Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wywiad kwestionariuszowy kształcenie socjologów na uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce

* 1. Proszę podać swoje plany zawodowe (absolwenci: drogi kariery zawodowej) po ukończeniu studiów na kierunku socjologia, praca socjalna, bądź innym związanym z dyscypliną socjologii?
Proszę o wyczerpującą odpowiedź.
* 2. Jakimi motywacjami kierował się Pan(i) podejmując studia (licencjackie, magisterskie i/lub doktoranckie) na kierunku socjologia, praca socjalna, bądź innym związanym z dyscypliną socjologii?
Proszę o wyczerpującą odpowiedź.
* 3. Na jakim typie uczelni realizuje bądź realizował Pan(i) kształcenie? Proszę oznaczyć jedną odpowiedź.
Proszę oznaczyć jedną odpowiedź.
publiczna
niepubliczna
4. Lokalizacja uczelni:
Proszę wskazać lokalizację Uczelni.
* 5. W jakim trybie realizowane są lub były studia?
Proszę wskazać tryb kształcenia realizowany obecnie bądź zakończony i mający związek z dyscypliną socjologii.
stacjonarny (dzienny)
niestacjonarny (wieczorowy, zaoczny)
eksternistyczny (indywidualny)
6. Na którym stopniu w systemie szkolnictwa wyższego relizuje (bądź realizował) Pan(i) kształcenie?
Proszę wskazać ostatni poziom kształcenia realizowany obecnie bądź zakończony i mający związek z dyscypliną socjologii.
studia pierwszego stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie)
studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)
studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie, szkoły doktorskie)
7. Proszę wskazać tytuł zawodowy, naukowy lub stopnień naukowy, jaki osiągnięty zostanie bądź zostały już osiągnięte przez Pana(ią) w toku realizowanego kształcenia?
Proszę wskazać najwyższy poziom osiągnięć w tym zakresie.
licencjat
inżynier
magister
doktor
doktor habilitowany
profesor nadzwyczajny
profesor zwyczajny
jednolite studia magisterskie
* 8. Płeć:
Proszę oznaczyć jedną odpowiedź.
kobieta
mężczyzna
* 9. Wiek:
Proszę oznaczyć jedną odpowiedź.
do 24 lat
25 - 34 lata
35 - 44 lata
45 - 59 lat
powyżej 60 roku życia
* 10. Stan cywilny:
Proszę oznaczyć jedną odpowiedź.
singiel
związek partnerski/małżeński
* 11. Miejsce zamieszkania:
Proszę oznaczyć jedną odpowiedź.
wieś
miasto


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .