Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030 wraz z Planem Rozwoju Uzdrowiska w Lidzbarku Warmińskim

1. Które z poniższych obszarów powinny stanowić priorytet dla władz Lidzbarka Warmińskiego w perspektywie najbliższych lat?
Proszę ocenić w skali 1-4, gdzie 4 – bardzo istotne, 3 – istotne, 2 – średnio istotne, 1 – nieistotne. Proszę w polu tekstowym wymienić maksymalnie dwa inne obszary i ocenić ich znaczenie według wskazanej skali.
1 – nieistotne2 – średnio istotne3 – istotne4 – bardzo istotne
1. Edukacja ……
2. Kultura, rozrywka i sport ……
3. Infrastruktura miejska ……
4. Rozwój potencjału turystycznego ……
5. Budowa uzdrowiska …..
6. Poprawa jakości środowiska naturalnego ……
7. Rozwój transportu publicznego (autobusy miejskie) ……
8. Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia ……
9. Poprawa bezpieczeństwa ……
10. Poprawa obsługi mieszkańców w urzędzie ……
11. Rozwój przedsiębiorczości ……
2. Proszę wymienić przykładowe (maksymalnie trzy) kluczowe działania / inicjatywy, jakie Państwa zdaniem władze Gminy powinny podjąć w każdym z poniższych obszarów. W przypadku braku działań, proszę o wpisanie „nie wiem”.
1. Edukacja ……
2. Kultura, rozrywka i sport ……
3. Infrastruktura miejska ……
4. Rozwój potencjału turystycznego ……
5. Budowa uzdrowiska …..
6. Poprawa jakości środowiska naturalnego ……
7. Rozwój transportu publicznego (autobusy miejskie) ……
8. Poprawa jakości systemu ochrony zdrowia ……
9. Poprawa bezpieczeństwa ……
10. Poprawa obsługi mieszkańców w urzędzie ……
11. Rozwój przedsiębiorczości ……
3. Co w Pani/Pana miejscowości trzeba zrobić w pierwszej kolejności, w najbliższych latach?
Proszę o wymienić max. 3 inwestycje
1.
2.
3.
4. Proszę o zaznaczenie 3 mocnych stron Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:
Dodatkowo proszę o wskazanie innej mocnej strony Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
dobra infrastruktura (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)
dobre warunki rozwoju przedsiębiorstw
budowa uzdrowiska
dostępność do dróg krajowych
wysoki potencjał turystyczny (przyroda, dziedzictwo historyczne, atrakcje turystyczne)
stosunkowo wysoka jakość życia i poziom bezpieczeństwa
prężny samorząd
5. Proszę o zaznaczenie 3 słabych stron Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:
Dodatkowo proszę wskazać dodatkowe słabe strony Lidzbark Warmińskiego
brak atrakcyjnych ofert pracy
zły stan dróg i chodników
słaby dostęp do opieki medycznej
brak zróżnicowanej oferty edukacyjnej ponadpodstawowej
brak perspektyw dla młodych ludzi
niskie dochody mieszkańców
stosunkowo wysokie ceny nieruchomości
brak połączenia kolejowego
niska jakość dróg krajowych (duży ruch, stosunkowo długi czas dojazdu do większych ośrodków)
narastający problem jakości powietrza (smog)
małe zróżnicowanie usług około turystycznych (restauracje, bary, sklepy z pamiątkami)
inne (jakie?)
6. Proszę o zaznaczenie 3 największych zagrożeń dla rozwoju obszaru Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:
Dodatkowo proszę o wskazanie innych zagrożeń dla rozwoju obszaru Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
bariery rozwoju przedsiębiorczości (np. brak terenów inwestycyjnych, wysokie podatki, zmieniające się przepisy prawne)
trudności budżetowe miasta
starzejące się społeczeństwo
ucieczka ludzi młodych do większych miast
duża atrakcyjność turystyczna innych miast w regionie
inne (jakie?)
7. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:
Dodatkowo proszę o wskazanie innych szans rozwoju Gminy Miejskiej Lidzbark Warmińskiej.
środki z Unii Europejskiej
wysoka rozpoznawalność Lidzbarka Warmińskiego w skali regionu i kraju
wzrastający popyt na usługi uzdrowiskowe
wzrastająca popularność trendów, eko, slow, życia w zgodzie z naturą
instytucjonalne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
budowanie relacji między miastami regionalnymi i krajowymi (np. Cittaslow, Uzdrowiska Warmii i Mazur)
inne (jakie?)
8. Uważam, że Lidzbark Warmiński jest ....
Proszę dokończyć zdanie.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .