Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Integracja transportu miejskiego - badanie opinii Włodarzy gmin ościennych

* 1. Od kiedy Pana/Pani gmina jest stroną porozumienia z miastem Poznaniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym?
* 2. Jakie korzyści dla mieszkańców swojej gminy widzi Pan/Pani w integracji komunikacji publicznej z miastem Poznaniem?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Szybkość podróży
Niższe koszty podróży
Niezawodność taboru
Wzrost osobistego bezpieczeństwa w trakcie podróży i oczekiwania na nią
Wyższa jakość usług przewozowych
Lepsza dostępność połączeń / mobilność
Synchronizacja rozkładów jazdy
Możliwość podróżowania z jednym biletem
Inne
* 3. Jak Pan/Pani sądzi, co dla mieszkańców Pana/Pani gminy jest ważne w komunikacji publicznej?
Proszę o numerację odpowiedzi w skali 1-5, gdzie: 1 - nieważne, 2 – mało ważne, 3 – ważne, 4 – bardzo ważne, 5 – najważniejsze
12345
Sprawna i prawdziwa informacja pasażerska
Bezpieczeństwo w pojeździe i w trakcie oczekiwania na nią
Łatwość w zakupie biletu, np. możliwość płacenia kartą debetową w tramwaju
Obniżenie kosztów podróży
Wyższy komfort jazdy
Ekologia, np. autobusy o napędzie hybrydowym
Usługa "hallo bus"
Standard przystanków
Kultura osobista kierowców / kontrolerów biletów
Pewność realizacji usługi
Nowoczesny tabor
Dostępność komunikacji nocnej
Częstotliwość połączeń i ilość kursów
Dostępność przystanków i dworców
* 4. Proszę wskazać, jak kształtują się koszty transportu publicznego przed i po podpisaniu porozumienia z miastem Poznaniem? Proszę o wskazanie wysokości dotacji 3 lata przed podpisaniem porozumienia i 3 lata po jego podpisaniu.
* 5. Proszę wskazać zalety współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Lepszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Wysokie zaufanie do Partnera
Lepsza synchronizacja rozkładów jazdy
Sprawność administracji
Wiarygodność otrzymywanych danych
Standaryzacja świadczonych usług
Sprawniejsze opracowywanie projektów planów rozwoju sieci komunikacyjnej
Wprowadzenie biletu bus-tramwaj-kolej
Sprawna wymiana informacji
Lepsze dopasowanie oferty przewozowej do mieszkańców
Obniżenie kwoty dotacji na transport publiczny z budżetu gminy
Ujednolicenie polityki w sprawie walki ze smogiem
Przekazanie kompetencji na rzecz miasta Poznania
Ujednolicenie polityki w zakresie transportu zbiorowego
Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Dokładniejsze określenie potrzeb przewozowych w gminie
Otwartość na nowe inicjatywy
Wprowadzenie zintegrowanego biletu
* 6. Proszę wskazać wady współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Obawa zdominowania i narzucenia rozwiązania, które nie będzie w interesie społeczności lokalnej
Brak współpracy przy określeniu polityki transportowej z Radą Miasta Poznania
Konflikty, które wpływają negatywnie na stosunki między gminami
Przekazanie części kompetencji na rzecz Miasta Poznania, niska przejrzystość sprawozdań z ich wykonywania
Niskie zaufanie do Partnera
Decyzje nieuwzględniające interesów mojej gminy w zarządzaniu transportem publicznym
Słaba wymiana informacji
Gorszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Zwiększenie kosztów usługi transportowej
* 7. Jak można byłoby Pana/Pani zdaniem usprawnić transport publiczny?
Proszę zaznaczyć „X” obok wybranej odpowiedzi.
Lepiej dopasować tabor do zapotrzebowania/ potoków pasażerskich
Zwiększenie częstotliwości połączeń
Poprawić punktualność kursowania
Poprawić dostępność do informacji o trasach, opłatach i porach odjazdów
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Poprawa dostępności sieci sprzedaży biletów
Poprawa funkcjonowania systemu PEKA
Polepszenie dostępu do elektronicznej informacji pasażerskiej
Poprawa przejrzystości strony internetowej ZTM Poznań
Wprowadzenie poręcznej aplikacji mobilnej
Inne
* 8. Które z poniższych wskazań definiują wg Pani/Pana jakość w transporcie publicznym?
Proszę wskazać 10 najważniejszych, wpisując „X” obok wybranej odpowiedzi.
Bezpieczeństwo w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, tramwaju
Pewność realizacji usługi
Schludność wnętrza autobusów, tramwaju
Przyjazny stosunek personelu do pasażerów
Przystępna cena biletów
Bezpośredniość połączeń oraz możliwość połączeń kombinowanych
Wykwalifikowani pracownicy w punktach obsługi klienta
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Czystość na przystankach
Bezpieczeństwo w podróży, monitoring w pojazdach
Punktualność usługi transportu
Zadowalająca częstotliwość kursów
System powiadamiania SMS przez podróżnych o sytuacji niebezpiecznej w pojeździe
Możliwość płacenia za bilet kartą lub telefonem
Dostępność udogodnień w postaci elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, komunikatów głosowych, aplikacji mobilnej
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego
Dostępność usługi transportowej
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Nowoczesny tabor, klimatyzowany, niskoemisyjny
* 9. Jak w Pana/ Pani ocenie organizator transportu zbiorowego wywiązuje się ze swoich zadań?
Proszę o ocenę każdego z zadań z zastosowaniem skali szkolnej, gdzie 1 - niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 - dostateczny; 4 - dobry; 5 - bardzo dobry; 6 - celujący.
123456
Nadzór nad systemem PEKA
Kontrola jakości świadczonych usług
Rozliczanie dotacji
Prowadzenie systemu informacji dla pasażera
Windykacja należności
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego (brane pod uwagę również częstość awarii systemu, jego bezpieczeństwa, itp.)
Sprzedaż biletów
Wyznaczanie przystanków
Planowanie wysokości dotacji
Organizacja transportu zbiorowego na odcinkach o niskim wskaźniku zaludnienia
Współpraca z operatorami na terenie gmin
Wdrażanie zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu
Badanie rzeczywistych potoków pasażerskich
Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
Kontrola biletów
Aktualizacja i/lub realizacja istniejącego planu transportowego
Świadczenie usługi zgodnie ze zobowiązaniami, np. brak odwołanych kursów, niska częstotliwość spóźnień
* 10. Czy wszystkie oczekiwania jakie miał Pan/Pani odnośnie współpracy z miastem Poznaniem są zaspokajane?
Tak (proszę przejść do pytania 12.)
Nie (proszę przejść do pytania 11.)
11. Co Pan/Pani by zmienił/-a w tej współpracy? Proszę wskazać 3 najważniejsze aspekty:
* 12. Czy środki transportu zbiorowego są dostosowane do potrzeb przewozowych mieszkańców Pana/Pani gminy?
Proszę zaznaczyć prawidłową dla Pana/Pani odpowiedź.
Bardzo dobrze
Dostatecznie
Nie jestem zadowolony/-a z aktualnej dostępności
* 13. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a ze współpracy opartej na porozumieniu międzygminnym?
Tak
Nie
* 14. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z pytania nr 13.
* 15. Czy ma Pan/Pani wpływ na bieżącą politykę transportu publicznego?
12345678910
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole. (1 – nie mam wpływu, 10 – mam bardzo duży wpływ)
16. Czy jest Pan/Pani za przekształceniem współpracy z formy porozumienia międzygminnego w związek międzygminny? Jeśli tak, proszę zaznaczyć najważniejsze powody:
Zadania publiczne realizowane są przez jeden podmiot
Posiada osobowość prawną (wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność)
Gminy uczestniczące zwolnione są z obowiązków oraz konsekwencji prawnych za niewykonanie zadań
Gminy członkowskie mają realny udział w podejmowaniu decyzji
Łatwiejsze wyodrębnienie kosztów
Inne
* 17. Jakie kierunki rozwoju wspólnych inicjatyw metropolitarnych w zakresie transportu, komunikacji i mobilność byłyby według Pana/Pani najbardziej istotne dla mieszkańców Metropolii Poznań?
Skala 1-5, gdzie 5, to ocena kierunku rozwoju, które uważa Pan/Pani za najbardziej istotne.
12345
Wspólne standardy statycznej informacji pasażerskiej (np. w zakresie wyglądu i formy tablic z nazwami przystanków, tabliczek informacyjnych z rozkładami jazdy)
Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej
Wprowadzenie wspólnego biletu (na jak największym obszarze Metropolii Poznań)
Wskazywanie konkurencyjności transportu zbiorowego nad indywidualnym
Zastępowanie przestarzałego taboru na nowe, ekologiczne środki lokomocji
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta
Zapewnienie priorytetu w ruchu drogowym środkom transportu publicznego (wydzielanie buspasów)
Promowania ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie Metropolii Poznań
Dostosowanie oferty komunikacji zbiorowej dla osób z niepełnosprawnościami
Integracja transportu zbiorowego z indywidualnym (węzły przesiadkowe, system „Park and Ride”)
Ukazanie zwiększającej się roli transportu szynowego jako alternatywy do transportu drogowego
Unifikacja wizualna przystanków (w tym wspólne standardy architektoniczne i urbanistyczne)
Minimalizowanie negatywnego oddziaływania rozwoju transportu na środowisko przyrodnicze
Synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej)
Pierwszeństwo inwestycji w systemy transportu przed inwestycjami w zabudowę
Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice elektroniczne informujące o faktycznych czasach odjazdu)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .