
prosta symetryczna  
skrzyżowana
36. Na ilu poziomach można w AT przeprowadzać analizę?
2
3
5
4


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .