Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

komunikowanie

1. Ile spośród zmysłów, które posiada człowiek człowiek, ma znaczenie w obrębie procesu komunikacji?
2
6
3
9
2. Które z poniższych pojęć posiada najszerszy zakres znaczeniowy?
Komunikowanie
Komunikacja
nie można tego stwierdzić
Komunikowanie się
3. Który z poniższych okresów życia człowieka uznajemy za graniczny dla wykształcenia umiejętności mowy:
11-13 lat
16-18 lat
4-6 lat
7-9 lat
4. Za przejaw tego, że przekaz komunikacyjny został zrozumiany uznać można:
wystąpienie przesłanek, co do tego że odbiorca i nadawca znają kod w jakim sformułowany został przekaz
wystąpienie sprzężenia zwrotnego
wszystkie odpowiedzi są błędne
jednoznaczne, logicznie uporządkowane i spójne sformułowanie przekazu
5. Co cechuje kod werbalny?
arbitralność
ciągłość
ikoniczność
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 
6. Do nieświadomych źródeł komunikacji niewerbalnej zaliczamy:
tylko odziedziczone programy neurologiczne
tylko doświadczenia charakterystyczne dla danego gatunku
żadna odpowiedz nie jest poprawna
odpowiedzi b i c są poprawne
7. Przykładem emocji, która jest odczuwalna przez każdego człowieka tak samo jest:
chciwość
radość
zazdrość
wszystkie odpowiedzi są poprawne
8. Przykładem oddzielnika wokalnego jest:
akcent
"yyyy"
śmiech
ziewanie
9. Przeciętny czas, w którym człowiek jest w stanie skoncentrować się w bardzo wysokim stopniu wynosi:
człowiek jest w stanie się skupić tak długo ile chce
około 5 minut
około 2 minut
około 15 minut
10. Jednym z praw percepcji jest:
prawo spójności
prawo fortunności
prawo jedności
prawo pierwszeństwa
11. Która z prawd komunikacyjnych jest kluczowa w procesie komunikowania się:
podawanie prawdziwych danych osobowych
to, że komunikacja jest bezbłędna
okazywanie wzajemnego i prawdziwego zainteresowania
żadna odpowiedz nie jest poprawna
12. Wyznacznikiem dobrej komunikacji jest:
dystans do siebie
bogate słownictwo
wszystkie odpowiedzi są poprawne
zadawanie pytań
13. Dominującym typem znaków w komunikacji interpersonalnej są znaki:
ikoniczne
symboliczne
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
arbitralne
14. Co to znaczy, że język jest semiotyczny?
żadna odpowiedz nie jest poprawna 
jest związany ze znakiem 
jest powszechny 
jest oparty na dwóch filarach (kod i kultura)
15. Alikwota pozwala nam wyróżnić:
słowa oznaczające to samo oraz tak samo nacechowane emocjonalnie 
wyrazy przeciwstawne 
słowa oznaczające to samo, ale różnie nacechowane emocjonalnie 
wyrazy nieodmienne 
16. Śmiech i warczenie kwalifikujemy do znaków:
ikonicznych
niesymbolicznych
indeksowych
symbolicznych
17. Haptyka w komunikacji odnosi się do :
węchu 
gestykulacji
postaw ciała
dotyku
18. Na czym polega zasada relewancji:
mówi nam o tym, ze przekaz powinien być jasny i uporządkowany 
polega na odpowiedniej intonacji wypowiedzi 
polega na odpowiednim natężeniu wypowiedzi
zobowiązuje do mówienia na temat
19. W obrębie przekazu na poziomie dźwięku – tą jego część, która nie stanowi bezpośrednio mowy – określamy mianem:
rozdzielników
wokalizacji
wokalizatorów
przerywników
20. Przykładem charakteryzatora wokalnego jest:
”yyyy”
odpowiedni akcent słowa 
głośność wypowiedzi
śmiech
21. Ile spośród przeżywanych przez człowieka emocji z uwagi na neurologiczne warunkowanie ich okazywania jest w taki sam sposób okazują ludzie o odmiennym uwarunkowaniu kulturowym 
8
7
22. Które z poniższych zdań jest poprawne?
kod niewerbalny cechuje ciągłość, ikonicznosc i parabolistyczny charakter 
kod werbalny cechuje np. arbitralność 
wszystkie zdania są prawdziwe 
nie da się mówić językiem nienacechowanym emocjonalnie 
23. Reguła jakości mówi nam o tym że:
nie ma takiej reguły 
powinniśmy dążyć do zaspokojenia luk informacynych naszego rozmówcy 
aby konwersacja była udana, powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówca maksymalnie 7 sekund 
wkład w konwersacje powinien być prawdziwy
24. Podstawowych praw percepcji i mechanizmów porządkowania informacji jest:
5
7
8
6
25. To, że człowiek zapamiętuje to co usłyszał na samym końcu ma związek z prawem percepcji, które nazywamy prawem:
pierwszeństwa
wyrazistości 
świeżości
częstotliwości
26. Wyróżniamy następujące aspekty stanu JA_DZIECKO:
przystosowany, twórczy, spontaniczny
żadna odpowiedz nie jest prawidłowa
krytyczny, wybawca, normatywny, spontaniczny
podporządkowany, zbuntowany, twórczy
27. Zgodnie z drugim prawem komunikacji (AT):
transakcje proste mogą trwać w nieskończoność 
powstanie transakcji skrzyżowanej skutkuje zerwaniem komunikacji,
czynnikiem zakłócającym proces komunikowania się jest powstanie transakcji ukrytej
przekazywanie i otrzymywanie informacji zawsze następuje między tymi samymi stanami JA
28. Swoisty kod komunikacyjny danego podmiotu określić można mianem:
gwary
dialektu
metajęzyka
idiolektu
29. Zgodnie z pierwszym prawem komunikacji (AT):
transakcje proste trwają w nieskończoność
zarówno odpowiedź a, jak i b są poprawna
 żadna odpowiedz nie jest poprawna
Transakcje ukryte tworzą manipulacje
30. Aspekty rodzica opiekuńczego to:
rodzic opiekuńczy jest aspektem nie stanem stąd nie posiada aspektów 
wspierający lub ratownik
ratownik lub wybawca
prześladowca lub normatywny
31. Za wyznaczniki dobrej komunikacji uznaje się:
posiadanie wiedzy na dany temat
świadomość własnych umiejętności
wzajemne słuchanie
świadomość siebie i partnera
32. Kogo uznaje się za twórce analizy transakcyjnej
Smith'a
Leavitt'a
Berne'a
Taylor'a
33. Jednym z dwóch podstawowych podstanów stanu Rodzica jest rodzic ...........:
wybawca
normatywny
krytyczny
kat
34. Wskaż poziom, który nie należy do analizy transakcyjnej:
analiza skryptu
analiza presupozycji
analiza struktury
analiza gry
35. Który typ transakcji wykorzystywany jest przede wszystkim w ramach manipulacji?
prosta komplementarna
ukryta
prosta symetryczna  
skrzyżowana
36. Na ilu poziomach można w AT przeprowadzać analizę?
2
5
3
4


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .