Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kontrolowanie pracowników i ocena efektów pracy

1. Co według Pana(i) powinno być brane pod uwagę przy ocenie pracowników w Państwa firmie?
(Proszę wybrać maksymalnie 5 głównych elementów)
a) efekty wymierne np. ilość wykonanych wyrobów,
b) jakość zrealizowanych zadań,
c) stopień zaangażowania w pracy,
d) terminowość wykonanych zadań,
e) rzetelność w pracy,
f) wykształcenie
g) doświadczenie zawodowe,
h) lojalność wobec firmy,
i) inicjatywa i kreatywność,
j) umiejętność pracy w zespole,
k) inne cechy (jakie?)
2. Jaka jest Pana(i) opinia na temat oceny pracowników w przedsiębiorstwie?
a) Są obiektywne i sprawiedliwe,
b) Z reguły są obiektywne ale zdarzają się przypadki oceny niesprawiedliwej,
c) Sposób oceniania pracowników posiada charakter mało obiektywny i przełożeni oceniają subiektywnie,
d) Jest bardzo duża przypadkowość w formułowaniu ocen i przełożeni nie stosują obiektywnych kryteriów oceny,
e) Inne opinie
3. Przez kogo przede wszystkim jest dokonywana kontrola pracy w Państwa firmie?
a) Przez każdego wykonawcę (samokontrola),
b) Przez kierownika zespołu,
c) Przez zawodowych kontrolerów (audytorów)
d) Inny wariant
4. Jak często są przeprowadzane kontrole w Państwa firmie?
a) Regularnie (każdego dnia lub co kilka dni)
b) Raz na tydzień
c) Raz na miesiąc
d) Raz na kwartał
e) Raz na pół roku
f) Raz na rok
g) Inny wariant
5. Czym kończy się z reguły proces kontroli?
(Można podkreślić kilka wariantów)
a) Indywidualną rozmową na temat wyników kontroli
b) Wystąpieniem osoby kontrolującej na forum działu (firmy)
c) Osoba kontrolująca omawia plan działań na najbliższy czas z kontrolowanym zespołem (pracownikami)
d) Osoba kontrolująca przekazuje wyniki kontroli zarządowi lub innej grupie przełożonych
e) Inny wariant
6. Czy wizyta osoby kontrolującej jest zapowiedziana wcześniej?
a) Tak, zawsze jest zapowiedziana z odpowiednim wyprzedzeniem
b) Niekiedy są to kontrole zapowiedziane wcześniej ale z reguły brakuje takich zapowiedzi
c) Nie ma u nas w firmie zwyczaju zapowiadania takich wizyt
7. Ile czasu ma Pan(i) z reguły na poprawianie błędów po wizycie osoby kontrolującej?
a) do 3 dni
b) 4 – 6 dni
c) 2 – 4 tygodnie
d) Jest to dłuższy okres (np. miesiąc lub więcej)
e) Inny wariant (np. zależnie od typu kontroli)
8. Czy zakres Pana(i) obowiązków jest wyraźnie określony w formie pisemnej?
a) Tak, posiadam dokładnie określony zakres obowiązków
b) Tak, ale tylko w zarysie
c) Nie, nie stosuje się u nas dokładnego określenia zakresu obowiązków
d) Inny wariant
9. Którą z poniższych metod oceniania stosuje się w Państwa firmie?
(Proszę zaznaczyć te z którymi się Państwo już spotkali)
a) Okresowe oceny pracowników (np. raz na rok lub co dwa lata) przez komisję oceniającą,
b) Ranking pracowników dokonywany co jakiś czas przez kierownictwo firmy,
c) Metoda porównywania pracowników parami,
d) Luźne notatki sporządzane przez kierowników,
e) Ankiety oceniające wykonywane przez klientów,
f) Inne metody (np. listy kontrolne, testowanie pracowników)
10. Jakie kryteria są stosowane do oceny Pana(i) pracy?
a) Kryteria kwalifikacyjne (mierzenie nabytej w trakcie nauki i pracy wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń niezbędnych do wykonania pracy na danym stanowisku),
b) Kryteria efektywnościowe (mierzą wyniki pracy osiągane prze indywidualnego pracownika, zespół pracowniczy lub przez całą organizację),
c) Ocena zachowań pracowników lub grup pracowniczych np. dyscyplina pracy, lojalność wobec firmy,
d) Kryteria psychologiczne (np. kreatywność, przedsiębiorczość, szybkość podejmowania decyzji, spostrzegawczość)
e) Inne
11. Jakie cele realizuje system ocen pracowniczych Pana(i) zdaniem ?
(Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)
a) Dostarcza informacji pozwalających podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika,
b) Dostarcza informacji o ilości i jakości pracy wykonanej przez pracownika,
c) Sprzyja zwiększeniu racjonalności decyzji osobowych podejmowanych w oparciu o ustalone obiektywne kryteria,
d) Identyfikuje obecny i przyszły potencjał pracowników,
e) Rozpoznaje potrzeby szkoleniowe pracowników,
f) Umożliwia ocenę sprawności zarządzania kadrami w firmie,
g) Popiera indywidualny rozwój pracownika,
h) Tworzy atmosferę i warunki do kierowania własną karierą,
i) Doskonali komunikację pomiędzy kierownictwem a podwładnymi,
j) Informuje pracownika o wynikach pracy,
k) Inne
12. Na co wpływa ocenianie pracowników w Państwa firmie?
(Można zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi)
a) Na ustalenie płacy i premii,
b) Na awanse,
c) Na kierowanie pracownika na szkolenia,
d) Na przesunięcie na inne stanowisko,
e) Na planowanie potrzeb kadrowych firmy,
f) Na poprawę atmosfery pracy w firmie,
g) Nie ma większego wpływu na działalność firmy i pracowników
13. Jak ocenia Pan(i) procedurę kontrolowania i oceniania w Państwa firmie?
(Proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę według Pana(i), gdzie 1 – to najmniejsza, natomiast 5 – najwyższa ocena)
Skala ocen
Kontolowanie
Ocenianie
* 14. Co by Państwo zmienili w systemie kontroli i oceny pracowników w przedsiębiorstwie?
15. Płeć
a) Kobieta
b) Mężczyzna
16. Wiek
a) Do 25 lat
b) 26 – 35 lat
c) 36 – 45 lat
d) 46 – 55 lat
e) Powyżej 55 lat
17. Wykształcenie
a) Wyższe
b) Średnie
c) Zasadnicze zawodowe
d) Podstawowe
18. Zajmowane stanowisko
a) Kierownicze
b) Inżynieryjno-techniczne
c) Administracyjno-biurowe
d) Robotnicze
e) Inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .