Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Integracja transportu miejskiego - badanie opinii Włodarzy gmin ościennych

* 1. Od kiedy Pana/Pani gmina jest stroną porozumienia z miastem Poznaniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym?
* 2. Jakie korzyści dla mieszkańców swojej gminy widzi Pan/Pani w integracji komunikacji publicznej z miastem Poznaniem?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Szybkość podróży
Niższe koszty podróży
Niezawodność taboru
Wzrost osobistego bezpieczeństwa w trakcie podróży i oczekiwania na nią
Wyższa jakość usług przewozowych
Lepsza dostępność połączeń / mobilność
Synchronizacja rozkładów jazdy
Możliwość podróżowania z jednym biletem
Inne
* 3. Jak Pan/Pani sądzi, co dla mieszkańców Pana/Pani gminy jest ważne w komunikacji publicznej?
Proszę o numerację odpowiedzi w skali 1-5, gdzie: 1 - nieważne, 2 – mało ważne, 3 – ważne, 4 – bardzo ważne, 5 – najważniejsze
12345
Sprawna i prawdziwa informacja pasażerska
Częstotliwość połączeń i ilość kursów
Usługa "hallo bus"
Łatwość w zakupie biletu, np. możliwość płacenia kartą debetową w tramwaju
Ekologia, np. autobusy o napędzie hybrydowym
Nowoczesny tabor
Bezpieczeństwo w pojeździe i w trakcie oczekiwania na nią
Standard przystanków
Obniżenie kosztów podróży
Dostępność przystanków i dworców
Wyższy komfort jazdy
Pewność realizacji usługi
Kultura osobista kierowców / kontrolerów biletów
Dostępność komunikacji nocnej
* 4. Proszę wskazać, jak kształtują się koszty transportu publicznego przed i po podpisaniu porozumienia z miastem Poznaniem? Proszę o wskazanie wysokości dotacji 3 lata przed podpisaniem porozumienia i 3 lata po jego podpisaniu.
* 5. Proszę wskazać zalety współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Ujednolicenie polityki w zakresie transportu zbiorowego
Sprawna wymiana informacji
Wysokie zaufanie do Partnera
Wprowadzenie zintegrowanego biletu
Lepszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Dokładniejsze określenie potrzeb przewozowych w gminie
Obniżenie kwoty dotacji na transport publiczny z budżetu gminy
Lepsza synchronizacja rozkładów jazdy
Wprowadzenie biletu bus-tramwaj-kolej
Otwartość na nowe inicjatywy
Lepsze dopasowanie oferty przewozowej do mieszkańców
Sprawność administracji
Standaryzacja świadczonych usług
Wiarygodność otrzymywanych danych
Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Sprawniejsze opracowywanie projektów planów rozwoju sieci komunikacyjnej
Ujednolicenie polityki w sprawie walki ze smogiem
Przekazanie kompetencji na rzecz miasta Poznania
* 6. Proszę wskazać wady współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Zwiększenie kosztów usługi transportowej
Gorszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Słaba wymiana informacji
Brak współpracy przy określeniu polityki transportowej z Radą Miasta Poznania
Przekazanie części kompetencji na rzecz Miasta Poznania, niska przejrzystość sprawozdań z ich wykonywania
Konflikty, które wpływają negatywnie na stosunki między gminami
Decyzje nieuwzględniające interesów mojej gminy w zarządzaniu transportem publicznym
Niskie zaufanie do Partnera
Obawa zdominowania i narzucenia rozwiązania, które nie będzie w interesie społeczności lokalnej
* 7. Jak można byłoby Pana/Pani zdaniem usprawnić transport publiczny?
Proszę zaznaczyć „X” obok wybranej odpowiedzi.
Lepiej dopasować tabor do zapotrzebowania/ potoków pasażerskich
Zwiększenie częstotliwości połączeń
Poprawić punktualność kursowania
Poprawić dostępność do informacji o trasach, opłatach i porach odjazdów
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Poprawa dostępności sieci sprzedaży biletów
Poprawa funkcjonowania systemu PEKA
Polepszenie dostępu do elektronicznej informacji pasażerskiej
Poprawa przejrzystości strony internetowej ZTM Poznań
Wprowadzenie poręcznej aplikacji mobilnej
Inne
* 8. Które z poniższych wskazań definiują wg Pani/Pana jakość w transporcie publicznym?
Proszę wskazać 10 najważniejszych, wpisując „X” obok wybranej odpowiedzi.
