Ankieta badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji (zaangażowania, motywacji) pracowników pozwala śledzić reakcje pracowników na sytuację firmy, odkrywa obszary zadowolenia i obszary wymagające wzmocnienia lojalności czy motywowania.

W efekcie badania firma dowiaduje się o swoich mocnych stronach, obszarach problemowych oraz rozpatruje propozycje zmian.

Cele i zastosowania badania:

 • Zbadanie poziomu zaangażowania, zadowolenia i nastrojów pracowników oraz ich opinii odnośnie funkcjonowania organizacji
 • Rozpoznanie postaw pracowników
 • Identyfikacja czynników, które pozytywnie i negatywnie mogą wpływać na poziom satysfakcji
 • Weryfikacja metod zarządzania
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Określenie kierunków i warunków zmian

Obszary badania:

 • organizacja pracy w firmie
 • warunki pracy – jakość warunków pracy
 • komunikacja wewnętrzna – jakość i efektywność komunikacji
 • poziom motywacji – poziom zadowolenia z pracy
 • polityka personalna – ocena realizacji polityki personalnej
 • identyfikacji z firmą – badanie stopnia identyfikacji pracownika z organizacją
 • czynniki diagnostyczne – analiza systemu płacowego, ocena sposobu zarządzania firmą
 • atmosfera w organizacji oraz relacje pomiędzy pracownikami

Korzyści z przeprowadzenia tego typu badania jest bardzo dużo. Jeśli posiadasz własną metodologię wystarczy zaimplementować ją w Ankieta+ i przeprowadzić badanie. W przypadku zapotrzebowania na stworzenie metodologii zwróć się do nas – przygotujemy ją dla Ciebie.