Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

stanowiska kierownicze

1. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę panującą w miejscu pracy?
zdecydowanie zadowalająca
raczej zadowalająca
raczej niezadowalająca
zdecydowanie niezadowalająca
nie mam zdania
2. W jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan w pracy posiadane kwalifikacje?
wykorzystuję w pełni
raczej wykorzystuję
wykorzystuję w minimalnym stopniu
zdecydowanie nie wykorzystuję
trudno powiedzieć
3. Swoją motywację do pracy ocenia Pani/Pan jako:
bardzo dużą
dużą
wystarczającą
minimalną
niewystarczającą
4. Który z wymienionych czynników według Pani/Pana w największym stopniu wpływa na motywację pracowników? Proszę zaznaczyć według stopnia oddziaływania: 1- najbardziej wpływa, 7 – najmniej wpływa
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   uznanie, docenianie starań i osiągnięć
  •   nagrody, premie
  •   stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia
  •   wynagrodzenie
  •   możliwość awansu
  •   podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy itp.
  •   atmosfera w pracy
5. Proszę ocenić jakie znaczenie dla pracowników według Pani/Pana mają niżej wymienione składniki
wynagrodzenia?
bardzo małemałeśredniedużebardzo duże
nagroda uznaniowa
premia
dodatek funkcyjny
dodatek specjalny
dodatek za wysługę lat
odprawa pieniężna
nagrody jubileuszowe
6. Proszę ocenić, które z wymienionych czynników i w jakim stopniu Pani/Pana zdaniem wpływają na
motywację pracowników lub zaznaczyć, jeśli dany czynnik nie występuje.
nie motywujenisko motywujeśrednio motywujewysoko motywujenie występuje
pewne wynagrodzenie
nagrody i dodatki pieniężne
laptop, telefon lub samochód
służbowy
udział w szkoleniach i kursach
komfortowe warunki pracy
stałe godziny pracy
stałość i pewność zatrudnienia
możliwość samorealizacji
praca w zgranym zespole
uznanie
pochwała przełożonego
ważność i złożoność zadań
możliwość awansu
satysfakcja z pracy
7. Proszę zaznaczyć, który spośród wymienionych czynników motywacji pozafinansowej najbardziej przyczyniłby się według Pani/Pana do podniesienia motywacji pracowników? Można wybrać kilka wariantów oraz dopisać własną odpowiedź.
dodatki usprawniające pracę takie jak: telefon, laptop, samochód służbowy itp.
możliwość awansu
możliwość podnoszenia kwalifikacji przez szkolenia, kursy
jasno określone cele i zadania adekwatne do posiadanych umiejętności
samodzielność w wykonywaniu zadań
lepsza atmosfera i komunikacja w miejscu pracy
uznanie ze strony przełożonego i współpracowników
sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników
dofinansowanie studiów, kursów językowych
spotkania i wyjazdy integracyjne
pakiet socjalny np. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe
karnety wstępu do obiektów rekreacyjno-sportowych, takie jak np. Karta Multisport
bilety do kina, teatru oraz na imprezy sportowe i kulturalne
bony na zakupy
inne - jakie?:………………………………………………………
8. Które spośród czynników motywacji pozafinansowej (z poprzedniego pytania lub inne) uważa Pani/Pan za najbardziej skuteczne w podnoszeniu poziomu motywacji?
9. Który spośród podanych niżej czynników według Pani/Pana najbardziej obniża poziom motywacji pracowników urzędu? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi oraz dopisać własną.
monotonia pracy
brak zainteresowania ze strony przełożonych
zła organizacja pracy
wysokość wynagrodzenia
zła atmosfera w pracy
stres
brak jasno określonego systemu motywacyjnego
brak możliwości podwyżki
brak perspektyw awansu i rozwoju
sztywne godziny pracy
zła komunikacja między osobami, działami
inne – jakie?………………………………………………………………………………………………………
10. Jaką rolę pełnią Pani/Pana zdaniem kary stosowane w miejscu pracy? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
mobilizują do pracy
zniechęcają do pracy
nie mają żadnego wpływu na jakość pracy
11. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność systemu motywacyjnego w miejscu pracy?
słaba
średnia
odpowiednia
wysoka
bardzo wysoka
12. Czy uważa Pani/Pan, że system motywacyjny w miejscu pracy wymaga poprawy? Jeśli tak, proszę napisać, co przede wszystkim należałoby zmienić?
13. Czy uważa Pani/Pan, że usprawnienia systemu motywacyjnego w miejscu pracy są możliwe?
tak
nie
trudno powiedzieć
14. Proszę wskazać zajmowane obecnie stanowisko.
dyrektor, zastępca dyrektora
kierownik, zastępca kierownika lub równorzędny
inne
15. Proszę wskazać staż pracy na obecnie zajmowanym stanowisku.
do roku
1-5 lat
5-10 lat
powyżej 10 lat
16. Proszę wskazać płeć.
kobieta
mężczyzna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .