Regulamin serwisu www.ankietaplus.pl

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.ankietaplus.pl.
2. Definicje:
a. Usługodawca – oznacza Prolabs.pl Michał Abram, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 30/60, 01-248 Warszawa, NIP: 7343027999, REGON: 120627192;
b. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług Systemu (w tym również Konsument);
c. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę, a określonych w niniejszym Regulaminie;
d. Cennik – wykaz cen poszczególnych Pakietów Usług;
e. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
f. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie;
g. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć pracę w Systemie;
h. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), - określający zasady korzystania z Serwisu, udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony (www.ankietaplus.pl/regulamin), w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;
i. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Usługobiorcę za wykupioną Usługę, zgodnie z Cennikiem;
j. System – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Usługobiorcy na komputerze Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i Hasła;
k. Pakiety Usług – Usługi zamówione przez Usługobiorcę;
l. Ficzer Usług – zamówione Usługi dodatkowe przez Usługobiorcę;
m. Okres rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta wybranego przez siebie Pakietu Usług do ostatniego dnia przewidzianego w tym Pakiecie;
n. Umowa – Umowa o świadczenie usług, które Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu. Umowa jest zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
o. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w Dziale IV Regulaminu.

DZIAŁ II RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne.
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Usługi świadczone są niezwłocznie po zawarciu Umowy.
4. W ramach usług bezpłatnych Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać z następującego Pakietu Darmowego obejmującego:
a. dowolną liczbę ankiet,
b. dowolną liczbę pytań do każdej ankiety,
c. dowolną liczbę odpowiedzi do każdej ankiety,
d. pytania warunkowe Skip-Logic,
e. zapis wyników do pliku,
f. drukowanie ankiety & zapis do PDF,
g. prowadzenie ankiety po bezpiecznym połączeniu SSL/HTTPS,
h. randomizacja pytań i odpowiedzi,
i. raporty email dzienne i tygodniowe,
j. dowolne tła, czcionki i kolorystyka,
k. wgranie własnego logotypu,
l. własny adres URL badania,
m. wyniki w czasie rzeczywistym,
n. 1 konto Użytkownika do 1 konta Usługobiorcy w Systemie,
o. wsparcie e-mailem,
p. wszystkie typy pytań,
q. podział ankiet na strony,
r. pasek postępu,
s. 10 szablonów,
t. obsługa dowolnego języka,
u. wysyłka zaproszeń przez wszystkie kolektory (e-mail, social media, web site, widget, etc.),
v. analiza zebranych danych - przeglądanie wyników ankiety w widoku grupowym i pojedynczo,
w. możliwość wysyłki do 5000 e-maili w ramach wszystkich projektów.
5. W ramach usług płatnych Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty, ma możliwość zakupienia Usług w ramach pakietów:
A. Bez Limitów:
a. usługi objęte w ramach pakietu Darmowego,
b. dowolna liczba projektów z brandingiem,
c. własne szablony CSS3,
d. własna favicona,
e. przekierowanie po wypełnieniu projektu,
f. własne domeny i adresy email,
g. ukrycie identyfikacji Ankieta+,
h. brak reklam w kwestionariuszu,
i. badania White-Label,
j. możliwość wysyłki do 5000 e-maili w ramach wszystkich projektów.
B. Per Projekt:
k. usługi objęte w ramach pakietu Darmowego,
l. 1 projekt z White-Label przez 100 dni,
m. własne szablony CSS3,
n. własna favicona,
o. przekierowanie po wypełnieniu projektu,
p. własne domeny i adresy email,
q. ukrycie identyfikacji Ankieta+,
r. brak reklam w kwestionariuszu,
s. badania White-Label,
t. możliwość wysyłki do 5000 e-maili w ramach wszystkich projektów.
6. Usługodawca w ramach tzw. Panelu Badawczego umożliwia utworzenie Konta Usługobiorcom, którzy za bonifikatę w formie stosownego wynagrodzenia będą brali udział w ankietach przeprowadzanych przez Usługodawcę. Przystąpienie do Panelu Badawczego będzie wiązało się z podpisaniem stosownej umowy cywilnoprawnej.
