Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Integracja transportu miejskiego - badanie opinii Włodarzy gmin ościennych

* 1. Od kiedy Pana/Pani gmina jest stroną porozumienia z miastem Poznaniem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym?
* 2. Jakie korzyści dla mieszkańców swojej gminy widzi Pan/Pani w integracji komunikacji publicznej z miastem Poznaniem?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Szybkość podróży
Niższe koszty podróży
Niezawodność taboru
Wzrost osobistego bezpieczeństwa w trakcie podróży i oczekiwania na nią
Wyższa jakość usług przewozowych
Lepsza dostępność połączeń / mobilność
Synchronizacja rozkładów jazdy
Możliwość podróżowania z jednym biletem
Inne
* 3. Jak Pan/Pani sądzi, co dla mieszkańców Pana/Pani gminy jest ważne w komunikacji publicznej?
Proszę o numerację odpowiedzi w skali 1-5, gdzie: 1 - nieważne, 2 – mało ważne, 3 – ważne, 4 – bardzo ważne, 5 – najważniejsze
12345
Częstotliwość połączeń i ilość kursów
Kultura osobista kierowców / kontrolerów biletów
Nowoczesny tabor
Dostępność komunikacji nocnej
Dostępność przystanków i dworców
Bezpieczeństwo w pojeździe i w trakcie oczekiwania na nią
Pewność realizacji usługi
Ekologia, np. autobusy o napędzie hybrydowym
Sprawna i prawdziwa informacja pasażerska
Usługa "hallo bus"
Obniżenie kosztów podróży
Standard przystanków
Wyższy komfort jazdy
Łatwość w zakupie biletu, np. możliwość płacenia kartą debetową w tramwaju
* 4. Proszę wskazać, jak kształtują się koszty transportu publicznego przed i po podpisaniu porozumienia z miastem Poznaniem? Proszę o wskazanie wysokości dotacji 3 lata przed podpisaniem porozumienia i 3 lata po jego podpisaniu.
* 5. Proszę wskazać zalety współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Ujednolicenie polityki w zakresie transportu zbiorowego
Wprowadzenie biletu bus-tramwaj-kolej
Obniżenie kwoty dotacji na transport publiczny z budżetu gminy
Sprawna wymiana informacji
Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnych
Standaryzacja świadczonych usług
Ujednolicenie polityki w sprawie walki ze smogiem
Lepsza synchronizacja rozkładów jazdy
Przekazanie kompetencji na rzecz miasta Poznania
Wprowadzenie zintegrowanego biletu
Lepsze dopasowanie oferty przewozowej do mieszkańców
Lepszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Wysokie zaufanie do Partnera
Sprawniejsze opracowywanie projektów planów rozwoju sieci komunikacyjnej
Wiarygodność otrzymywanych danych
Sprawność administracji
Otwartość na nowe inicjatywy
Dokładniejsze określenie potrzeb przewozowych w gminie
* 6. Proszę wskazać wady współpracy z miastem Poznaniem w kwestii zbiorowego transportu publicznego.
Proszę wybrać minimum 2, a maksimum 5 odpowiedzi.
Konflikty, które wpływają negatywnie na stosunki między gminami
Zwiększenie kosztów usługi transportowej
Obawa zdominowania i narzucenia rozwiązania, które nie będzie w interesie społeczności lokalnej
Niskie zaufanie do Partnera
Przekazanie części kompetencji na rzecz Miasta Poznania, niska przejrzystość sprawozdań z ich wykonywania
Decyzje nieuwzględniające interesów mojej gminy w zarządzaniu transportem publicznym
Gorszy dostęp do wiedzy na temat potrzeb mieszkańców
Słaba wymiana informacji
Brak współpracy przy określeniu polityki transportowej z Radą Miasta Poznania
* 7. Jak można byłoby Pana/Pani zdaniem usprawnić transport publiczny?
Proszę zaznaczyć „X” obok wybranej odpowiedzi.
Lepiej dopasować tabor do zapotrzebowania/ potoków pasażerskich
Zwiększenie częstotliwości połączeń
Poprawić punktualność kursowania
Poprawić dostępność do informacji o trasach, opłatach i porach odjazdów
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Poprawa dostępności sieci sprzedaży biletów
Poprawa funkcjonowania systemu PEKA
Polepszenie dostępu do elektronicznej informacji pasażerskiej
Poprawa przejrzystości strony internetowej ZTM Poznań
Wprowadzenie poręcznej aplikacji mobilnej
Inne
* 8. Które z poniższych wskazań definiują wg Pani/Pana jakość w transporcie publicznym?
Proszę wskazać 10 najważniejszych, wpisując „X” obok wybranej odpowiedzi.
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
Przyjazny stosunek personelu do pasażerów
Dostępność udogodnień w postaci elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, komunikatów głosowych, aplikacji mobilnej
Bezpieczeństwo w podróży, monitoring w pojazdach
System powiadamiania SMS przez podróżnych o sytuacji niebezpiecznej w pojeździe
Bezpośredniość połączeń oraz możliwość połączeń kombinowanych
Bezpieczeństwo w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, tramwaju
Pewność realizacji usługi
Możliwość płacenia za bilet kartą lub telefonem
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Dostępność punktów sprzedaży biletów
Dostępność usługi transportowej
Schludność wnętrza autobusów, tramwaju
Wykwalifikowani pracownicy w punktach obsługi klienta
Nowoczesny tabor, klimatyzowany, niskoemisyjny
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego
Przystępna cena biletów
Zadowalająca częstotliwość kursów
Czystość na przystankach
Punktualność usługi transportu
* 9. Jak w Pana/ Pani ocenie organizator transportu zbiorowego wywiązuje się ze swoich zadań?
Proszę o ocenę każdego z zadań z zastosowaniem skali szkolnej, gdzie 1 - niedostateczny; 2 - dopuszczający; 3 - dostateczny; 4 - dobry; 5 - bardzo dobry; 6 - celujący.
123456
Świadczenie usługi zgodnie ze zobowiązaniami, np. brak odwołanych kursów, niska częstotliwość spóźnień
Współpraca z operatorami na terenie gmin
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego (brane pod uwagę również częstość awarii systemu, jego bezpieczeństwa, itp.)
Organizacja transportu zbiorowego na odcinkach o niskim wskaźniku zaludnienia
Kontrola jakości świadczonych usług
Prowadzenie systemu informacji dla pasażera
Kontrola biletów
Windykacja należności
Wdrażanie zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu
Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
Rozliczanie dotacji
Sprzedaż biletów
Badanie rzeczywistych potoków pasażerskich
Nadzór nad systemem PEKA
Wyznaczanie przystanków
Aktualizacja i/lub realizacja istniejącego planu transportowego
Planowanie wysokości dotacji
* 10. Czy wszystkie oczekiwania jakie miał Pan/Pani odnośnie współpracy z miastem Poznaniem są zaspokajane?
Tak (proszę przejść do pytania 12.)
Nie (proszę przejść do pytania 11.)
11. Co Pan/Pani by zmienił/-a w tej współpracy? Proszę wskazać 3 najważniejsze aspekty:
* 12. Czy środki transportu zbiorowego są dostosowane do potrzeb przewozowych mieszkańców Pana/Pani gminy?
Proszę zaznaczyć prawidłową dla Pana/Pani odpowiedź.
Bardzo dobrze
Dostatecznie
Nie jestem zadowolony/-a z aktualnej dostępności
* 13. Czy jest Pan/Pani zadowolony/-a ze współpracy opartej na porozumieniu międzygminnym?
Tak
Nie
* 14. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi z pytania nr 13.
* 15. Czy ma Pan/Pani wpływ na bieżącą politykę transportu publicznego?
12345678910
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole. (1 – nie mam wpływu, 10 – mam bardzo duży wpływ)
16. Czy jest Pan/Pani za przekształceniem współpracy z formy porozumienia międzygminnego w związek międzygminny? Jeśli tak, proszę zaznaczyć najważniejsze powody:
Zadania publiczne realizowane są przez jeden podmiot
Posiada osobowość prawną (wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność)
Gminy uczestniczące zwolnione są z obowiązków oraz konsekwencji prawnych za niewykonanie zadań
Gminy członkowskie mają realny udział w podejmowaniu decyzji
Łatwiejsze wyodrębnienie kosztów
Inne
* 17. Jakie kierunki rozwoju wspólnych inicjatyw metropolitarnych w zakresie transportu, komunikacji i mobilność byłyby według Pana/Pani najbardziej istotne dla mieszkańców Metropolii Poznań?
Skala 1-5, gdzie 5, to ocena kierunku rozwoju, które uważa Pan/Pani za najbardziej istotne.
12345
Wprowadzenie wspólnego biletu (na jak największym obszarze Metropolii Poznań)
Zastępowanie przestarzałego taboru na nowe, ekologiczne środki lokomocji
Zapewnienie priorytetu w ruchu drogowym środkom transportu publicznego (wydzielanie buspasów)
Synchronizacja rozkładów jazdy (w zakresie różnych środków komunikacji publicznej)
Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej
Promowania ruchu rowerowego poprzez stworzenie zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie Metropolii Poznań
Minimalizowanie negatywnego oddziaływania rozwoju transportu na środowisko przyrodnicze
Wskazywanie konkurencyjności transportu zbiorowego nad indywidualnym
Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice elektroniczne informujące o faktycznych czasach odjazdu)
Ukazanie zwiększającej się roli transportu szynowego jako alternatywy do transportu drogowego
Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta
Pierwszeństwo inwestycji w systemy transportu przed inwestycjami w zabudowę
Wspólne standardy statycznej informacji pasażerskiej (np. w zakresie wyglądu i formy tablic z nazwami przystanków, tabliczek informacyjnych z rozkładami jazdy)
Unifikacja wizualna przystanków (w tym wspólne standardy architektoniczne i urbanistyczne)
Integracja transportu zbiorowego z indywidualnym (węzły przesiadkowe, system „Park and Ride”)
Dostosowanie oferty komunikacji zbiorowej dla osób z niepełnosprawnościami


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .