Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><em><span lang="PL">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></em><span lang="PL">Autor prezentowanego kwestionariusza jest studentem Obronności Państwa, studiów II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w&nbsp;&nbsp;Kaliszu prowadzącym badania </span><span lang="PL">na temat wiedzy mieszkańców Kalisza dotyczącej zagadnień zarządzania kryzysowego.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="PL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsza ankieta jest elementem tych badań, a jej celem jest zebranie opinii</span><span lang="PL"> mieszkańców miasta Kalisza, które określą aktualny poziom wiedzy Kaliszan o systemach alarmowania i wczesnego ostrzegania w mieście i&nbsp;dostarczą sugestii w sprawie ewentualnych zmian poprawiających system informowania ludności przed zagrożeniami. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="PL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="PL">W związku z powyższym zwracam się do Pana/i z prośbą o udział w opisanych powyżej badaniach. Jestem przekonany, że Pana/i głęboka wiedza, posiadane umiejętności i&nbsp;doświadczenie przyczynią się w znacznym stopniu do poszerzenia wiedzy w zakresie poruszanego problemu. Każda szeroka i wyczerpująca wypowiedź, na&nbsp;pytania zawarte w ankiecie, stanie się cennym materiałem badawczym.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="PL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Badania te mają charakter anonimowy, a ich wyniki po dokonaniu uogólnień, zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="PL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Serdecznie dziękuję za wypełnienie niniejszej ankiety i trud wniesiony w&nbsp;spełnienie mojej prośby, a także za wszelkie przedłożone dodatkowe propozycje czy&nbsp;uwagi!<o:p></o:p></span></p> <span lang="PL"><o:p>&nbsp;</o:p></span> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><em><span lang="PL">Norbert Tkacz<o:p></o:p></span></em></p>

Syst.wczes.ostrz.i.alarm.mieszk.

* 1. Jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania?
Bardzo wysoko
Wysoko
Dostatecznie
Nisko
Nie mam zdania
* 2. Które z zagrożeń występują w Pana/ Pani miejscu zamieszkania oraz w jakim stopniu czuje się Pan/Pani zagrożony/a?
brak zagrożenianiskiśredniwysoki
a) Powódź
b) Pożar
c) Katastrofy pogodowe
d) Awarie systemów technicznych
e) Zagrożenia komunikacyjne
f) Zagrożenie Epidemią
g) Zagrożenie epizootiami
(chorób zakaźnych zwierząt)
h) Terroryzm
i) Niewybuchy
* 3. Czy znane są Panu/Pani zasady postępowania w momencie wystąpienia zagrożenia?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Nie mam zdania
* 4. Czy uczestniczył Pan/Pani w działaniach edukacyjnych o zagrożeniach występujących w miejscu Pana/Pani zamieszkania ?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Nie mam zdania
* 5. Czy znane są Panu/Pani miejsca zbiórek do ewakuacji?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Nie mam zdania
* 6. Przy użyciu jakich z poniższych metod jest Pan/Pani informowany/a o zagrożeniach występujących w Pana/Pani miejscu zamieszkania?
Syreny alarmowe
Urządzenia nagłaśniające
Ulotki
Dzwony kościelne
Informacje w sieci
Regionalny System Ostrzegania (RSO)
System „od drzwi do drzwi”
Radio
Telewizja
System SISMS (Samorządny Informator SMS)
* 7. Czy zdaniem Pana/Pani miasto Kalisz jest przygotowane do zwalczania skutków katastrof?
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
Nie mam zdania
* 8. Czy był Pan/Pani kiedykolwiek uczestnikiem lub świadkiem katastrofy/kataklizmu na terenie Kalisza? Jeśli „tak” jakiego rodzaju było to zagrożenie?
Tak (jakie?)
Nie
* 9. Czy zna Pan/Pani numery alarmowe?
Tak
Nie
Nie wszystkie
Nie mam pewności
* 10. Jak ocenia Pan/Pani pracę Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu?
Jest na bardzo dobrym poziomie
Jest na dobrym poziomie
Jest na poziomie dostatecznym
Jest na poziomie niedostatecznym
Nie mam zdania
* 11. Czy korzysta Pan/Pani z mobilnych sposobów ostrzegania i alarmowania mieszkańców?
Tak, z aplikacji RSO
Tak, z systemu SISMS
Tak, z obydwu
Nie
* 12. Jakie ocenia Pan/Pani działanie miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Źle
Nie mam zdania
* 13. Który z poniższych metod alarmowania i wczesnego ostrzegania mieszkańców jest Pana/Pani zdania najskuteczniejszym sposobem poinformowania mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu ?
Syreny alarmowe
Urządzenia nagłaśniające
Ulotki
Dzwony kościelne
Informacje w sieci
Regionalny System Ostrzegania (RSO)
System „od drzwi do drzwi”
Radio
Telewizja
System SISMS (Samorządny Informator SMS)
* 14. Który z poniższych metod alarmowania i wczesnego ostrzegania mieszkańców jest Pana/Pani zdania najmniej skutecznym sposobem poinformowania mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu ?
Syreny alarmowe
Urządzenia nagłaśniające
Ulotki
Dzwony kościelne
Informacje w sieci
Regionalny System Ostrzegania (RSO)
System „od drzwi do drzwi”
Radio
Telewizja
System SISMS (Samorządny Informator SMS)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .