Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Integracja transportu miejskiego - badanie opinii Włodarzy gmin ościennych

* 1. Od kiedy Pana/Pani gmina jest stroną porozumienia z miastem Poznaniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym?
* 2. Jakie korzyści dla mieszkańców swojej gminy widzi Pan/Pani w integracji komunikacji publicznej z miastem Poznaniem?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Szybkość podróży
Niższe koszty podróży
Niezawodność taboru
Wzrost osobistego bezpieczeństwa w trakcie podróży i oczekiwania na nią
Wyższa jakość usług przewozowych
Lepsza dostępność połączeń / mobilność
Synchronizacja rozkładów jazdy
Możliwość podróżowania z jednym biletem
Inne
* 3. Jak Pan/Pani sądzi, co dla mieszkańców Pana/Pani gminy jest ważne w komunikacji publicznej?
Proszę o numerację odpowiedzi w skali 1-5, gdzie: 1 - nieważne, 2 – mało ważne, 3 – ważne, 4 – bardzo ważne, 5 – najważniejsze
12345
Wyższy komfort jazdy
Częstotliwość połączeń i ilość kursów
Pewność realizacji usługi
Dostępność przystanków i dworców
Standard przystanków
Ekologia, np. autobusy o napędzie hybrydowym
Łatwość w zakupie biletu, np. możliwość płacenia kartą debetową w tramwaju
Nowoczesny tabor
Obniżenie kosztów podróży
Kultura osobista kierowców / kontrolerów biletów
Bezpieczeństwo w pojeździe i w trakcie oczekiwania na nią
Usługa "hallo bus"
Sprawna i prawdziwa informacja pasażerska
Dostępność komunikacji nocnej
* 4. Proszę wskazać, jak kształtują się koszty transportu publicznego przed i po podpisaniu porozumienia z miastem Poznaniem? Proszę o wskazanie wysokości dotacji 3 lata przed podpisaniem porozumienia i 3 lata po jego podpisaniu.
* 5. Proszę wskazać zalety współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Wprowadzenie biletu bus-tramwaj-kolej
Przekazanie kompetencji na rzecz miasta Poznania
Obniżenie kwoty dotacji na transport publiczny z budżetu gminy
Lepszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Wprowadzenie zintegrowanego biletu
Ujednolicenie polityki w zakresie transportu zbiorowego
Ujednolicenie polityki w sprawie walki ze smogiem
Standaryzacja świadczonych usług
Otwartość na nowe inicjatywy
Sprawność administracji
Wiarygodność otrzymywanych danych
Lepsza synchronizacja rozkładów jazdy
Wysokie zaufanie do Partnera
Sprawniejsze opracowywanie projektów planów rozwoju sieci komunikacyjnej
Sprawna wymiana informacji
Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Dokładniejsze określenie potrzeb przewozowych w gminie
Lepsze dopasowanie oferty przewozowej do mieszkańców
* 6. Proszę wskazać wady współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Przekazanie części kompetencji na rzecz Miasta Poznania, niska przejrzystość sprawozdań z ich wykonywania
Słaba wymiana informacji
Konflikty, które wpływają negatywnie na stosunki między gminami
Decyzje nieuwzględniające interesów mojej gminy w zarządzaniu transportem publicznym
Gorszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Niskie zaufanie do Partnera
Brak współpracy przy określeniu polityki transportowej z Radą Miasta Poznania
Zwiększenie kosztów usługi transportowej
Obawa zdominowania i narzucenia rozwiązania, które nie będzie w interesie społeczności lokalnej
* 7. Jak można byłoby Pana/Pani zdaniem usprawnić transport publiczny?
Proszę zaznaczyć „X” obok wybranej odpowiedzi.
Lepiej dopasować tabor do zapotrzebowania/ potoków pasażerskich
Zwiększenie częstotliwości połączeń
Poprawić punktualność kursowania
Poprawić dostępność do informacji o trasach, opłatach i porach odjazdów
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Poprawa dostępności sieci sprzedaży biletów
Poprawa funkcjonowania systemu PEKA
Polepszenie dostępu do elektronicznej informacji pasażerskiej
Poprawa przejrzystości strony internetowej ZTM Poznań
Wprowadzenie poręcznej aplikacji mobilnej
Inne
* 8. Które z poniższych wskazań definiują wg Pani/Pana jakość w transporcie publicznym?
Proszę wskazać 10 najważniejszych, wpisując „X” obok wybranej odpowiedzi.
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Schludność wnętrza autobusów, tramwaju
Bezpieczeństwo w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, tramwaju
Dostępność udogodnień w postaci elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, komunikatów głosowych, aplikacji mobilnej
System powiadamiania SMS przez podróżnych o sytuacji niebezpiecznej w pojeździe
Bezpośredniość połączeń oraz możliwość połączeń kombinowanych
Przyjazny stosunek personelu do pasażerów
Pewność realizacji usługi
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Możliwość płacenia za bilet kartą lub telefonem
Wykwalifikowani pracownicy w punktach obsługi klienta
Nowoczesny tabor, klimatyzowany, niskoemisyjny
Dostępność usługi transportowej
Bezpieczeństwo w podróży, monitoring w pojazdach
Czystość na przystankach
Punktualność usługi transportu
Przystępna cena biletów
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego
Zadowalająca częstotliwość kursów
* 9. Jak w Pana/ Pani ocenie organizator transportu zbiorowego wywiązuje się ze swoich zadań?
Proszę o ocenę każdego z zadań z zastosowaniem skali szkolnej, gdzie 1 - niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 - dostateczny; 4 - dobry; 5 - bardzo dobry; 6 - celujący.
123456
Organizacja transportu zbiorowego na odcinkach o niskim wskaźniku zaludnienia
Wdrażanie zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu
Windykacja należności
Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
Świadczenie usługi zgodnie ze zobowiązaniami, np. brak odwołanych kursów, niska częstotliwość spóźnień
Planowanie wysokości dotacji
Prowadzenie systemu informacji dla pasażera
Kontrola biletów
Sprzedaż biletów
Rozliczanie dotacji
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego (brane pod uwagę również częstość awarii systemu, jego bezpieczeństwa, itp.)
Aktualizacja i/lub realizacja istniejącego planu transportowego
Wyznaczanie przystanków
Współpraca z operatorami na terenie gmin
Badanie rzeczywistych potoków pasażerskich
Nadzór nad systemem PEKA
Kontrola jakości świadczonych usług
* 10. Czy wszystkie oczekiwania jakie miał Pan/Pani odnośnie współpracy z miastem Poznaniem są zaspokajane?
Tak (proszę przejść do pytania 12.)
Nie (proszę przejść do pytania 11.)
11. Co Pan/Pani by zmienił/-a w tej współpracy? Proszę wskazać 3 najważniejsze aspekty:
* 12. Czy środki transportu zbiorowego są dostosowane do potrzeb przewozowych mieszkańców Pana/Pani gminy?
Proszę zaznaczyć prawidłową dla Pana/Pani odpowiedź.
Bardzo dobrze
Dostatecznie
Nie jestem zadowolony/-a z aktualnej dostępności
* 13. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a ze współpracy opartej na porozumieniu międzygminnym?
Tak
Nie
* 14. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z pytania nr 13.
* 15. Czy ma Pan/Pani wpływ na bieżącą politykę transportu publicznego?
12345678910
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole. (1 – nie mam wpływu, 10 – mam bardzo duży wpływ)
16. Czy jest Pan/Pani za przekształceniem współpracy z formy porozumienia międzygminnego w związek międzygminny? Jeśli tak, proszę zaznaczyć najważniejsze powody:
Zadania publiczne realizowane są przez jeden podmiot
Posiada osobowość prawną (wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność)
Gminy uczestniczące zwolnione są z obowiązków oraz konsekwencji prawnych za niewykonanie zadań
Gminy członkowskie mają realny udział w podejmowaniu decyzji
Łatwiejsze wyodrębnienie kosztów
Inne
* 17. Jakie kierunki rozwoju wspólnych inicjatyw metropolitarnych w zakresie transportu, komunikacji i mobilność byłyby według Pana/Pani najbardziej istotne dla mieszkańców Metropolii Poznań?
Skala 1-5, gdzie 5, to ocena kierunku rozwoju, które uważa Pan/Pani za najbardziej istotne.
12345
Zapewnienie priorytetu w ruchu drogowym środkom transportu publicznego (wydzielanie buspasów)
Promowania ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie Metropolii Poznań
Wprowadzenie wspólnego biletu (na jak największym obszarze Metropolii Poznań)
Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej
Zastępowanie przestarzałego taboru na nowe, ekologiczne środki lokomocji
Synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej)
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta
Dostosowanie oferty komunikacji zbiorowej dla osób z niepełnosprawnościami
Wskazywanie konkurencyjności transportu zbiorowego nad indywidualnym
Minimalizowanie negatywnego oddziaływania rozwoju transportu na środowisko przyrodnicze
Unifikacja wizualna przystanków (w tym wspólne standardy architektoniczne i urbanistyczne)
Ukazanie zwiększającej się roli transportu szynowego jako alternatywy do transportu drogowego
Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice elektroniczne informujące o faktycznych czasach odjazdu)
Integracja transportu zbiorowego z indywidualnym (węzły przesiadkowe, system „Park and Ride”)
Wspólne standardy statycznej informacji pasażerskiej (np. w zakresie wyglądu i formy tablic z nazwami przystanków, tabliczek informacyjnych z rozkładami jazdy)
Pierwszeństwo inwestycji w systemy transportu przed inwestycjami w zabudowę


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .