Ankieta badania marketingowe

Badania marketingowe - to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej a ankieta jest najbardziej powszechną i najczęściej stosowana metodą gromadzenia informacji w badaniach marketingowych.

Jak zbudować kwestionariusz badawczy? - etapy budowy kwestionariusza:

 • określenie problemu badawczego i jego celu do osiągnięcia
 • określenie wstępnej listy pytań
 • skalowanie pytań i odpowiedzi (pytania otwarte, zamknięte, itp.)
 • sprawdzenie i weryfikacja pytań
 • konstruujemy kwestionariusz próbny (może się okazać że pytania są złe, zła jest interpretacja pytań, respondenci nie rozumieją pytań lub skali odpowiedzi)
 • pomiar próbny + modyfikacje
 • sformułowanie ostatecznej wersji kwestionariusza

Zasady pytań w kwestionariuszach

 • mają dostarczać tylko niezbędnych i koniecznych danych
 • muszą być tak sformułowane, aby respondent mógł na nie swobodnie odpowiadać
 • niezbędność pytań - każde pytanie ma swoje ścisłe znaczenie tzn. nie ma pytań uniwersalnych,
 • każde pytanie ma być na wąsko określony temat
 • na początku kwestionariusza stawiamy pytania neutralne, aby przygotować do pytań drażniących, kontrowersyjnych (na które respondent może nie chcieć odpowiedzieć)

Korzyści z przeprowadzenia tego typu badania jest wiele. Jeśli posiadasz własny kwestionariusz ankiety wystarczy zaimplementować go w Ankieta+ i przeprowadzić badanie. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.