7. Ceny Usług płatnych zostały określone w Cenniku dostępnym pod adresem internetowym www.ankietaplus.pl/cennik. Zasady dotyczące płatności zostały z kolei opisane w Dziale V niniejszego Regulaminu.
8. W ramach każdego Pakietu Usług Usługobiorca może wykupić Ficzery Usług, których ceny są w sposób jednoznaczny określone w Cenniku, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego działu.
9. Publikacja reklam na stronie www.ankietaplus.pl jest płatna i wymaga skontaktowania się z Usługodawcą w celu zawarcia odrębnej umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.ankietaplus.pl bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
10. Przystąpienie do Programu Partnerskiego będzie możliwe po wcześniejszej akceptacji odrębnej umowy. Podmioty zainteresowane współpracą partnerską mogą kontaktować się z Usługodawcą poprzez stronę www.ankietaplus.pl i znajdujący się na niej formularz kontaktowy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
Dział III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
a. Połączenie z siecią Internet,
b. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub nowszy, Firefox 3.6 lub nowszy, Opera 9.0 lub nowszy, Safari 5.0 lub nowszy, Chrome 12.0 lub nowszy) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script, obsługą protokołu SSL oraz zapisywaniem Cookies,
c. Konto pocztowe e-mail.
2. Usługodawca informuje, że ma prawo do upubliczniania i umieszczania w ankietach Usługobiorców stworzonych w ramach Darmowego Pakietu, treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
3. Usługodawca daje alternatywne rozwiązanie dla Usługobiorcy poprzez korzystanie z Usług płatnych. Wówczas ankiety będą prywatne i pozbawione treści reklamowych.
4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
5. Usługodawca w miarę możliwości, będzie informować Usługobiorców o czasowej niedostępności Usług z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych w formularzu rejestracyjnym oraz ich ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i Hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.
7. Hasło pozwalające Usługobiorcy logować się do Systemu jest prywatne i poufne. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Usługobiorcami są zabronione.
8. Usługobiorca może posiadać w Serwisie jedno aktywne Konto.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i świadczonych przez Usługodawcę usług, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
10. Każde działanie Usługobiorcy powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Usługobiorców korzystających z Serwisu.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Aktualizacji należy dokonać po każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu e-mail, nazwiska czy innych danych osobowych podanych Usługodawcy.
12. W przypadku, gdy dane Usługobiorcy wskazane w formularzu rejestracyjnym są nieprawdziwe Usługodawca, poinformuje Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji. W razie gdy Usługodawca nie sprostuje lub nie uzupełni danych, po uprzednim wezwaniu ze strony Usługodawcy, Usługodawca odmówi lub zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
13. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
14. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Systemu lub korzystanie z Usług.
15. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy.
16. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Systemu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, boty, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
17. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.
DZIAŁ IV. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY
1. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulami podanymi pod formularzem a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Ponadto dostęp do Usług płatnych, możliwy jest po uiszczeniu Opłaty za wybrany Pakiet Usług, zgodnie z Cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu. Spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Systemu, stosownie do wybranego Pakietu Usług.
2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług o charakterze bezpłatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulami podanymi pod formularzem, a także po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta. Rozpoczęcie korzystania z opisanych tu usług jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość wykupienia któregokolwiek z odpłatnych Pakietów Usług. W takim przypadku niezbędne będzie uzupełnienie danych identyfikujących Usługobiorcę (poprzez formularz dostępny w Koncie Usługobiorcy), które umożliwią Usługodawcy wystawienie na jego rzecz faktury pro forma/faktury VAT.
4. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w niniejszym Dziale, Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr.1 do niniejszego Regulaminu) drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.
5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego Działu, jeżeli rozpoczął korzystanie z Usługi (tj. utworzył ankietę lub skorzystał z funkcjonalności) przed upływem ww. terminu 14 dni.
6. Uprawnienie Usługobiorcy niebędącego konsumentem do odstąpienia od Umowy, zostaje całkowicie wyłączone.
7. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. umieszczania w Systemie przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.
DZIAŁ V. PŁATNOŚCI
1. Usługobiorca, który zdecydował się na zakup któregoś z Pakietów Usług o charakterze płatnym, ma możliwość opłacenia go w następujący sposób:
a) online - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
b) tradycyjnym przelewem na podstawie faktury pro forma na podane w niej konto bankowe Usługodawcy.
2. Po zaksięgowaniu płatności Usługobiorca będzie miał możliwość pobrania ze swego Konta faktury VAT. Na życzenie Usługobiorcy, faktura VAT może zostać mu przesłana również pocztą tradycyjną na adres podany podczas rejestracji. Usługodawca wystawi ją wówczas w ciągu 7 dni i wyśle na adres podany podczas rejestracji.
3. Za datę uiszczenia Opłaty uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Usługodawcy.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy.
5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Dotpay dostępnej pod adresem www.dotpay.pl, wykorzystywanej przez firmę Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.
DZIAŁ VI. REKLAMACJE
1. W przypadku, gdy Usługobiorca uzna, że Usługodawca nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Usługobiorca w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Usługodawcy o uchybieniach, tak aby umożliwić Usługodawcy ustosunkowanie się do nich.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Prolabs.pl Michał Abram, ul. Jana Kazimierza 30/60, 01-248 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected].
3. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca bądź osoba trzecia odwiedzająca stronę www.ankietaplus.pl powinna zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
4. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub nazwę/firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Serwisie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Usługobiorców niebędących konsumentami).
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym chyba, że Usługobiorca wskaże inny adres.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
DZIAŁ VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych w stosunku do informacji podawanych przez Usługobiorcę podczas rejestracji (dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dane osób kontaktowych) jest Prolabs.pl Michał Abram z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 30/60, 01-248 Warszawa. Dane te Usługodawca przetwarzać będzie wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzenia statystyk), marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, a także – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód – w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy i partnerów biznesowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celów.
2. Usługodawca w zależności od świadczonej Usługi zbiera od Usługobiorców i przetwarza następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko/nazwa firmy,
b. adres siedziby/adres zamieszkania lub/i korespondencyjny,
c. adres poczty elektronicznej,
d. adres IP,
e. numer telefonu,
f. w przypadku firm nr NIP.
3. Dane Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych osobowych Usługobiorca ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.ankietaplus.pl.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Usługodawcy świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
6. W stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu (np. dane potrzebne do wykonania mailingu) administratorem danych jest Usługobiorca. W tym celu i zakresie Usługobiorca, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) powierza przetwarzanie danych Usługodawcy.
7. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
8. Usługodawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Umowa powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w niniejszym Dziale, zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Systemu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.
10. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Usługodawcy.
11. Usługodawca oświadcza, że na życzenie Usługobiorcy, istnieje możliwość zawarcia odrębnej, pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą mailowo na adres [email protected]
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.
13. Usługodawca wykorzystuje pliki tekstowe, w urządzeniach końcowych Usługobiorcy przeznaczonych do korzystania z tych usług. Szczegółowe zasady przechowywania danych, o których mowa w niniejszym punkcie określone są w "Polityce Cookies" dostępnej pod adresem www.ankietaplus.pl/polityka-cookies.
DZIAŁ VIII. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach internetowych Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne Umowy. Nie zezwala się w szczególności na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie z materiałów, baz i treści, zamieszczonych na stronach internetowych Usługodawcy w jakimkolwiek celu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Usługodawcy lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Usługobiorca dopuszcza się takiego działania.
DZIAŁ IX. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym www.ankietaplus.pl/regulamin-ankietaplus.pdf, która umożliwia Usługobiorcy pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych i nie naruszają praw Usługobiorców, nabytych przed wprowadzeniem zmian. Informacje o zmianach będą przesyłane do Usługobiorców na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
4. Usługodawca ma prawo do zmian funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Usługobiorców. Jeżeli wprowadzanie zmian bądź dokonywanie aktualizacji wiązać się będzie z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał o takich pracach Usługobiorców na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Wszelkie spory między Usługodawcą i Usługobiorcami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Usługobiorcą będącym konsumentem, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Usługobiorcą nie będącym konsumentem, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym do rozpatrywania sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres email: [email protected].
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
11. Cennik i wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część
12. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.