Czystość na przystankach
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Punktualność usługi transportu
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Pewność realizacji usługi
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego
Bezpośredniość połączeń oraz możliwość połączeń kombinowanych
Bezpieczeństwo w podróży, monitoring w pojazdach
Możliwość płacenia za bilet kartą lub telefonem
Przyjazny stosunek personelu do pasażerów
Bezpieczeństwo w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, tramwaju
Schludność wnętrza autobusów, tramwaju
Zadowalająca częstotliwość kursów
Nowoczesny tabor, klimatyzowany, niskoemisyjny
Dostępność usługi transportowej
System powiadamiania SMS przez podróżnych o sytuacji niebezpiecznej w pojeździe
Dostępność udogodnień w postaci elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, komunikatów głosowych, aplikacji mobilnej
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Przystępna cena biletów
Wykwalifikowani pracownicy w punktach obsługi klienta
* 9. Jak w Pana/ Pani ocenie organizator transportu zbiorowego wywiązuje się ze swoich zadań?
Proszę o ocenę każdego z zadań z zastosowaniem skali szkolnej, gdzie 1 - niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 - dostateczny; 4 - dobry; 5 - bardzo dobry; 6 - celujący.
123456
Windykacja należności
Nadzór nad systemem PEKA
Planowanie wysokości dotacji
Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
Sprzedaż biletów
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego (brane pod uwagę również częstość awarii systemu, jego bezpieczeństwa, itp.)
Wdrażanie zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu
Kontrola jakości świadczonych usług
Organizacja transportu zbiorowego na odcinkach o niskim wskaźniku zaludnienia
Świadczenie usługi zgodnie ze zobowiązaniami, np. brak odwołanych kursów, niska częstotliwość spóźnień
Wyznaczanie przystanków
Badanie rzeczywistych potoków pasażerskich
Prowadzenie systemu informacji dla pasażera
Rozliczanie dotacji
Aktualizacja i/lub realizacja istniejącego planu transportowego
Kontrola biletów
Współpraca z operatorami na terenie gmin
* 10. Czy wszystkie oczekiwania jakie miał Pan/Pani odnośnie współpracy z miastem Poznaniem są zaspokajane?
Tak (proszę przejść do pytania 12.)
Nie (proszę przejść do pytania 11.)
11. Co Pan/Pani by zmienił/-a w tej współpracy? Proszę wskazać 3 najważniejsze aspekty:
* 12. Czy środki transportu zbiorowego są dostosowane do potrzeb przewozowych mieszkańców Pana/Pani gminy?
Proszę zaznaczyć prawidłową dla Pana/Pani odpowiedź.
Bardzo dobrze
Dostatecznie
Nie jestem zadowolony/-a z aktualnej dostępności
* 13. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a ze współpracy opartej na porozumieniu międzygminnym?
Tak
Nie
* 14. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z pytania nr 13.
* 15. Czy ma Pan/Pani wpływ na bieżącą politykę transportu publicznego?
12345678910
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole. (1 – nie mam wpływu, 10 – mam bardzo duży wpływ)
16. Czy jest Pan/Pani za przekształceniem współpracy z formy porozumienia międzygminnego w związek międzygminny? Jeśli tak, proszę zaznaczyć najważniejsze powody:
Zadania publiczne realizowane są przez jeden podmiot
Posiada osobowość prawną (wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność)
Gminy uczestniczące zwolnione są z obowiązków oraz konsekwencji prawnych za niewykonanie zadań
Gminy członkowskie mają realny udział w podejmowaniu decyzji
Łatwiejsze wyodrębnienie kosztów
Inne
* 17. Jakie kierunki rozwoju wspólnych inicjatyw metropolitarnych w zakresie transportu, komunikacji i mobilność byłyby według Pana/Pani najbardziej istotne dla mieszkańców Metropolii Poznań?
Skala 1-5, gdzie 5, to ocena kierunku rozwoju, które uważa Pan/Pani za najbardziej istotne.
12345
Wspólne standardy statycznej informacji pasażerskiej (np. w zakresie wyglądu i formy tablic z nazwami przystanków, tabliczek informacyjnych z rozkładami jazdy)
Zapewnienie priorytetu w ruchu drogowym środkom transportu publicznego (wydzielanie buspasów)
Integracja transportu zbiorowego z indywidualnym (węzły przesiadkowe, system „Park and Ride”)
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta
Ukazanie zwiększającej się roli transportu szynowego jako alternatywy do transportu drogowego
Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice elektroniczne informujące o faktycznych czasach odjazdu)
Pierwszeństwo inwestycji w systemy transportu przed inwestycjami w zabudowę
Wprowadzenie wspólnego biletu (na jak największym obszarze Metropolii Poznań)
Synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej)
Promowania ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie Metropolii Poznań
Zastępowanie przestarzałego taboru na nowe, ekologiczne środki lokomocji
Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej
Unifikacja wizualna przystanków (w tym wspólne standardy architektoniczne i urbanistyczne)
Wskazywanie konkurencyjności transportu zbiorowego nad indywidualnym
Minimalizowanie negatywnego oddziaływania rozwoju transportu na środowisko przyrodnicze
Dostosowanie oferty komunikacji zbiorowej dla osób z niepełnosprawnościami


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .